Velykinis laiškas visiems tikintiesiems (2007 m.)
2007.04.07    
2007 m. šv. Velykos

Sesės ir Broliai, Brangieji,

tegul kiekvienoje širdyje šiandien skamba nuostabioji Velykų giesmė: „Linksma diena mums nušvito“. Džiūgaukime, sveikinkime vieni kitus: mirtį ir nuodėmę Jėzus nugalėjo! Jo kančia ir prisikėlimas nuodėmes mūsų nuplovė, pragaro vartus sugriovė – gausiai klaupėme gavėnioje prie klausyklos. Prisikėlėme dvasia.

O jei su Kristumi prisikėlėme, turime siekti tik to, kas aukštybėse, – ragina mus šv. Paulius (plg. Kol 3,1). Prisikėlę negalime likti abejingi taip labai plintančiam netikėjimui, blogiui. Negalime! Jėzaus galybė duoda ir mums jėgos keisti save ir pasaulį.

Brangūs tikintieji! Mylimieji, aš, Jūsų vyskupas, turiu Jums paprastą ir kartu ypatingą prašymą: prikelkime Lietuvą mūsų. Taip, nežiūrėkite nustebę. Tai nuo Jūsų, tik nuo Jūsų priklauso. Jūs prisikėlėte, tad visus kviečiu, visus prašau: prikelkime Lietuvą mūsų! Turime prikelti Lietuvą. Ir reikia labai nedaug. Kiekvienas atveskime į tikėjimą po du žmones. Pakvieskime į bažnyčią šventadieniais, skatinkime namie kasdien pasimelsti, paraginkime skaityti religinę spaudą, nupirkime vieną kitą knygą, prenumeruokime laikraščius-žurnalus, pasiūlykime prenumeruoti.

Atrodo, ką tai reiškia, jei du žmones patrauksiu prie tikėjimo. Bet pagalvokime: mūsų šiandien bažnyčioje 20-30 %. Jei visi atsivesime po du, bus jau 60-90%.

Mokslininkai paskaičiavo: jei paskelbus kokią žinią, po 15 minučių kiekvienas pasako kitiems dviem, tie vėl kiekvienas dviem – ir taip vis toliau kas 15 minučių, tai po penkių valandų žinią jau žinotų milijonas. Tai – geometrinė progresija.

Turbūt žinote, kad šachmatus išrado indų brahmanas. Karalius būtinai įsigeidė juos turėti. Brahmanas sako: „Mokestis toks – ant pirmo langelio du grūdai, ant antrojo dvigubai – keturi, ant trečiojo vėl dvigubai – aštuoni, ant ketvirto vėl dvigubai – šešiolika. Ir taip ant kiekvieno langelio vis dvigubai“. Juokiasi patenkintas karalius: „Koks menkas atlyginimas!“ Bet kai pradėjo grūdus dėti, skaičiuoti, karalius nusigando: ant dvidešimto langelio – du milijonai grūdų, ant keturiasdešimto – du milijonai tonų, o ant šešiasdešimt ketvirtojo – trisdešimt septyni trilijonai tonų. Tiek grūdų žemėje užauginama gal tik per tūkstantį metų.

Brangieji, taip ir žemėje neliktų netikinčio, jei kiekvienas katalikas į tikėjimą patrauktų ir patrauktų vis kitus du.

Šitaip, tik šitaip galime nugalėti mirties kultūrą, visur siautėjantį blogį. Lietuva visada nugalėdavo, visais amžiais prisikeldavo, nugalėkime ir dabar, prikelkime Lietuvą ir dabar!

Ypač prašau vaikučius ir jaunimą. Jūs, laisvės laikų jauni žmonės, padėkite vyresniesiems atsikratyti nelaisvės, netikėjimo ir baimės nuotaikų.

Išgirskime Kristas prašymą, raginimą: „Eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visus žmones“ (plg. Mk16,15).

To linkiu Jums šiose Velykose, to prašau Jus. Meldžiuosi už Jūsų pergalę, už Lietuvos prisikėlimą, už Jūsų pasiryžimus. Laiminu Jus.

Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS