Panevėžio-Krekenavos dekanatas Anciškis   •   Berčiūnai   •   Ėriškiai   •   Krekenava   •   Lėnas   •   Naujamiestis   •   Panevėžio katedra   •   Panevėžio Švč. Trejybės   •   Ramygala   •   Truskava   •   Uliūnai   •   Upytė   •   Vadokliai   •   Vadaktėliai   •   Velžys
Truskavos Šventosios Dvasios parapija
Truskavos g. 14, Truskava
LT–58462 Kėdainių r.

Dvasininkai

Adm. mgr. Alfredas PUŠKO (Ramygala)

Rekolekcijų namai: parapijos namuose

Pamaldos

Sekmadieniais: 11.30 val.
Kitomis dienomis pagal susitarimą.

Atlaidai ir šventės

Šv. Dvasios atsiuntimo - titulo atlaidai (Sekminės)
Šv. apašt. Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į sekmadienį po 29 d.)
Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimiausį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Šventosios Dvasios bažnyčia yra Kėdainių rajono šiaurės rytuose,Truskavos miestelyje, Linkuvės g. 5, prie Kėdainių-Ramygalos kelio. Mūrinė. Pastatyta 1930 m., pradėta perstatyti 1990 m.

Kapinėse 1760 m. pastatyta koplyčia. Rumšiškių seniūnas Jonas Truskauskas ir jo žmona Barbora 1794 m. pastatė medinę bažnyčią, jai paskyrė 6 valakus žemės, įkūrė ir išlaikė prieglaudą. 1813 m. lapkričio 17d. įsteigta parapija, nustatytos jos ribos. 1854 m. pastatyta nauja, stačiakampio plano bažnyčia (18x13m). 1863 m. minima parapinė mokykla. Klebono Kl. Prialgausko rūpesčiu (mirė 1886 m.) apmūryta šventorius ir kapinės. 1906 m. be caro valdžios leidimo klebonas Boleslovas Rakauskas ir vikaras Leonardas Babrauskas įsteigė parapijos biblioteką-skaityklą. 1908 m. jie buvo už tai nubausti. 1915 m. bažnyčios varpai išvežti į Rusiją. 1925 m. įsigyti 2 nauji (vienas išliko). Truskavoje nuo 1922 m. klebonavo Antanas Kungis. Jis 1926 m. suremontavo bažnyčią, 1930 m. pastatė šv. Vincento prieglaudą – mūrinius dviaukščius mūrus. 1944 m. liepos 22-28d. sudegė bažnyčia, varpinė, klebonija, ūkiniai triobesiai. 1945 m. bažnyčia įrengta buvusioje prieglaudoje.

Dar tarybiniais laikais 1988 m. atkakliomis parapijiečių pastangomis buvo gautas leidimas statyti bažnyčią. 1989 m. prasidėjo projektavimo darbai ir bažnyčios statyba. Statybai vadovavo parapijos klebonas kun. Petras Baniulis. 1990 m. birželio 19d. pašventintas kertinis akmuo. 1998 m. gegužės 31d. pastatytą bažnyčią konsekravo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, dalyvaujant miniai tikinčiųjų, Kėdainių raj. savivaldybės atstovams (atstovaujant merui Viktorui Muntianui) ir 5 kunigams.