Anykščių dekanatas Alanta   •   Andrioniškis   •   Anykščiai   •   Burbiškis   •   Dabužiai   •   Debeikiai   •   Inkūnai   •   Raguvėlė   •   Skiemonys   •   Surdegis   •   Svėdasai   •   Traupis   •   Troškūnai   •   Viešintos
Traupio Šv. Onos parapija
Jaunimo g. 1, Traupis
LT–29293 Anykščių r.

Dvasininkai

Adm. kan. Juozas JANULIS (Raguva)

Koplyčia: Baleliuose (Taujėnų sen., Ukmergės r.)

Pamaldos

Sekmadieniais: 9.00 val.
Šeštadieniais: 11.00 val.
Šiokiadieniais:
17.00 val. (nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.)
16.00 val. (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.)

Atlaidai ir šventės

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimesnį sekmadienį), 9 val.
Šv. Onos (titulo) – liepos 26 d. (keliama į sekmadienį),
Šv. Mykolo arkangelo – rugsėjo 29 d., 9 val. (keliama į sekmadienį),
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į sekmadienį),
(keliama į III advento sekmadienį ir jungiama su rekolekcijomis šeštadienį, 11 val., sekmadienį 9 val.)
Šv. Kalėdos – gruodžio 25 d., 6, 9 val.
Gavėnios rekolekcijos – IV gavėnios šeštadienį, 11 val., sekmadienį, 9 val.

Kristaus Prisikėlimas (Velykos), 9 val.

Apie bažnyčią

Šv. Onos bažnyčia yra Anykščių rajone, Traupio miestelyje, prie Raguvos-Kavarsko kelio, Nevėžio dešiniajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1892 m. Neoklasicistinė, turi neobaroko bruožų.

Traupio dvaro savininkai Jurgis ir Petras Mikalavičiai pastatė medinę bažnyčią. Jai išlaikyti dovanojo Divanavos, Kantumiškio ir Kuldėnų kaimo žemes. Vyskupas Albertas Radvila 1515 m. kovo 31 d. ją konsekravo Šv. Mikalojaus titulu, įsteigė parapiją. 1730 m. pastatyta nauja bažnyčia. Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla. 1832 m. bažnyčiai priklausė Maciūnų, Pusbačkių ir Vičiūnų kaimai.

Policija 1885 m. prie Traupio bažnyčios pastebėjo statybinių medžiagų ir pradėjo tardymą. Už neteisėtą pinigų rinkimą naujai bažnyčiai statyti 3 valstiečiai nubausti po 25 rb. 1887 m. gautas leidimas statybai. Klebono Juozapo Butvilos iniciatyva 1892 m. pastatyta dabartinė plytų mūro bažnyčia. Ją konsekravo vyskupas Gasparas Girtautas. Bažnyčia turėjo 36 dešimtines žemės. Klebonas Stanislovas Šliogeris 1908 m. atnaujino bažnyčios altorius, pastatė naują kleboniją. Per Pirmąjį pasaulinį karą vienas varpas išvežtas į Rusiją.

Klebonas Domininkas Tuskenis-Tuskevičius 1928 m. kapitališkai suremontavo bažnyčią, 1930 m. išspausdino dažniausiai giedamų giesmių knygelių, platino blaivybės idėjas, globojo katalikiškas organizacijas. Tarpukariu veikė parapijos biblioteka, vargonininkas Petras Sližys subūrė bažnyčios chorą, dalyvavusį 1924, 1928 ir 1930 m. dainų šventėse, vykusiose Kaune.

Bažnyčia neoklasicistinė, turi neobaroko bruožų, stačiakampio plano (41,5x16 m), su aukštu fasado bokštu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame palaidoti Traupio klebonai: Juozapas Bautvila (1836–1899), Stanislovas Šliogeris, Adolfas Bausys.