Kupiškio dekanatas Adomynė   •   Alizava   •   Antašava   •   Kupiškis   •   Palėvenė   •   Palėvenėlė   •   Salamiestis   •   Skapiškis   •   Subačius (miestelis)   •   Subačius (stotis)   •   Šimonys
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija
Gedimino g. 1
LT–40109 Kupiškis

Parapijos namai:
Gedimino g. 1a,
LT–40109 Kupiškis
Tel./fax.: (459) 5 55 90

Dvasininkai

Kleb. dek. kun. mgr. Mindaugas KUČINSKAS
1979 12 03 * 2004 10 30 * 2014 06 25
Pergalės g. 1, LT–40109 Kupiškis
Tel./faks. (459) 5 30 15, mob. tel. (652) 48 577
El. paštas:kun.mindaugas@yahoo.com

Vik. Feliksas ČIŠKAUSKAS
1954 08 23 * 1985 05 24 * 2017 07 04
Pergalės g. 1, LT–40109 Kupiškis
Mob. tel. (687) 7 03 14

Alt. kan. jubil. Vladas RABAŠAUSKAS
1933 03 01 * 1961 03 29 * 2014 06 25
Kapų g. 8, LT–40109 Kupiškis
Tel.: (459) 5 32 28, mob. tel.:

Koplyčios: Kupiškio ligoninėje ir Šepetos psichoneurologiniame internate.

Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 val.
Šeštadieniais: 11, 18 val.
Šiokiadieniais: 8, 18 val. (Pirmadieniais tik 8 val.)

Atlaidai ir šventės

Kristaus Žengimo į dangų (Šeštinės)
Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra Kupiškyje, Gedimino g. 1. Mūrinė, neogotikinė, pastatyta 1914 m.

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1616 m.,- tada įkurta ir parapija. Bažnyčiai sudegus, 1746 m. buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia, bet ir ši per 1781 m. miestelio gaisrą sudegė. 1791 m. suręsta nauja medinė (jau trečia) bažnyčia. Ji buvo trinavė, turėjo tris altorius.
1781 m. įsteigta parapinė mokykla. 1908 m. įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, kuris 1909 m. įsteigė arbatinę.
Kupiškyje 1790-1791, 1798-1801 ir 1814 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas.
Kupiškio klebono ir dekano kanauninko Stanislovo Janulevičiaus rūpesčiu dabartinė mūrinė bažnyčia buvo statoma 1900 – 1914 m pagal profesoriaus Konstantino Rončevskio projektą.. Statyba vyko aplink senąją. Senoji nugriauta 1903m., o 1935 m nugriauta ir senoji akmeninė varpinė.
Pirmasis pasaulinis karas nutraukė bažnyčios vidaus išbaigimo darbus, netgi sužalojo tik ką pastatytą šventovę,- vokiečiai įsirengė karo lauko ligoninę ir, degindami bažnyčios baldus ir grindis, šildėsi, o rusų artilerijos sviediniai išdaužė bažnyčios langus, apgadino sienas, pramušė skliautus, į Rusiją išvežti trys varpai.
1916 m. klebonas Antanas Bajorinas įkūrė Kupiškio komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti.
1917 m. klebono ir vikaro A. Kripaičio rūpesčiu įsteigta Kupiškio aukštesnioji 4 klasių mokykla.
1919 m. atnaujinti bažnyčios įrengimo darbai,- bažnyčia pasipuošė jau trimis neogotikiniais altoriais.
1921 m. vyskupas Pranciškus Karevičius bažnyčią konsekravo. 1931 m. įsigyti 3 nauji plieniniai varpai. Nuo 1925 m. Kupiškio vidurinėje mokykloje įvestas tikybos mokymas.
1936 m. Panemunėlio klebonas K Mockus įrengė altariją ir joje gyveno. Dabar čia (Pergalės g. 1) yra klebonija. Senojoje klebonijoje (Gedimino g. 1a) – Parapijos namai, čia parapijos salė, raštinė, Caritas patalpos, bažnytinių organizacijų kambarėlis, parapijos laikraštėlio redakcijos kambarys, vikaro gyvenamosios patalpos.
Bažnyčia neogotikinė, halinė (60x43), trijų navų su 2 zakristijomis, skliautai gelžbetoniniai, dvibokštė, papuošta 22 kryžiais. Viduje įrengti 5 altoriai: pagrindinis – Kristaus dangun žengimo, šoniniai – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo ir Angelo Sargo ir dar du altoriai Jėzaus Kryžiaus ir šv. Teresėlės šoninėse koplyčiose. Besimeldžiantiems įrengta virš 700 sėdimų vietų. Vargonai įrengti tik XX a. šeštame dešimtmetyje. Po Kryžiaus kelio stočių bareljefais – specialiuose laikikliuose 14 šventųjų relikvijos.