Kitos organizacijos

 

Kolpingo draugija

Pelno nesiekianti, katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė.

Kolpingo šeima Panevėžyje:
Justinas ir Aldona Skripkauskai
Tel. (45) 449827

Dvasios vadas (vyskupijoje ir Lietuvoje) – kan. Bronius ANTANAITIS.

Ši Kolpingo šeima įsteigta 1997 m. prie Švč. Trejybės bažnyčios Panevėžyje.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Marijonų g. 24
LT–35138 Panevėžys
Tel. (45) 507795

Reikalų vedėjas – Gediminas LIULEVIČIUS, mob. tel. 8-687 11276

Misija: tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiesiems.

Maltos ordino pagalbos tarnybą Panevėžyje įkūrė kun. dr. P. Kavaliauskas prie miesto Švč. Trejybės bažnyčios. Suaugusiųjų maltiečių yra 24, o jaunųjų – 10.

Vykdomi projektai:

  • Maistas ant ratų – 20-čiai žmonių karštas maistas vežiojamas į namus automobiliu;
  • Slauga namuose – 37 slaugės savanorės prižiūri namuose 106 slaugomųjų;
  • jaunųjų maltiečių auklėjimas – 10 aktyvių moksleiviško amžiaus vaikų;
  • Slaugos konsultacijų kabinetas;
  • Labdaros dalinimas – iš sandėlio ir automobiliu pristatant į namus.

Katalikių moterų sąjunga

Aldonos g. 9
LT–35229 Panevėžys
Tel. (45) 587507, faks. (45) 587506
Kreiptis darbo dienomis 8–16 val.

Vadovė – Milda KRASNICKIENĖ, tel. (45) 461372 (n).
Pavaduotoja – D. ŽALIENĖ

Įkurta – 1925 m., atkurta – 1995 m. Katalikių moterų sąjungoje yra 30 narių.

Misija: rūpinasi aktualiais moterims klausimais; pagrindinis dėmesys- moterų švietimui ir lavinimui bei socialinei paramai, siejant aktualias problemas su tikėjimo tiesomis.

Veikla: bendraujama su socialiai remtinomis bei asocialiomis šeimomis, jaunimu, skiepijant meilę artimui; užsiimama švietėjiška veikla, labdara, palaikomi ryšiai su kitų vyskupijos miestų KMS narėmis (Biržų, Pasvalio, Kupiškio).

Katalikių moterų draugija Palėvenėje
Palėvenės miestelis, Noriūnų pšt., 40046 Kupiškio r., tel. (459) 56643.
Vadovė Aldona Ramanuskienė.
Įkurta – 1937 m., atkurta – 2012 m. Šiuo metu draugijoje yra 28 narės.

Katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti

Vysk. K. Paltaroko g. 12
LT-35232 Panevėžys
Tel. (45) 433138
El. paštas: info@kpdf.lt
Interneto svetainė: www.kpdf.lt

Prezidentas – mons. Juozapas ANTANAVIČIUS

Tikslas: materialiai ir moraliai remti besimokančius, studijuojančius, kuriančius akluosius.

Marijos legionas

Pasauliečių apaštalavimo draugija, dirbanti vienybėje su Dievo Motina Marija.

Marijos legiono Panevėžio vyskupijos Curia

Pirmininkė – Zofija ZAKAREVIČIENĖ, tel. (8-603) 67903

Vicepirmininkė – Elvyra RUDŽIANSKIENĖ, tel. (8-656) 28824

Dvasios vadas – kun. Gediminas JANKŪNAS

Vyskupijoje įsteigta: 1998 10 18

Panevėžio vyskupijos studentų rėmimo fondas

Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys
Tel. (45) 43 51 56; faks. (45) 50 04 07
El. paštas: pkurija@takas.lt

Valdyba: pirmininkas – kan. Povilas Miškinis, sekretorė – ses. Ona Raudoniūtė, iždininkas – kan. Bronius Antanaitis.

Nariai: kan. Petras Baniulis.

Panevėžio vyskupijos studentų rėmimo fondas įsteigtas Panevėžio vyskupo J. Kaunecko 2002 m. birželio 19 d. dekretu Nr. 72. Nuo to laiko 46 studentams išmokėta stipendijų už 75 tūkst. litų. Stipendijos skiriamos gerai besimokantiems studentams-katalikams, dalyvaujantiems Bažnyčios gyvenime.

Pridedame anketą (pn_srf-anketa.doc), kurią turi užpildyti visi norintys gauti stipendiją ir pristatyti kartu su anketos pabaigoje nurodytais dokumentais.