Naujienos
Ekumeninės pamaldos ir Lietuvos Jaunimo Dienų Kryžiaus piligrimystė Biržuose
2015.02.03    
Kun. Algirdas Dauknys

Visą praėjusią savaitę įvairiose Biržų bažnyčiose vyko ekumeninės pamaldos. Pirmadienį skirtingų miesto Bažnyčių maldininkai rinkosi gražioje reformatų bažnyčioje. Pamokslą apie Biržuose stipriai veikiančią bičiulišką ekumeninę dvasią pasakė Biržų Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Giedrius Jablonskis. Antradienį maldininkai rinkosi pas metodistus. Pamokslą apie visiems bendrą žmogiškąjį silpnumą ir visus vienodai mylintį Dievą pasakė evangelikų reformatų kun. Rimas Mikalauskas. „Per atgailą mes vėl tampame viena. Jeigu nuodėmė suskaldo, tai atgaila mus vėl sugrąžia į vienybę“,- sakė jis. Trečiadienį ekumeninės pamaldos vyko sekmininkų maldos namuose, kurie yra įsikūrę buv. stačiatikių bažnyčioje. Evangelikų liuteronų bažnyčios kun. Juozas Mišeikis pamoksle išvystė visos ekumeninės savaitės mintį, jog tegul pagrindinis mūsų troškimas - mūsų vienybė Kristuje- bus pasiekta ne formaliai, ne tik švenčių proga, bet ir kasdienybėje. „Be išankstinių nusistatymų matyti ir priimti brolį ir sesę šalia esantį kiekvieną dieną – tegul bus mūsų nuolatinis siekimas. Krikščionys yra persekiojami vien už tai, kad jie yra krikščionys, žeminami dėl Jėzaus vardo,“ -sakė kunigas.

Ketvirtadienį ekumeninės pamaldos vyko ankštoje liuteronų bažnyčioje arba tiksliau koplytėlėje, nes senoji bažnyčia miesto centre, nukentėjusi karo metu, buvo nugriauta 1961 m. Didįjį Ketvirtadienį ir Penktadienį. Pamokslą pasakė Biržų dekanas kun. Algis Neverauskas. Jis priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius: „mes visi turime kraujo vienybę“. „Kiekvieną valandą nužudoma po keletą krikščionių. Ir žudomi krikščionys neklausiami, kokiai Bažnyčiai jie priklauso... Esi krikščionys – būsi nužudytas... Mes gyvename apgaulingos ramybė laikais. Šėtonas nėra išėjęs atostogų. Jis niekada nemiega... Po išpuolių Paryžiuje kai kurie skandavo “No religion“... Idėja miršta tuomet, kai nebėra, kas už ją numiršta. Krikščionių kraujas visuomet buvo naujų krikščionių sėkla... Norisi tikėti, kad krikščionis Europoje atgaivins nauji išbandymai“,- sakė pamokslininkas. Na o penktadienį pamaldos vyko barokinėje katalikų bažnyčioje. Pamokslą susirinkusiems gausiems maldininkams pasakė sekmininkų pastorius Linas Šnaras. Jis komentavo Jėzaus ir samarietės pokalbį (Jn 4,7-15). „Jėzus prašo samarietę gerti... Bet, iš tikrųjų, tai jis yra gyvybės versmė. Ta gyvybės versmė tekės iš mūsų į amžinąjį gyvenimą... Kas atranda Jėzų, tampa versme, tampa atgaiva kitiems... Viskas yra Jėzuje. Atsigaivinti, atsistatyti, sustiprėti galime tik per Jėzų Kristų... Mes susiduriame su iššūkiais, sunkumais savo gyvenime, bet ateidami pas Kristų, mes galime būti visuomet atgaivinti, sustiprinti, pagirdyti. Kai Viešpats mus atgaivina, mes savo ruožtu galime duoti ir kitiems atsigerti. Tik tuomet ir mes veiksmingai galėsime padėti kitiems,- sakė pamokslininkas.

Kaip ir pernai, aukas Lietuvos Biblijos draugijai paremti rinko visose bažnyčiose. Buvo surinkta virš keturių su puse šimto eurų. Tokia bičiuliška ekumeninė dvasia Biržuose vyksta nuo 2000 Jubiliejinių metų. Aktyvią iniciatyvą visą savaitę drauge melstis įvairiose Biržų bažnyčiose tuomet parodė kun. Kinsley. Tais Jubiliejiniais metais drauge meldėsi trys krikščionių bendruomenės: katalikų, sekmininkų ir metodistų. Vėliau prisidėjo ir kitos krikščionių bendruomenės. Ypatingi metai buvo 2014-ieji, Šeimos metai. Biržų bažnyčių vadovai susirinkę pasitarė, jog šiuos gražius ekumeninius Šeimos metus dera pažymėti įvairiais viso miesto renginiais. Šią iniciatyvą geranoriškai parėmė Biržų miesto merė Irutė Varzienė ir visa miesto administracija. (Didžiausią pagalbą bažnyčios jautė iš vicemerės Stasės Eitavičienės.)

