Katechetikos centras

Įmonės kodas: 192074391
Marijonų g. 24
LT–35138 Panevėžys
Tel. (45) 50 77 92, 50 77 93
Faks. (45) 50 77 96

Interneto svetainė: www.pvkcentras.lt
El.paštas: paneveziovkc@gmail.com

Vadovė – mgr. Zita TRUČIONIENĖ

Religinio ugdymo specialistė – Gryta ŠEDIENĖ

Religinio ugdymo specialistė – Rita RATKEVIČIŪTĖ

Projektų koordinatorė – s. Greta GINEVIČIŪTĖ

Knygyno pardavėja-buhalterė – Natalija GROBOVA

Darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val. penktadienį 8-12 val. ir 13-16 val.

PVKC veiklos tikslai ir sritys:

 • Rūpinasi sėkmingu Romos katalikų tikybos mokymu vyskupijos mokyklose, auklėjimo įstaigose ir parapijose;
 • palaiko glaudžius ryšius su valstybinėmis ir privačiomis švietimo įstaigomis, taip pat su bažnytinėmis institucijomis: dekanatų katechetiniais-metodiniais būreliais, parapijų pastoracinėmis tarnybomis;
 • organizuoja tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus, dalyvauja jų kvalifikacijos kėlimo procese;
 • koordinuoja tikybos mokytojų darbą vyskupijoje, rūpinasi jų dvasiniu ugdymu(si);
 • organizuoja parapijos katechetams seminarus;
 • rengia vaikų ir suaugusių katechezės programas, teikia parapijoms katechezės pedagoginę bei metodinę pagalbą;
 • vykdo projektus vaikų ir jaunimo krikščioniškoms vertybėms ugdyti;
 • organizuoja suaugusių katalikišką švietimą ir rengia šiam darbui katechetus;
 • organizuoja tikybos mokytojų gerosios patirties sklaidą vyskupijoje;
 • rengia ir leidžia katalikų religinio ugdymo pedagoginę medžiagą bei vaizdines mokymo priemones.

 • Vyskupijos dekanatuose veikia metodiniai centrai, kuriems vadovauja dekanatų tikybos mokytojų koordinatoriai.
  Vš. Į. Panevėžio Katechetikos centro knygyne prekiaujama religine literatūra.