Kalėdinis laiškas 2008 m.
2008.12.22    

SESĖS IR BROLIAI,

„štai jums skelbiu didį džiaugsmą, šiandien Dovydo mieste gimė Išganytojas!“ (Lk 2,10) Ar gali kas nesidžiaugti ta milijonus kartų skelbta žinia? Džiaugiuosi ir aš, Jūsų vyskupas, sveikinu visus ir linkiu neblėstančio džiaugsmo!

Bet ką reiškia Jėzaus gimimas mūsų dienų žmogui? Ką reiškia tau ir man? Ar visur daug džiaugsmo, ar visur vyksta atgimimas, keitimasis į gerą? „Žmogus keičiasi ir tampa tuo, ką jis myli. Jei tu myli žmogų – tampi žmonišku, jei myli Dievą – tampi dievišku. O jei myli tik žemę, turtą – tampi žemišku, net gyvulišku“, – sako poetas-mąstytojas Angelas Silezius.

Dabar visas pasaulis pergyvena ekonomikos krizę. Bet juk visą pasaulį jau seniai žlugdo kur kas baisesnės krizės. Tai ir moralės krizė, ir laisvės krizė, ir autoriteto krizė. Ne tik tėvas-motina dažnai nebegerbiami, bet net prezidentai, mokslininkai ir šv. Tėvas nebepripažįstami autoritetais. Jau įpratome pašaipose ir karikatūrose matyti ne tik juos, bet ir pranašus, net ir patį Jėzų Kristų. Siaubinga žmogaus dvasios, jo auklėjimo krizė! O ko kito galima tikėtis, kai televizijoje jauną žmogų auklėja vien nedorybės? – klausė Lietuvos mokslo akademijos dienose Panevėžyje filosofas Arvydas Šliogeris. Net Bažnyčia pergyvena krizę, taip labai stokodama kunigų ir vienuolių. „Bažnyčiai – tai tikra tragedija“, – rašė Benediktas 16-sis jau prieš 12 metų, dar nebūdamas Popiežiumi. Tada jis pabrėžė, kad kunigystės krizė kyla iš šeimos ir santuokos krizės. „Santuoka, kaip visuomenės pamatas, darosi vis trapesnė, vis labiau naikinama“. Ir visa ko priežastis – tikėjimo krizė (plg. „Žemės druska“ 209-211 psl.) Tikėjimo krizė, tikėjimo nusilpimas pasaulyje iššaukė krizę visose gyvenimo srityse. O kur tai veda? Į susinaikinimą! Šv. Tėvas, jau prieš 12m. perspėjęs apie pasaulio ekonomikos krizę, pabrėžė, kad „sparčiai menkėja planetos išlikimo galimybės“ (plg. „Žemės druska“ 292, 244 psl.) Savo laiške Pasaulinei Taikos dienai, Naujųjų 2009-jų Metų dienai šv. Tėvas aštriai kritikuoja finansininkus, kad sukėlė krizę, nepaisydami vargšų gerovės ir moralės. Tai pavojinga visiems.

Pasaulį iš visų krizių gali išgelbėti tik tikėjimo ir doros atgimimas. „Mums būtina tikrų tikriausia dvasinė revoliucija. Viskas turi būti tyra – tyra, tyra, tyra“, – šaukė kard. Vėjó (Veuillot). Kito kelio nėra. Jėzaus gimimo šventė kviečia visus siekti dvasinio atgimimo, dvasinės revoliucijos. Tam būtina pažinti Dievo Žodį. Todėl mes, Lietuvos vyskupai, 2009 m. paskelbėme Evangelijos žinios Tūkstantmečio metus Lietuvai. Prašome vieni kitiems dovanoti Šventojo Rašto Naująjį Testamentą, kurį galite įsigyti pas savo kunigus. Nugalėti krizes galime tik su Dievo pagalba. Tad kviečiame visus ypač pavesti Dievui Lietuvos valstybės reikalus, Lietuvos likimą. Prašome melstis už mūsų Vyriausybę, už mūsų išrinktuosius. Juk šv. Povilas ragina: „Aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą“ (1Tim 2,1). Nuolat melskime Dievą, kad mūsų balsais atėję į valdžią, vadovaudamiesi Dievo mokymu, nugalėtų visas krizes ir neprislėgtų vargingiausiųjų.

Mylimi Broliai ir Seserys, Jėzaus gimimas kviečia mus visus nugalėti krizes, pradėti naujus atgimimo laikus. Tu, Broli, Sese, pradedi naujus laikus, statai naują gražesnę, teisingesnę ateitį ne tik savo šeimoje, bet Lietuvos ir net pasaulio ateitį, kai tu meldiesi, kai gailiesi dėl savo trūkumų, kai atlieki išpažintį, kai artiniesi prie Dievo Stalo.

Džiaugiuosi Jumis, ištikimi mylimieji, laiminu Jus – Jūsų vyskupas Jonas

2008 Kalėdos