Panevežio vyskupijos bendruomenių kūrimo vizija (2003 08 05)
2004.12.23    

Po 10 m. 2013 m. visose parapijose turėtų būti aktyvios bendruomenės, aktyvūs parapijų centrai, Caritas; veiklūs jaunimo centrai, dienos centrai vaikams iš problemiškų šeimų. Žmonių bendravimas gyvas, savitarpio pagalba veikli ligų, nelaimių atveju, netekus artimo žmogaus, likus vienam, veiklios AA (anoniminių alkoholikų) grupės. Visose parapijose 3-4 savanoriai rengia vaikus Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, katechizuoja suaugusius. Parapijoje vedami pokalbiai, gyvos maldos grupės, Šv. Rašto studijų būreliai, adoracijos, susikaupimo valandos, dienos, savaitės; vaikų ir jaunimo stovyklos. Visur aktyvi pasauliečių veikla. Gyvos skautų ir ateitininkų organizacijos, patarnautojų ir adoruotojų bendrijos, blaivybės sekcijos, charizminės ir maldos grupės.

Tam įgyvendinti:

2003 m. naujai įrengiami Panevėžio vyskupijos centrai: Šeimos, Katechetikos ir Jaunimo.

2003 m. sudaromos visų parapijų tarybos, 2003-2005 m. kursai jų aktyvui ir savanoriams (2003 m. kursai vienai 25-30 tarybos narių grupei, 2004 m. – 3 grupėms, 2005 m. – 5 grupėms.)

2003-2006 m. visose parapijose įvedama sakramentams rengiamų vaikų parapinė katechezė, taip pat suaugusiųjų katechezė, 2003-2005 m. kursai parapijų katechetams (2003 m. – 2 grupėms, 2004 m. – 4 grupėms, 2005 m. – 4 grupėms).

2004-2006 m. kursai-mokymai dienos centrų, Caritas, jaunimo centrų, stovyklų ir įvairių organizacijų darbuotojams ir savanoriams (2004 m. – 2 grupėms, 2005 m. – 4 grupėms, 2006 m. – 3 grupėms).

2005 m. pradedami rengti nuolatiniai diakonai, jų šventimai prasideda 2009 m. Po to jie kartu su kunigais vadovauja parapijoms ir bendrumenėms.

2003-2008 m. atstatomos ir suremontuojamos visos bendruomenių patalpos.

2006-2011 m. visose parapijose palaipsniui pradeda dirbti 1-2 apmokami darbuotojai ir 5-10 savanorių.

2005-2011 m. reikės išlaikyti parapijų pastoracinius centrus ir jų darbuotojus (atlyginimai, šildymas, elektra, vanduo, telefonai ir kt.). Nuo 2011 m. visos bendrijos jau pajėgs finansuoti savo patalpas bei renginius.

2003 m. rugpjūčio 5 d. Vysk. Jonas Kauneckas