Po ekumeninių pamaldų sekmininkų bažnyčioje bažnyčių vadovai Vatikano radijui trumpai pristatė savo bažnyčių istoriją ir nūdieną, bendradarbiavimo perspektyvas. Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios institucinė veikla siejama su 1557 metų Sinodo suvažiavimu Vilniuje. Kunigaikštis Radvila Rudasis apie 1570 metus skyrė sklypą Biržų mieste Švarios evangelijos bažnyčiai. Ir taip buvo pastatyta reformatų bažnyčia. Anuometinėje Lietuvoje buvo įkurti šeši reformatų distriktai - vyskupijos. XIX a. pabaigoje čia darbavosi aušrininkas Stanislovas Dagilis, Slucke baigęs reformatų gimnaziją. XX a. pradžioje jis daug dirbo prie reformatų giesmyno sukūrimo. Biržuose yra viena gausiausių reformatų bendruomenių.

Apie sekmininkus Biržuose pasakojo pastorius Linas Šnaras. Sekmininkų bažnyčią Biržų krašte įkūrė 1912 metais Petras Viederis. Caro okupuotoje Lietuvoje visi valdininkai turėjo priimti stačiatikių tikėjimą. Todėl jis turėjo pasitraukti į JAV. Ten Sekmininkų bendruomenėje patyręs Šv. Dvasios dovanas, jis norėjo šia patirtimi pasidalinti ir Lietuvoje. Grįžęs iš JAV, jis Biržuose subūrė pirmuosius bendraminčius ir įkūrė Sekmininkų bažnyčią. Ši bažnyčia yra metodistų bažnyčios bendraamžė.

Apie Metodistų bažnyčios istorijos vingius, jų uždraudimą sovietmečiu ir nūdieną papasakojo Metodistų bažnyčios kunigas, nuo 2014 metų dirbantis Biržuose, Giedrius Jablonskis. Lietuvos metodistai su pietistais atkeliavo iš Vokietijos. 1900-aisiais metais Kaune buvo įkurta I-oji bendruomenė. 1911 m. Šančiuose buvo pastatyta pirmoji metodistų bažnyčia. Bendruomenės susikūrė Šiauliuose, Biržuose bei kituose miestuose. Paskutinis kunigas, tarnavęs tarpukario Lietuvoje, buvo kun. Kostas Burbulis(1903–2001), Biblijos vertėjas. Jis tą patį sekmadienį aptarnaudavo tiek Šiaulių, tiek Biržų tikinčiuosius, dviračiu įveikdamas apie 100 km atstumą. Sovietmečiu metodistų bažnyčia Lietuvoje buvo uždrausta. Atkūrus Nepriklausomybę, ši bažnyčia atsikūrė 1995 metais. Biržuose dabar priskaičiuojama apie 100 parapijiečių. „Nors jau daug kur teko man tarnauti, tačiau tokią nuoširdžią ekumeninę dvasią ir lankymąsi vieniems pas kitus, sutikau tik Biržuose, - sakė kun. Giedrius. Apie liuteronų bažnyčią pasakojo liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis. Liuteronybė į Lietuvą atėjo su Šilalės kunigu Jonu Tartilavičiumi 1525 metais. 1540-aisiais dvaro teritorijoje vietinių bajorų, ypatingai fon Tyzenhauzeno, iniciatyva buvo įkurta pirmoji liuteronų bažnyčia Žeimelyje, viena seniausių tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Lietuvos pasienyje Latvijos teritorijoje buvo gausiai įsikūrę vokiečių didikai liuteronai. Dar ir dabar pasienio teritorijoje galima aptikti senųjų pilių liekanas arba atstatytas ir atnaujintas pilis. Vysk. Mindaugo Seibučio ir kun. Virginijaus Kelerto iniciatyva 2013 metais Lietuvoje buvo priimta apie 40 krikščionių pabėgėlių iš Sirijos, kuriems tėvynėje grėsė susidorojimas.

Baigiantis ekumeninei savaitei, Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kun. Algis Neverauskas išsakė bendrą sutarimą ir paraginimą atstatyti Biržų liuteronų bažnyčią.

Sausio 31 d., šeštadienio vakare, Biržų miesto prieigose virš 200 žmonių, ypač jaunimo pasitiko Lietuvos jaunimo dienų kryžių. Procesijoje giedodami giesmes, lydimi policijos ekipažų, jie atėjo į bažnyčią. Prieš mišias Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro vadovė pristatė LJD. Mišias aukojo vysk. Jonas Kauneckas ir kun. Algis Neverauskas. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie kryžiaus pergalę prieš piktąją dvasią. Mišiose giedojo krikščioniškojo šlovinimo grupė IXTUS. Po mišių jie atliko keletą šlovinimo giesmių, jaunimas paliudijo savo patirtį Jaunimo dienose, dalinosi apie savanorystę. Po to parapijos namuose vyko agapė, kurios metu „Svajonių Bažnyčios“ ir parapijos jaunimas aptarė pasirengimo jaunimo dienoms darbus.

Šis tekstas paimtas iš Vatikano radijo puslapio (http://lt.radiovaticana.va/news/2015/02/02/ekumenin%C4%97s_pamaldos_bir%C5%BEuose/lit-845625)