Naujienos
Paminėti buvę Kupiškio parapijos klebonai
2014.10.01    
Ona Karazijienė

Minint Kupiškio bažnyčios šimtmetį, Kupiškio pasauliečiai pranciškonai sugalvojo prisiminti ir paminėti per šimto metų laikotarpį buvusius klebonus. Jų per tą laiką buvo devyni, du – kanauninkas Vladas Rabašauskas (2000 – 2008) ir dr. Rimantas Gudelis (2008 – 2014) tebėra tarp mūsų, todėl labai lengva ir malonu buvo pasveikinti juos gėlėmis ir nuoširdžiais padėkos žodžiais.

Trys buvę klebonai - Antanas Bajorinas (1914 – 1927), Klemensas Gutauskas (1964 – 1998) ir Algirdas Jonas Narušis (1998 – 2000) palaidoti bažnyčios šventoriuje. Liepos 20 dieną po šv. Mišių padėjome ant jų kapų vainikėlius, uždegėme žvakutes ir sugiedojome Viešpaties Angelą. Dalyvavo ir mūsų gyvieji klebonai, ir pulkas parapijiečių.

Klebonas Eduardas Stanislovas Baltrimas (1927 – 1940) žuvo vežamas Rusijon ir užkastas nežinia kur. Galime tik prisiminti jį savo maldose.

Dabartinės mūsų bažnyčios statytojas Stanislovas Janulevičius (1900 – 1914) palaidotas Rozalime. Kazimieras Baronas (1991 – 1993) ilsisi Raguvoje, ilgiausiai klebonavęs (1940 – 1964) Vladislovas Kupstas – Biržų bažnyčios šventoriuje. Jų kapus ir aplankėme rugpjūčio 25 dieną. Susirinko nedidelis pulkelis pranciškonų ir kitų parapijiečių, kartu su mumis keliavo ir kanauninkas Vladas Rabašauskas. Kalbant rožinį, kelionė iki Raguvos neprailgo.

Raguvoje pasimeldėme prie šventoriuje palaidoto kun. Kazimiero Barono kapo. Klebonas kanauninkas Juozas Janulis aprodė mums Raguvos bažnyčią, kurioje daugumas nebuvome buvę. Padėkoję ir atsisveikinę, pro Panevėžį vykome link Pakruojo, į Rozalimą. Su Rozalimo klebonu nepavyko susiskambinti, todėl bažnyčią pamatėme tik iš lauko pusės. Kun. Stanislovas Janulevičius palaidotas Rozalimo kapinėse, greta koplyčios. Padėjome vainikėlį, sugiedojome Viešpaties Angelą ir džiaugdamiesi nušvitusia saule keliavome toliau, į Biržus.

Biržuose mus svetingai priėmė sesės pranciškonės. Deja, neturėjome daug laiko pabendravimui, nes neužilgo prasidėjo vakarinės šv. Mišios. Tą dieną jos aukotos už žuvusį Biržų kleboną Dalių Tubį ir už kanauninką Vladislovą Kupstą. Su Biržų vikaru kun. Povilu Bartkevičium šv. Mišias kartu aukojo kanauninkas Vladas Rabašauskas.

Pasimeldę, pagiedoję, atsisveikinome su mielomis sesėmis ir patraukėme į namus. Nebuvome pavargę - autobuse skambėjo ir giesmės, ir dainos.