Biržų dekanatas Biržai   •   Geidžiūnai   •   Kupreliškis   •   Kvetkai   •   Nemunėlio Radviliškis   •   Pabiržė   •   Papilys   •   Smilgiai   •   Suostas   •   Vabalninkas
Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapija
Papilys
LT–41225 Biržų r.
Tel.: (450) 5 81 31

Dvasininkai

Kleb. Vidmantas KARECKAS
1962 01 29 * 1988 05 29 * 2017 07 04
Mob. tel. (687) 5 24 28

Koplyčios: Melaišiuose ir Skrebiškiuose.

Pamaldos

Sekmadieniais: 12.30 val.
šiokiadieniais ir šeštadieniais: pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Šv. apašt. Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)
Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Biržų rajono rytuose. Papilio miestelyje, Rovėjos (Apaščios dešiniojo intako) dešiniajame krante. Akmenų mūro. Pastatyta 1936 m. Neoromaninė, turi moderniosios architektūros bruožų.

Papilio bažnyčia minima 1553 m. Lietuvos vyriausiasis tribunolas 1719 m. svarstė bylą dėl kalvinų pasisavintos katalikų bažnyčios. Teismas nustatė, kad Papilio katalikų bažnyčia dar minima 1665 m., o 1690 m. atimta evangelikų reformatų.

1758 m. įsteigta parapija. Kunigo Simono Jakštavičiaus rūpesčiu 1764 m. medinė bažnyčia perstatyta. Ją 1777 m. apaštalų Šv. Petro ir Povilo titulu konsekravo pavyskupis Feliksas Jonas Tovianskis. Bažnyčioje buvo 6 altoriai, prie jos - stulpinė varpinė su 3 varpais. 1764 m. pastatytas reguliariųjų atgailos kanauninkų vienuolynas (uždarytas 1832 m.). 1847 m. bažnyčia suremontuota, pristatyti 2 bokšteliai. 1848 m. pristatyta zakristija, išdažytas bažnyčios vidus. Klebono Eduardo Dambrausko iniciatyva bažnyčia vėl remontuota. 1893 m. parapijai priklausė 17 dešimtinių žemės.

1908 m. įsikūrė „Saulės" draugijos skyrius, 1909 m. pradžioje įsteigęs mokyklą. 1910-1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą suvežta statybinių medžiagų naujai bažnyčiai statyti. Po karo statyba rūpinosi klebonai Felicijonas Lialis, Feliksas Ereminas, Juozapas Bardišauskas. Pagal architekto Felikso Vizbaro projektą akmenų mūro bažnyčia su pertraukomis statyta nuo 1927 iki 1936 m. Ją 1936 m. rugsėjo 20 d. Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos titulu konsekravo vyskupas Kazimieras Paltarokas. Klebonas J. Bardišauskas pastatė naują kleboniją, prieglaudą, mūrinį parapijos namą su sale ir scena. 1937 m. įkelti Vokietijoje nulieti 3 varpai. 1944 m. liepos pabaigoje sudegė klebonija ir ūkiniai pastatai, apgriauta bažnyčia. Po karo meistrai Povilas Sližys su Joakimu Ažubaliu sustiprino bažnyčios bokštą, P. Giedraitis sutaisė stogą. Klebonas J. Bardišauskas 1945 m. suimtas ir ištremtas (1952 m. žuvo lageryje). Šventoriuje 1989 m. pastatytas jo paminklas.

Bažnyčia neoromaninė, turi moderniosios architektūros bruožų, stačiakampio plano (34x15,8 m) su siauresne apside, žemomis zakristijomis, vienabokštė. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais, įrengti 3 altoriai. Lubos gelžbetoninės. Šventoriaus tvora akmenų mūro.