Vyskupai ir valdytojai

VYSKUPAS VALDYTOJAS VALDYMO METAI
Kazimieras PALTAROKAS   1926-1958
Julijonas STEPONAVIČIUS   1958-1960
  Prel. Povilas BAKŠYS 1962-1969
Romualdas KRIKŠČIŪNAS   1969-1983
  Prel. Kazimieras DULKSNYS 1983-1989
Juozas PREIKŠAS   1989-2002
Jonas KAUNECKAS   2002-2013
Lionginas VIRBALAS, SJ   nuo 2013

 

Vyskupas Kazimieras PALTAROKAS (1875–1958)
Vyskupiją valdė 1926–1958 m.

Pirmasis Panevėžio vyskupijos vyskupas buvo nuostabiai talentinga asmenybė: rašytojas, visuomenininkas, pedagogas, uolus ganytojas. Išsami biografija ...

Vyskupas Julijonas STEPONAVIČIUS (1911–1991)
Vyskupiją valdė 1958-1960 m.

Gimė Miciūnų kaime, Gervėčių parapijoje. Mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigęs, įstojo į Vilniaus Universitetą studijuoti teologijos ir įgijo magistro laipsnį. Įšventintas į kunigus 1936 m., o 1955 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Panevėžio vysk. K. Paltaroko pagalbininku. 1958 m. mirus vysk. K. Paltarokui, jis perėmė Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų apaštališkojo administratoriaus pareigas. 1961 m. sovietinė valdžia jį suėmė ir ištrėmė į Žagarę. 1988 m. grąžinamas į Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigas, o 1989 m. Popiežiaus pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ordinaru. Nors pareigas ėjo tik trejus metus, bet paliko tikro Ganytojo-Išpažinėjo pavyzdį Lietuvos Bažnyčios istorijoje. Palaidotas Vilniaus arkikatedros kriptoje 1991 m. birželio 18 d.

Prelatas Povilas BAKŠYS (1901–1973)
Vyskupiją valdė 1962-1969 m.

Gimė Skominių kaime, Ukmergės apskrityje. Baigęs Ukmergės gimnaziją mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1930m. Panevėžio vyskupijos valdytoju tapo 1962 m. 1963-1965 m. dalyvavo II-ajame Vatikano susirinkime. 1965m. popiežius Paulius VI jį pakėlė monsinjoru. Mirė 1973 m. liepos 2 d. Palaidotas Vievio kapinėse.

Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930-2010)
Vyskupiją valdė 1969-1983 m.

Išsami biografija ...

Prelatas Kazimieras DULKSNYS (1910–2000)
Vyskupiją valdė 1983-1989 m.

Gimė Skodinių km, Kupiškio valsčiuje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1935 m. Kaip ir visų uolių kunigų, jo laukė tarybinės valdžios nemalonės.Valdžios pašalintas iš Rokiškio dekano pareigų, 1949 m. skiriamas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios administratoriumi. 1947 m. komunistų areštuojamas. Dar kalintį Morovijos lageryje, vyskupas K. Paltarokas jį pakėlė Panevėžio kapitulos prelatu. Po dviejų metų kalėjimo grįžta į Lietuvą, bet jam neleidžiama apsigyventi Panevėžio vyskupijoje, tik Merkinėje dirbti altarista. Pagaliau 1963 m. valdžiai leidus sugrįžti į Panevėžio vyskupiją, paskiriamas Krekenavos klebonu. 1983 m. Kapitula jį išrinko kapituliniu vikaru. Vyskupijos valdytojo pareigas ėjo iki 1989 m.

Vyskupas Juozas PREIKŠAS (g. 1926)
Vyskupiją valdė 1989-2002 m.

Šiuo metu vyskupas emeritas. Gyvena Kaune. Išsami biografija ...

Vyskupas Jonas KAUNECKAS (g. 1938)
Vyskupiją valdė 2002-2013 m.

Šiuo metu vyskupas emeritas. Gyvena Panevėžyje. Išsami biografija ...

Vyskupas Lionginas VIRBALAS, SJ (g. 1961)
Panevėžio vyskupas nuo 2013 m.

Išsami biografija ...