Naujienos
Rugpjūčio 20 d. Krekenavoje vyko Panevėžio vyskupijos kunigų ir pašvęstojo gyvenimo diena
2014.08.22    
Kun. Algirdas Dauknys

Trečiadienis Krekenavos Žolinės atlaiduose buvo skirtas kunigams ir vienuoliams. Sumos šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą apie „pašauktųjų misiją“, komentuodamas šv. Rašto dienos skaitinius, pasakė Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkiv. Pedro Lopez QUINTANA. Drauge koncelebravo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, vysk. Jonas Kauneckas ir virš 30 Panevėžio vyskupijos kunigų. Mišiose giedojo Rokiškio parapijos choras. Mišių įžangoje Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas pasidžiaugė, kad Žolinė yra daugelio vyskupijos parapijų svarbi šventė. Džiaugėsi susirinkusiais kunigais ir vienuolėmis. Prisiminė didžio mūsų dainiaus Maironio žodžius: „Bažnyčios mūsų ne dailės turtais, ne auksu žiba, bet dega meile, maldos galybe, senųjų amžių gyva tikyba“. Ateina laikas tą meilę, maldą ir tikėjimą atnaujinti,-sakė jis.

Savo pamoksle, be kita ko, arkiv. Pedro Lopez QUINTANA kalbėjo:
...Susirinkome šioje šventovėje švęsti vieną seniausių ir mylimiausių švenčių-Marijos Dangun Ėmimo šventę... Mes gauname šviesos iš Dievo Motinos ir savo gyvenimui-malonę giliau pažvelgti ir į mūsų gyvenimą. Minime kunigų ir pašvęsto gyvenimo dieną. Tarsi švenčiame iš anksto tai, kuo bus išskirtiniai visi ateinantys metai. ... Mes taip pat turime nueiti tą patį kelią, kaip Marija, kad pasiektume tą patį tikslą.
Tad leiskimės vedami šv. Rašto skaitinių. ...Ezechielis perduoda Viešpaties pabarimus ganytojams... Situacija prasta. Izraelio ganytojai pilni egoizmo. (Šv. Augustinas, komentuodamas šį tekstą, sako: Jūs geriate pieną (materialinės naudos ieškojimas), rengiatės vilna (ieškojimas garbės, pripažinimo)...Vadovai turi su pasišventusiu atsidavimu rūpintis kaimene... Dievas smerkia tinginystės ir aplaidumo nuodėmes. Ir Dievas nusprendžia: Aš juos atleisiu. Pats Dievas bus jų Ganytojas.
Jėzus save vadino Geruoju Ganytoju, atėjęs ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti... Šv. Petras kviečia tuos, kurie vadovauja: „Ganykite jums pavestą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka. ... Dosnumas, nesuinteresuotumas, nuolankumas yra apaštalą apibūdinantys bruožai.
...Turime atgaivinti mūsų suvokimą, jog „esame pašaukti“ Gerosios Naujienos skelbėjai... „Vargas man jei neskelbčiau Evangelijos“,-sako šv. Paulius (1Kor 9,16). Bažnyčia laiko privaloma pareiga nuolat kartoti šį Pauliaus šūksnį. Šiandien skubiai reikalinga naujoji evangelizacija... Būtina atsiliepti į brolių lūkesčius. Be retorikos, netgi asmeniškai nukenčiant. ... Svarbu matyti kitame Kristų, ir žvelgti į jį kaip į brolį. ... Tam tikslui dera atgaivinti degantį supratimą, kad esate Bažnyčia. ... Lietuvos istorija yra persunkta krikščionybės. Ji davė impulsą turtingai tradicijai. ... Kiekvienas krikščionis turi nueiti šventumo kelią.
... Išsilaisvindami nuo to, kas nebūtina... Mergelė Marija yra mūsų modelis... Prašykime, kad išmokytų mus kiekvieną dieną susitikti su Jėzumi... Teveda mus, kai jaučiamės pasiklydę... Tepaskatina mus išeiti iš mūsų namų... Teišmeldžia mums šios malonės,- sakė Apaštalinis nuncijus Lietuvoje.

Po šv. mišių parapijos salėje, taip vadinamame „tvartelyje“ vyko agapė, kurios metu arkiv. artimiau susipažino su Panevėžio vyskupijos vienuolijomis ir vienuolėmis. Prie parapijos lygiagrečiai atlaidams veikia jaunimo stovykla „Žolinėlis“, kurioje dalyvaujantis parapijos jaunimas pagelbsti susirinkusiems maldininkams ir kunigams. Jų nuoširdaus ir jaunatviško dalyvavimo neįmanoma nepastebėti. Jie tarytum vilties misijonieriai savo paslaugumu ir šypsena nukreipia ir pakviečia, susiburia pasitarimui bei maldai ir triūsia ten, kur labiausiai reikalinga jų pagalba.