Naujienos
Sausio 25 d. vyko ekumeninės pamaldos Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje
2015.02.06    
Lina Kiršaitė

Sausio 25 d. (sekmadienį|) Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Jas paruošė nacionalinė Bažnyčių taryba.

Pamaldoms vadovavo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Saulius Černiauskas, dalyvavo ir kartu meldėsi Ortodoksų bažnyčios protopresbiteris t. Aleksejus Smirnovas, Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas, Evangelikų reformatų parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius ir katalikų kunigai kan. Juozas Kuodis, Rimantas Kaunietis, atstovaujantys Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią. Ypatingi linkėjimai ir sveikinimai buvo perduoti nuo negalėjusio dalyvauti, bet šioje bažnyčioje gerai pažįstamo „Panevėžio Vynuogyno“ pastoriaus Žilvino Škulevičiaus. Jungtinę metodistų bažnyčią atstovavo bendruomenės pirmininkė Regina Juškienė.

Giedojo vokalinis ansamblis „Tolmėja“ (vad. Irena Jankauskienė) ir jungtinė Panevėžio Švč. Trejybės bei „Panevėžio Vynuogyno“ bendruomenės šlovinimo grupė (vad. Asta Žagelienė). Kartu su suaugusiais tikinčiaisiais dalyvavo jaunoji karta – moksleiviai ir vaikai.

Pamaldų pradžioje buvo išsakytos maldų intencijos, prašant Viešpatį vienybės dvasios, atvirumo; meilės, kuri jungia atsiskyrusius ir gydo sužeistas širdis; malonės, nugalinčios pyktį ir saugančios nuo smurto.

Atgailos maldoje buvo meldžiama atleidimo už mūsų nusistatymus, žodžius ir veiksmus, kuriais žeidžiame mūsų vienybę.

T. Aleksejus Smirnovas perskaitė Evangelijos pagal Joną ištrauką (Jn 4, 7-26) apie Jėzų ir samarietę prie šulinio, kurios Jėzus prašo „Duok man gerti“.

Homilijoje t. Aleksejus sakė: „Žmonės visada rasdavo dėl ko nesutarti, ir žydai nebendravo su samariečiais. Mokiniai, atėję ir pamatę, kad Jėzus bendrauja su moterimi, stebisi, kodėl Jis tai daro. Jei pasižiūrėsime į savo gyvenimą, mes rasime daugybę pavyzdžių, kai žmonės randa būdų atsiskirti vieni nuo kitų. Dažnai jie nepriima skirtumų ir sako: „Mes , besilaikantys tos tradicijos, esame aukštesni už jus, nes būtent pas mus yra tiesa“. Bet ką mums rodo Jėzus? Randame pavyzdį, kad tų ribų, kurias nupiešia mūsų protas, realiai nėra, tai mums taip atrodo, kad jos yra. Kristus parodė savo mokiniams, kad įmanoma bendrauti su samariečiais. Samariečiai priėmė Jėzų ir mokinius ir jie ten prabuvo dvi dienas, o iš ten išėjo kitokie, supratę apie tai, kas įmanoma ir kas neįmanoma.

Jėzus sako: „Mylėkite vieni kitus“. Žodis meilė – agapė – išvertus reiškia: „aš priimu tave, esi man nesvetimas, tu nesi man priešas“. Būtent tai mes galime jausti vieni kitiems. Jėzus sako savo mokiniams: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“. Būtent, kada priimame vieni kitus, pripažįstame kiekvieno teisę šlovinti Dievą vienu ar kitu būdu, mes ir išreiškiame tą agapę – meilę. Nuostabu, kad padarėme didžiulį žingsnį nuo to, kas per praėjusius dešimtmečius ir šimtmečius buvo neįsivaizduojama, ir šiandien galime šlovinti Dievą visi kartu“.

Šiuos žodžius patvintino vieninga Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo malda. Jaunimas išsakė maldavimus Viešpačiui: kad labiau vieni kitus pažintume, labiau brangintume ir labiau mylėtume, nenuklystume nuo tiesos kelio; meldė ramybės ir taikos, išminties ir kantrybės... Buvo giedama „Tėve mūsų“ malda, linkima vieni kitiems ramybės. Pamaldų pabaigoje tikintieji buvo palaiminti Dievo vardu, meldžiant stiprinti jų viltį ir meilę. Viltingai darniai skambėjo Panevėžio ekumeninių bažnyčių himnu tapusi giesmė „Esam Dvasioje viena“.

Aukos, surinktos per šias pamaldas, skiriamos ekumeninei parodai ir Lietuvos Biblijos draugijai