Rankų kaina
2005.01.06    
Dom Helder Camara
Draudimo kompanijoje teiravausi 
rankų kainos.
Kiek vertos menininko rankos?
Gydytojo ir slaugytojos? 
Atleto? Rašytojo?
O kiek vertos rankos, 
imančios išmaldą?
Ir ją duodančios?
Rankos besimeldžiančio,
rankos į Tave, Viešpatie, pakeltos?  

Iš vokiečių kalbos išvertė J. Kauneckas