Velykinis laiškas 2008 m.
2008.03.22    

VISIEMS PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS ŽMONĖMS


Broliai ir Sesės, sveikinu visus didžiąją Velykų džiaugsmo dieną! Visi šiandien spindime džiaugsmu, visi džiūgaujame ir su tūkstančiais varpų giedame: Aleliuja, aleliuja, aleliuja! Kristus kėlės! Nėra pasaulyje kitos tokios dienos, kad taip visur skambėtų giesmės ir varpai, kad tokios minios eitų procesijose. Pasaulis nežino didesnio džiaugsmo, didesnės pergalės. Nugalėti didžiausieji žmogaus priešai – nuodėmė ir mirtis! Ir jau visais laikais „visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu nuodėmių atleidimą“ (Apd 10,43).
Kiekvienas sekmadienis yra to džiaugsmingo Viešpaties prisikėlimo minėjimas. Deja, mūsų tarpe yra ir tokių brolių bei seserų, kurių širdys atšalo, kurie nebešvenčia sekmadienio. Jie pradėjo gyventi be Dievo, be džiaugsmo, be tikėjimo ir be vilties. Ar ne todėl šiandien pasaulyje tiek daug liūdesio, tiek daug blogio, tiek daug neteisybės?
Brangūs tikintieji, mūsų pareigą tai pakeisti, mūsų pareiga sugražinti džiaugsmą į visų gyvenimą. Prašome Jūsų padėti Bažnyčiai sugražinti džiaugsmą ir gėrį į gyvenimą. Padėkite Bažnyčiai. Padėkite pagal galimybes, pagal savo sugebėjimus. Tegu tam paskatina garsaus kunigo, kovotojo už tiesą Liuterio Kingo žodžiai: „Jei negali būti medis ant kalno, būk krūmas slėny. Jei negali būti saule, būk žvake. Jei negali būti vieškelis, būk takas!“
Mūsų šv. Tėvas Benediktas XVI-sis sako: „Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentai kiekvieną tikintįjį įpareigoja skelbti ir liudyti Evangeliją – tą Linksmąją Naujieną“.
O kaip ją liudysime, o kaip ją skelbsime? Visų pirma savo gyvenimu! „Krikščionis – ne vardas, bet gyvenimo programa,“ – skelbia Popiežius Jonas XXIII. Broliai ir Seserys, „jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“, – kviečia šv. Paulius (Kol 3,1). Būtinai privalome su visais dalintis savo tikėjimu, savo džiaugsmu. „Tik rūpestis artimu, rūpestis jo tikėjimu, gali padaryti tikru Kristaus sekėju“, – sako šv. Jonas Auksaburnis. „Tikėti vienam neįmanoma“, – pritaria ir kardinolas Kordės (Paul Josef Cordes).
Dalinkimės savo tikėjimu. Šiandien tam galime pasinaudoti daugybe priemonių: kvieskime artimuosius ir pažįstamus į katalikiškus susibūrimus, šventes, bendruomenes; prenumeruokime ir platinkime katalikišką spaudą, skaitykime katalikiškas knygas.
Daugelis skundžiasi, kad televizijoje taip daug blogio. Ir kad nieko negalima padaryti. Netiesa. Prisiminkime, kaip Lenkija išsikovojo tikėjimo laisvę komunistiniais laikais. Kardinolas Višinskis paskelbė atsišaukimą. Jis kvietė tikinčiuosius tuoj pat išjungti televizorių ar radiją, kai tyčiojamasi iš tikėjimo, kai kalbama prieš tikėjimą, kai iš vaikų širdžių raunamas tikėjimas. Ir tai atvedė prie Solidarumo ir laisvės.
Labai džiaugiuosi, tiesiog dėkoju Dievui, kad ir Lietuvos tėvai jau pakilo į kovą prieš neigiamą žiniasklaidos poveikį, žalojantį nepilnamečius. Susibūrė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA), tėvai susivienijo kovai už šeimai palankią aplinką. Jie kviečia visus pakilti į kovą. Ir aš kviečiu visus ir jaunus, ir senus į kovą. Gana to purvo televizijoje. Kai tik pamatome tai, tuoj pat išjunkime televizorių. Rašykime protestus, skundus.
Kristus, nugalėjęs nuodėmę, kviečia mus į tiesos ir gėrio pergalę, šaukia visus į prisikėlimą. Meldžiu Dievą, kad Prisikėlimo pergalės džiaugsmas lydėtų visas Jūsų gyvenimo dienas.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
2008 m. Velykos