Dieve, tu man davei...
2005.01.06    
Paul Roth
Dieve,
tu man davei dovanas, 
gabumus, talentus.
Bet kaip retai susimąstau,
kodėl man tuos talentus davei,
ko tu iš manęs lauki.
Tikriausia ne dėl to davei juos,
kad prisipildyčiau 
kišenes, pilvą, galvą?

Viešpatie, prisipažįstu:
esu blogas tavo duotų 
dovanų valdytojas –
kiek daug jų sunaudojau 
tik savo malonumui!
Galvojau tik apie save,
bet ne apie tave, 
ne apie kitus.
Vis ėjau pro šalį.
Ir tu manęs nepatraukei 
į teismą, 
nenubaudei,
nors tu viską žinai.

Tu vis lauki,
kada aš susiprasiu.
Tu vis lauki,
kada į tave atsisuksiu,
kada rūpinsiuos 
tavo karalyste 
su tokiu uolumu,
kokiu rūpinausi savimi.

Tu vis lauki,
kada aš panorėsiu 
būti laimingas.
Aš gi vis elgiuos, 
kaip visi šio pasaulio vaikai,
kurie apsukresni 
už tavo vaikus.
Bet ar jie laimingesni?

Tu gi nori,
kad aš būčiau laimingas.
Ir aš noriu!

Viešpatie,
baigiau skaityti knygą.
Iš pradžių jaučiaus 
patenkintas:
kažką naujo sužinojau.
Bet vidinis balsas 
tyliai paklausė:
ar verta buvo?

Prisipažįstu, 
mano laikas prie knygų
taip dažnai prarastas 
laikas, iššvaistytas, 
net išpurvintas.
Jau po kelių puslapių 
man būna aišku,
kad toji knyga –
tik nevaisingo medžio 
vargani, sukirmiję vaisiai.
Atleisk, Viešpatie, 
kad iki galo ją skaitau.

Bet, Viešpatie, 
kiek knygų man siūlosi!
Rodos, 
visas visas skaityčiau,
kad daugiau suvokčiau,
kad žinočiau visus 
pasaulio įvykius,
kad suprasčiau visus 
žmones.
Juk tu pats nori, 
kad aš skaityčiau 
ir mokyčiaus.

Bet tu nenori,
kad aš save 
išpurvinčiau
ir užnuodyčiau,
kad sukaupčiau 
visą tų popierių 
purvą ir šlamštą.
Juk tu juos pavadinai 
klaidingais pranašais, 
vilkais avių kailyje.

Viešpatie,
kai aš skaitau knygą,
tu labiausia nori, 
kad aš tapčiau geresniu,
ne tiek daugiau žinočiau,
kiek daugiau mylėčiau.
Kai renkuos knygą,
kad žvelgčiau tavo akimis,
kad suprasčiau, 
ką tu man 
ir tarp eilučių kalbi,
kad nebylių raidžių kalba
mane vis žadintų 
pilnesniam gyvenimui.

Nes praeis 
visoks žinojimas,
sudūlės knygos,
nutils ir pranašai.
Tik meilė nesiliaus
ir jos vaisiai amžinai išliks