Naujienos
Gegužės 13 d. vyko Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
2015.05.18    
Kun. Algirdas Dauknys

Gegužės 13 d. Panevėžio vyskupijos kurijoje vyko kunigų konferencija. Pirmojoje jos dalyje mintimis apie tarptautinį saugumą ir Baltijos regiono saugumo situaciją dalinosi kapitonas Mantas Žinkevičius ir Panevėžio įgulos kapelionas majoras Virginijus Veilentas. Jie pristatė, kas vyko Ukrainoje, kaip vyksta informacinis karas, kaip pasipriešinti nedraugiškiems ketinimams. Paskaita buvo paruošta iš atvirų šaltinių.

Prelegentai pastebėjo, kad Rusijos informacinis karas ir propaganda turi tris tikslus: diskredituoti valdžią, pakurstyti dėl vienokių ar kitokių priežasčių kylantį nepasitenkinimą ir pyktį bei pateisinti savo nederamus veiksmus.

Dar vienas propagandos tikslas - tai siekis "pateisinti gyventojų lūkesčius". Tarytum gyventojai lauktų "karių išgelbėtojų".

Svarbus nestabilumo elementas - tai karinės pratybos šalia Lietuvos sienų. Tuomet gali būti suplanuotas scenarijus, kai technika nuklysta, ji sugenda, tada reikia remontininkų brigados. Situacijos užtikrinimui įvedami papildomi daliniai...

Krymo užėmime svarbų vaidmenį suvaidino specialiosios pajėgos - jų kariai be skiriamųjų ženklų. Jiems kaip ir negalioja Ženevos konvencija. Karinės jėgos neidentifikavimas... Ir neaišku su kuo kovoti. Tokiu būdu pasiekiamas paralyžiaus efektas. Krymo, ir ne tik, visuomenė buvo įtikinta, kad į valdžią ateina dešinieji ekstremistai. Tokių žmonių akimis, Maidanas - tai dešinieji ekstremistai. Be to, separatistų kovotojai yra įtikinti, kad jie kovoja su amerikiečiais ar kitais užsienio priešais...

Kapelionas Virginijus Veilentas pastebėjo, kad mes esame įpratę gauti informaciją, ką daryti, bet, agresijos atveju, visi informacijos perdavimo kanalai gali būti užblokuoti. Todėl destabilizavimo atveju dera veikti pagal bendruosius sveiko proto principus. Jei būtų pabėgėlių, aišku, pagal galimybes, jiems privalu suteikti pirmąją pagalbą, pasinaudojant beveik kiekvienoj parapijoje veikiančia Caritas struktūra.

Prelegentai taip pat atsakė į kunigus dominusius klausimus.

Antroje kunigų susirinkimo dalyje apie „KOLUMBO RITERIUS“ susirinkusiems kunigams papasakojo Vytis Martinaitis ir Donatas Puslys.

XIX a. pabaigoje vyko didysis kraustymasis už Atlanto. Į naująją žemę emigrantai vežėsi ir savo kultūrą. Atvykėliams gyvenimas pažerdavo pragariškas išgyvenimo sąlygas. Todėl t. Michael J. McGivney ėmėsi aktualios veiklos-pagelbėti vargstantiems. Pagaliau, 1882 metais buvo įkurta Brolija. Jos tikslas-suvienyti žmones tikėjimu, padėti nuskurdusiems ir atstumtiesiems; propaguoti savanorystę ir savitarpio pagalbą. Taip gimė Kolumbo riteriai. Kodėl Kolumbo? Todėl, kad Amerikos atradėjas Evangeliją įnešė į Naująjį pasaulį. Organizacijos veiklos principai: pagalba artimui, santarvė ir vieningumas, brolybė, patriotizmas. Pagrindiniai jos tikslai: būti ramsčiu Bažnyčiai socialinėje, švietimo, šeimų ir tikėjimo stiprinimo veikloje; padėti brolijos nariams ir jų šeimoms, pagalba artimui, savanorystė.

Jonas Paulius II savo metu rašė: „Būdami ištikimi T. Michael J. McGivney vizijai, jūs turite ieškoti naujų būdų, kaip būti Evangelijos raugu pasaulyje, bei būti Bažnyčios atsinaujinimo dvasinė jėga. (Laiškas Kolumbo riteriams 2003 m). Kolumbo riterių pastangomis prezidento R. Reigano administracija išplėtojo diplomatinius ryšius su Vatikanu. Organizacijos tikslai XXI a.- atsilaikyti prieš šeimą griaunančią propogandą, remti ir skleisti gyvybės kultūrą.

Lietuvoje Kolumbo riteriai savo veiklą pradėjo 2014 m. Prelegentas papasakojo organizacijos išplitimo regionus, struktūrą, veiklos sferas, nuveiktus darbus Lietuvoje. Vilniuje Kolumbo riteriai daug prisidėjo prie Devintinių procesijos , šeimadienio organizavimo, vykdo įvairias programas šeimoms.

Riteriai sėkmingai teikia pagalbą kitoms už gyvybę kovojančioms organizacijoms, organizuoja demonstracijas už gyvybę, siekia klinikas aprūpinti ultragarso aparatūra. Pamatę ultragarso tyrimo vaizdą, moterys nusiteikusioms daryti abortą, 80 proc. jo atsisako. 2013 m. paaukojo 70,5 mln. valandų savanoriško darbo (8052 metus) bei 170 mln. USD labdaros projektams. Susisiekti su Kolumbo riteriais galima adresu:www.fathersforgood.org; Kancleris.riteriai@gmail.com

Vyskupas Lionginas Virbalas, savo ruožtu, priminė, jog kun. Rimantas Kaunietis gali pagelbėti pašaukimų sielovadoje vyskupijoje. Jis pasidžiaugė Panevėžio vyskupijoje sėkmingai vykstančiais Alfa kursais parapijose. Ganytojas paragino klebonus pakviesti jaunimą į LJD Alytuje. Birželio 15 d. Zarasuose bus minima kun. Vyt.Kapočiaus 10 mirties sukaktis.