Naujienos
Mirė kun. jubil. Vladas Kremenskas (1916-1941-2016)
2016.12.09    
Panevėžio vyskupijos kurija

2016 m. gruodžio 9 d. Rokiškio rajono ligoninėje eidamas 101-uosius metus mirė kunigas jubiliatas Vladas Kremenskas. Kun. Vladas gimė 1916 m. rugsėjo 12 d. Linkuvoje (dab. Pakruojo r. sav.) Nuo 1925 iki 1936 m. mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje ir gimnazijoje.

Baigęs gimnaziją 1936 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1941 m. sausio 26 d. Kaune, vysk. Vincento Brizgio pašventintas kunigu.

Po šventimų kunigišką tarnystę pradėjo ir po metus ar kelis vikaravo Debeikių, Vaškų, Skapiškio, Salako, Vabalninko, Alantos bei Šimonių parapijose. Administratoriaus ar klebono pareigas ėjo Tauragnų, Suosto, Kriklinių parapijose. Paskutinės tarnystės vietos buvo šiose parapijose: Biliakiemio – nuo 1955 iki 1964, Kvetkų – nuo 1964 iki 1978, Kazliškio – nuo 1978 iki 1986 bei Panemunėlio – nuo 1986 iki 2010 m., kur gyveno iki dabar.

Kun. Vladas Kremenskas buvo tvirto charakterio, Dievui atsidavęs dvasininkas, iki pat mirties išlaikęs uolumą tikėti ir melstis.

Tesiilsi ramybėje!

Kun. jubil. Vladas Kremenskas pašarvotas Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijos bažnyčioje, kur laidotuvių šv. Mišios aukojamos gruodžio 12 d., 12 val.

Kunigas bus palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos kapinių (Ramygalos g.) kunigų kapavietėje.