Naujienos
Spalio 10 d. vyko Sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“ Berčiūnuose
2015.10.19    
Lina Kiršaitė

Spalio 10 d. Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko antroji sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“, kurią organizavo Berčiūnų rektoratas ir kaimo gyventojų bendruomenė „Senieji Berčiūnai“. Lietuvos poetų ir savo kūrybą skaitė moksleiviai ir suaugusieji. Jie buvo vertinami kompetentingos komisijos, kuriai tikrai nebuvo lengva išrinkti geriausiuosius.

Renginio pradžioje Berčiūnų bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Algirdas Dauknys pristatė Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčią, jos pavadinimą atitinkantį sumanymą įrengti joje Tautos kankinių galeriją: kun. Alfonso Lipniūno, vysk. Teofiliaus Matulionio ir kitų; taip pat atkreipė dėmesį, kad Berčiūnų bažnyčią galima laikyti vitražo mokyklos Lietuvoje pradininko Stasio Ušinsko memorialu, kadangi jos svarbiausias meninis akcentas yra brandžiausias S. Ušinsko kūrinys - vitražas „Švč. Jėzaus Širdis“, kuriame vaizduojami ir Romos, Vilniaus svarbiausi religiniai objektai, Dzūkijos, Suvalkijos koplytstulpiai, stilizuotas V. Svirskio kryžius, kiti lietuvių tautiniai motyvai.

Renginį vedė viena pagrindinių šventės entuziasčių ir organizatorių, kūrėja, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė Zita Skindzerienė.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Loretos Palavenienės, giesmėmis pradėjo „Vilties paukštės“ programą.

Skaitovų ir kūrėjų įdėmiai klausytis pasirengė vertinimo komisija, kurią sudarė kun. Algirdas Dauknys, kaimo gyventojų bendruomenės „Senieji Berčiūnai“ pirmininkas Juozas Mikšys, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai Inga Talušytė, Laimutis Sėdžius, Berčiūnų pagrindinės mokyklos direktorius Leonas Miliukas, Panevėžio kolegijos dėstytoja Jolanta Antanaitienė, kultūrinės veiklos vadybininkė Greta Ratkutė (Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka).

Dešimt 5-9 klasių moksleivių iš Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos ir Berčiūnų pagrindinės mokyklos skaitė savo mėgiamą poeziją. Justino Marcinkevičiaus, Vytės Nemunėlio, Domicelės Juodžiūnaitės, Antano Zabulionio ir kitų poetų eilės padėjo vaikams ir jaunimui su derama pagarba nusilenkti Šv. Dvasiai, padėkoti Angelui Sargui, apdainuoti Motinos Marijos meilę, svarstyti apie tiesą ir melą, prisiminti tėvų auklėjimą apie duoną kasdieninę, pajusti Kalėdų stebuklą. Ypatingai lyriškai ir jausmingai skambėjo aštuntokės panevėžietės Ievos Andrijauskaitės skaitomos eilės apie paslaptingą, žvaigždėmis lyjančią rugpjūčio naktį.

18 vyresnio amžiaus kūrėjų ir poetų dar prieš šį renginį buvo atsiuntę savo eiles organizatoriams: tai Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“, Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. Renginio metu autoriai skaitė šias eiles ir buvo nuostabu, kaip svariai, nuoširdžiai ir sakraliai bažnyčios erdvėje skamba jų žodžiai, kalba mintis, skleidžiasi dvasia. Skaitant eiles vienam iš komisijos narių, poetui Vladui Buragui, susirinkusieji klausėsi itin dėmesingai ir padėkojo garsiais plojimais. Aktorė Inga Talušytė perteikė Bronislavos Valinskaitės (Kupiškis) eiles, aktorius Laimutis Sėdžius perskaitė keletą br. Gintauto Mackonio (Ignalinos raj. Linkmenų par.) eilėraščių. Renginio vedančioji Zita Skindzerienė perskaitė savo eilėraštį „Švč. Mergele Marija“ ir raudą aukštaičių tarme „Aukštajam kalnely“.

Kol komisija tarėsi ir apibendrino rezultatus, vėl skambėjo Alfonso Lipniūno progimnazijos giedorėlių balsai. Pagaliau paaiškėjo ir prizinių vietų laimėtojai. Jais tapo:
Skaitovų tarpe
I vieta: Ieva Andrijauskaitė (8 kl., Panevėžio Nevėžio pagrindinė mokykla)
I vieta: Saulė Lukoševičiūtė (8 kl., Panevėžio Nevėžio pagrindinė mokykla)
II vieta: Viktorija Milinytė (8b kl., Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija)
II vieta: Kamilė Gudeliūnaitė (5 kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla)
III vieta: Matas Marcinkevičius (6 kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla)
III vieta: Gabrielė Radišauskaitė (7kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla).

Kūrėjų ir poetų tarpe
I vieta: Bronislava Valinskaitė (Kupiškis)
II vieta: Vladas Buragas (Kaunas)
II vieta: Alma Jociuvienė (Kėdainiai)
III vieta: Vida Sereikienė (Panevėžys)
III vieta: Rima Petrilevičienė (Kėdainiai).

Laimėtojai apdovanoti knygomis, o visi skaičiusieji dalyviai – padėkomis, rėmėjų dovanėlėmis ir, žinoma, aplodismentais.

Antroji renginio dalis buvo nemažiau svarbi – tai bendrystės laikas prie dosnaus stalo, kurį paruošė darbščiosios bitelės Aleksandra Mikalauskienė, Zita Skindzerienė, Roma Astrauskienė, Gerda Astrauskaitė. Čia buvo dalijamasi įspūdžiais, asmeniškai išsakomi pagyrimai, padėkos. Kūrybos dvasia ir toliau sklandė aplinkui: šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“, pritardama gitara, kvietė giedoti Berčiūnų vargonininkė Jolanta Aleliūnienė, savo eiles skaitė panevėžietis poetas Tomas Petrulis, t. Stanislovo OFM Cap (Algirdo Mykolo Dobrovolskio) verstus R. M. Rilkės posmus išraiškingai deklamavo bei komentarais, įžvalgomis dalijosi kun. A. Dauknys. Iki pavakario dar ne visi posmai perskaityti, dar ne visi poetai prabilo... Lauksime jų kitose sakralinės poezijos šventėse. Tikimės, tai taps tradicija. Pasak kun. A. Dauknio, „norime patys užaugti sakraliam skambėjimui, užauginti klausytoją. Kad tie, kurie kuria, turėtų vietą bei laiką būti išgirsti ir toliau vystyti savo aspiracijas, įžvalgas, intuicijas...“

Dėkojame visiems, kurių dėka įvyko šis renginys: jauniesiems skaitovams, jų mokytojoms s.Kristinai Mikalauskaitei, Audronei Turulienei, Laurai Malinauskienei, bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei, savo eiles atsiuntusiems ir dalyvavusiems kūrėjams bei poetams, garbiesiems komisijos nariams, renginio rėmėjams AB „Montuotojas“, Gikniaus įmonei „Kaukas“, R. Gasiūno agroserviso įmonei, UAB „Panevėžio Aurida“, UAB „Alvas ir Ko“ už skanumynus, dėmesingiems klausytojams ir ypatingai – pagrindiniams šventės organizatoriams kun. Algirdui Daukniui ir gerb. Zitai Skindzerienei už dvasios ugnelę, laiką ir jėgas, dovanojamus mums, kad pajustume Šventę.

Tegul „Vilties paukštė“ toliau skamba jautriausiomis, gražiausiomis giesmėmis kūrėjų Kūrėjui!