Biržų dekanatas Biržai   •   Geidžiūnai   •   Kupreliškis   •   Kvetkai   •   Nemunėlio Radviliškis   •   Pabiržė   •   Papilys   •   Smilgiai   •   Suostas   •   Vabalninkas
Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
Suostas
LT– 41437 Biržų r.

Dvasininkai

Adm. Algis NEVERAUSKAS (Biržai)

Pamaldos

Sekmadieniais: 11.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (arba keliama į artimesnį sekmadienį)

Koplyčios:
Germaniškyje šv. Marijos Magdalenos
Šv. Marijos Magdalenos atlaidai – liepos 22 d. (arba keliama į artimesnį sekmadienį)
Žvejotgaloje
Šv. Mišios koplyčioje - teirautis tel. 8 450 55373

Apie bažnyčią

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia yra Biržų rajone, Suosto kaime, 6 km nuo Latvijos sienos, prie Biržų - Rygos kelio. Medinė. Pastatyta po 1944 m. Savo forma primena gyvenamąjį namą.

Kunigas Juozas Šarkevičius Suosto dvare 1720 m. pastatė medinę bažnyčią, įrengė 3 altorius ir 8 registrų vargonus. Po J. Šarkevičiaus mirties koplyčioje pamaldas retkarčiais laikydavo Pabiržės kunigas. Dvaro savininkas Koscialkovskis paskyrė bažnyčiai 20 dešimtinių žemės.

Apie 1828 m. Suoste apsigyveno kunigas Vincentas Tilvidavičius. Jis padidino koplyčią. Į pristatytą bokštą įkelti 2 varpai (1915 m, išvežti į Rusiją). 1831 m. V.Tilvidavičius suimtas ir ištremtas. Apie 1860 m. atvyko nuolatinis kunigas Mykolas Januškevičius. Jis pastatė ūkinius trobesius, apie 1862 m. koplyčiai išrūpino filinės bažnyčios teises. Nuo tų metų pradėtos rašyti metrikų knygos. Klebonų Stepono Macejausko ir Jeronimo Viksvos rūpesčiu 1890–1897 m. akmenų mūru aptvertas šventorius. J. Viksva 1897 m. pastatė naują kleboniją, 1898 m. užveisė sodą (bažnyčia turėjo 22 ha žemės), 1902 m. gautas leidimas statyti naują bažnyčią. 1904 m. pastatyta medinė, stačiakampio plano (27x12 m) dvibokštė bažnyčia, turėjusi 3 altorius. Kunigo Antano Benesevičiaus rūpesčiu 1938 m. įsigyti 2 varpai.

1944 m. vasarą sudegė bažnyčia, klebonija ir visi ūkiniai pastatai. Po karo pastatyta medinė, stačiakampio plano, bebokštė bažnyčia su prieangiu.

2001m. spalio 12d. sudegė SUOSTO Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia. Atstatyti ją atrodė nebeįmanoma ir nebereikalinga, nes parapijos ribose buvo įrengtos koplyčios Germaniškyje ir Žvejotgaloje, o Suosto gyvenvietėje liko labai nedaug gyventojų, Tačiau nepaprastomis Suosto bendruomenės pastangomis, vadovaujant pirmininkei Reginai Simanavičienei, buvo renkamos lėšos, sudaromas projektas. Telkiant lėšas, buvo pabrėžiama, kad būtina pastatyti nedidelę bažnyčią, kaip paminklą netoli bažnyčios palaidotam didžiajam Lietuvos knygnešiui Jurgiui Bieliniui. Tokią idėją rėmė visi tikintieji, Panevėžio vyskupas, Lietuvos vyriausybė ir verslininkai.

Todėl 2004m. spalio 12d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvaujant Suosto administratoriui kun. Henrikui Bernatovičiui, Suosto bendruomenės pirmininkei Reginai Simanavičienei ir Rozalimo klebonui (buvusiam ilgamečiam Suosto klebonui) kun. Anicetui Kisieliui bei 30 tikinčiųjų, pašventino bažnyčios kertinį akmenį, Į pradėtus pamatus įdėta kapsulė su statybos rėmėjų pavardėmis ir parašais. O per porą metų iškilo gražus Viešpaties šventovės mūras.

2007m. gegužės 13d., VI-jį Velykų sekmadienį, šv. Petro įpėdiniui Benediktui XVI-jam valdant Visuotinę Bažnyčią, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen konsekravo SUOSTO Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. Pašventinimo iškilmėse taip pat dalyvavo protonotaras Bronius Antanaitis, Biržų vicedekanas kun. Dalius Tubys, Suosto parapijos administratorius Henrikas Bernatovičius, kun. jubiliatas Anicetas Kisielius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Rinkevičius, architektas Kazys Tamošėtis, Biržų rajono administracijos, Nemunėlio Radviliškio seniūnijos, statybinių organizacijų „Agluona“, „Nuosvyra“, „Dogas“ ir visuomeninių organizacijų atstovai, Suosto bendruomenė (su jų vadove Regina Simonavičiene), minia statybos rėmėjų bei virš tūkstančio tikinčiųjų iš Suosto parapijos, apylinkių bei iš visos Lietuvos.

Konsekracijos aktą visų vardu pasirašė: Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, Biržų vicedekanas Klebonas kun. Dalius Tubys, protonotaras Bronius Antanaitis, Suosto šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratorius Henrikas Bernatovičius, kun. Anicetas Kisielius (buvęs ilgametis Suosto parapijos klebonas), Lietuvos Respublikos Seimo narys Viktoras Rinkevičius, architektas Kazys Tamošėtis, Suosto bendruomenės pirmininkė Regina Simanavičienė.

Konsekracijos akte tarp kita ko parašyta: „Išgyvendami didelį dvasios džiaugsmą ir žvelgdami į žmones, kurie malda, darbais ir aukomis prisidėjo prie šios Šventovės pastatymo, dėkojame Viešpačiui Dievui, kad buvo įgyvendinta parapijiečių svajonė vėl turėti bažnyčią. Ji - 120 m² (su pagalbinėmis patalpomis), talpinanti apie 100 žmonių. Tikimės, kad šioje bažnyčioje bus negęstantis tikėjimo židinys, kad čia visuomet melsis žmonės, su pagarba šaukdamiesi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus“.