Naujienos
Liepos 7-11 d. Berčiūnuose vyko ateitininkų sendraugių stovykla
2014.07.16    
Kun. Algirdas Dauknys

Liepos 7-11 dienomis Berčiūnuose vyko III-ioji ateitininkų sendraugių stovykla. Joje dalyvavo virš šimto ateitininkų su savo šeimomis iš Lietuvos ir JAV. Kaip Vatikano radijui sakė, stovyklos organizatorė Jurgita Rakauskaitė, paskaitininkai buvo kviečiami atsiliepiant į Vyskupų Konferencijos paskelbtus Šeimos metus bei siekiant geriau susivokti geo-politinėje situacijoje, norint išsikalbėti tomis temomis. Disidentas Petras Plumpa kalbėjo apie savo tikėjimo kelionę ir pogrindinę veiklą, apie neatidėliotiną pasauliečių vaidmenį visuomenės gyvenime.

Paskaitą apie ateitininkiją kaip organizaciją ir sąjūdį skaitė Seimo narys Paulius Saudargas ir tarptautinių santykių specialistas Laurynas Gasčiūnas. Jie taip pat pristatė savo misiją į Vorkutą. „Mes supratome, ką turime padaryti. Mes privalome savo jaunajai kartai parodyti savo tautos herojus. Tie žmonės, kurie buvo ištremti, jie yra verti herojų vardo. Mes galim ir privalom jais didžiuotis ir kalbėti apie tai, kalbėti apie istoriją, apie mūsų praeitį, nes šių dienų jaunimas, kaip nebūtų gaila, nelabai žino mūsų, kad ir netolimos praeities. Mes negalime užmiršti savo tautos istorijos, nes be istorijos nėra ir valstybės“, Vatikano radijui sakė Jurgita.

Stovyklautojai ypač pagarbiai priėmė kariuomenės vadą Arvydą Pocių ir jo žmoną Namidą. Kariuomenės vadas kalbėjo apie savo tarnystę. „Jeigu tauta neturi valios pasipriešinti, ji yra pasmerkta žlugti,“ sakė kariuomenės vadas .“Tai reiškia, kad ateis priešas ir labai nesunkiai ją pavergs. Ką mes galime padaryti? Tai ugdyti savo valią, kad tam tikram laikui atėjus, galėtume ir sugebėtume pasipriešinti“,-sakė jis.

Šeimyniškumo principui labai gerai atliepė iš Čikagos atvykę trijų kartų ateitininkai: p. Aldona Kamantienė, p. Daina Čyvienė ir Tomas Čyvas. „Tas liudijimas mums yra svarbus, nes mes dar nesame įpratę būti, bendrauti, dalyvauti veikloje kartu su visais savo šeimos nariais, neužgoždami vieni kitų. Ateina jauni žmonės su savo vaikais, bet gal būt, mūsų seneliai kažkur yra pamiršti... Tai yra puiki mokykla, kaip ugdyti pagarbą vieni kitiems“,- savo mintimis Vatikano radijui dalinosi Jurgita Rakauskaitė, Ateitininkų sendraugių federacijos pirmininkė.

Vakarais ateitininkų bendruomenė švęsdavo Mišias. Vilniaus arkiv. Gintaras Grušas ateitininkams, komentuodamas Evangeliją priminė, kad geri pasekėjai pažįsta ne tik Jėzaus komandą, bet ir žino tos komandos statistikas. Minint ateitininkijos dvidešimt penktmetį, ir siekiant „Visa atnaujinti Kristuje“ svarbu yra patikrinti ne tik savo sirgališkumą, bet ir Viešpaties valią savo gyvenime ir sąjūdžio gyvenimui.

Vysk. Lionginas Virbalas ateitininkams kalbėjo apie Jėzaus gailestį, kuris viską mato. To gailesčio vedamas, jis ateina į mūsų gyvenimą, į mūsų sąjūdžius. Jėzus mus moko perimti tą žvilgsnį, ir žvelgti į pasaulį taip, kaip anuomet jis žvelgė. Ganytojas kvietė pagelbėti Bažnyčiai nustatyti pagrindinius šio laikmečio poreikius. „O svarbiausia, nepamiršti liudyti savo gyvenimu“,- sakė pamokslininkas.

Vysk. Jonas Kauneckas susirinkusiems kalbėjo apie Bažnyčios statybą žmonių širdyse, o kun. Gediminas Jankūnas – apie tai, kaip Dievas veda tautą į dykumą, norėdamas sudaryti sandorą su ja.

Stovykloje stovyklavo arba joje lankėsi ir daugiau ateitininkų bičiulių: tai – vysk. Kęstutis Kėvalas, t. Gintaras Vitkus, kun. Egidijus Kazlauskas, Ateitininkų Federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė, p. Tomas Grinius iš Čikagos, p. Vaidas Vaičaitis bei kiti svečiai.

„Kiekvieną vakarą turėjome filmų vakarą, kai drauge žiūrime filmą, kuris atliepia krikščionišką mintį(...). Medijos turi labai didelę įtaką žmogaus mąstymui, elgesiui“,- sakė Jurgita. Kun. Vidmantas Šimkūnas gvildeno, kaip medijos daro įtaką žmogui, kaip jos naudoja krikščioniškus simbolius, kaip nori paveikti mūsų sąmonę. Penktadienį stovyklautojai išvyko į Vilnių, kur savaitgalį vyksta Ateitininkų federacijos jubiliejinis suvažiavimas.