Klausimai ir atsakymai

Sandra:  Laba diena, Ar privaloma laikytis 5-dienio pasninko? Ar jo nesilaikymas yra nuodėmė? Ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Laba diena, išsamų atsakymą į Jūsų klausimą rasite čia.

Emma:  Bijau eiti ispazinties nes baznycioje nebuvau ilga laika bei nuodemes galeciau beveik paskirti kad nusizengiau daugumai Dievo Isakymu. Kazkodel nedrasu. Gal galite patarti? Aciu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Baimintis tikrai neverta. Svarbiausia nuoširdumas einant išpažinties ir ryžtas taisytis, keistis.

Dalina:  Teko girdėti, kad pravoslavų religijoje gali kunigai būti vieną kartą vedę, ar tai tiesa?

Kun. Saulius Černiauskas:  Stačiatikių tradicijoje taip pat ir vedę vyrai šventinami kunigais. Tačiau nesusituokusiems priėmus šventimus, vesti nebeleidžiama.

Sandra:  Laba diena, Ar yra nuodėmė duoti išmaldą tiems žmonėms, kai yra tikimybė, kad pinigai bus skirti alkoholiui ar kt. netinkamiems daiktams įsigyti. Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Yra visada didelis pavojus, kad paaukoti pinigai bus taip panaudoti, todėl geriau remti labdaringas organizacijas, kurios rūpinasi tokiais žmonėmis reikalingiems pagalbos.

Justinas:  Norėjau sužinoti kodėl rusu tautoje kryžius vaizduojamas su dviem skersiniais pagaliukais iš kuriu apačioje mažesnis ir istrižas? Iš anksto dėkoju už paaiškinimą.

Vysk. Lionginas Virbalas:  Rusijos ir Serbijos ortodoksų Bažnyčių naudojamas kryžius paprastai turi ne tik didelį horizontalų skersinį, bet dar du kitus. Viršutinis simbolizuoja užrašą ant Kristaus kryžiaus: „Jėzus Nazarietis Žydų Karalius“ (lotyniški inicialai: INRI). Žemutinis įstrižas skersinis simbolizuoja ant kryžiaus prikaltą atramą Nukryžiuotojo kojoms. Provoslaviškoje tradicijoje jis drauge simbolizuoja svarstykles, kuriomis pasveriamos žmonių nuodėmes ir dorybės, o palinkimas į kairę pusę primena tai, kad Kristaus dešinėje nukryžiuotas ir atgailavęs plėšikas pirmasis pateko į rojų, o kairėje buvęs ir Kristui piktžodžiavęs nusikaltėlis dar labiau apsunkino savo likimą.

Dalina:  Norėjau sužinoti plačiau apie Šv MATRONĄ MASKVIETĘ ir apie jos vardu platinamą duoną, kuri atneša sėkmę, nuima prakeiksmus, jei kreipiesi į šią šventąją ir kepama vieną kartą gyvenime. Tuo raugu reikia dalintis su kitais žmonėmis, taip ji ir plinta.Kepama kas šeštą dieną, ji rauginama ir yra taisyklės kaip ją suvalgyti laužant, nepjaustyti, nevaišinti. Ar galima tikėti tuo? ir ar nėra tame kažkokios magijos ar pan? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kiek teko domėtis ir pas pačius rusų ortodoksus (kitaip pravoslavus arba stačiatikius) yra susiklosčiusi negera praktika su palyginti negilias tradicijas turinčiu šv. Matronos Maskvietės (+1952) pagerbimo kultu. Netgi vienuolynas Maskvoje, pašvęstas šiai šventajai tokios duonos nekepa. Kiek supratau, tai liaudies pamaldumas, kuris spėjo virsti tam tikra magija. Griežtos taisyklės kepant, laikant, valgant, nes kitaip ta duona "nesuveiks" yra niekas kitas kaip magija. Apskritai jei kalbame tiek apie sakramentalijas tiek devocionalijas kyla didelis pavojus suteikti jiems maginę reikšmę: jei turėsiu arba ten kur jis bus padėtas, tai apsaugos nuo žalingos įtakos ir pan. Tai yra maginis šventintų ar palaimintų daiktų supratimas, neturintis nieko bendro su tikėjimo ženklais.

Sandra:  Ar nėra nuodėmė eiliniam katalikui skaityti ekumeninį šv. Raštą be komentarų, kadangi galima neteisingai interpretuoti, netinkamai suvokti. Ar būtina įsigyti Bibliją su komentarais?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Gerbiama Sandra, ačiū už Jūsų klausimą. Ekumeninis šv. Rašto vertimas yra suderintas ir su Katalikų Bažnyčia, todėl jame negali būti Dievo žodžio netikslumų ar iškraipymų. Tad ir jo skaitymas negali būti nuodėmė. Tik kylančias abejones ar klausimus reikia išsiaiškinti su kunigais ar su turinčiais teologinį išsilavinimą. Be to, ir katalikiški šiuolaikiniai lietuviški šv. Rašto vertimai išleidžiami beveik be komentarų. Jei kyla abejonių dėl kai kurių vertimo išsireiškimų, galima pasitikrinti internete www.biblija.lt Dievo palaimos Jums

Virgis:  Laba diena, Ar tiesa, kad sudėtinės mišios, laikomos už keliolika mirusiuosiųjų, yra lygiavertės atskiroms mišioms?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Visos Mišios yra lygiavertės. Tiek sudėtinėse, tiek atskirose Mišiose dalyvaujantys tikintieji gali pelnyti tas pačias malones, jei jose dalyvauja sąmoningai ir pilnutinai (t.y., jei jose meldžiasi, priima šv. Komuniją). Paprastai tikintieji užsako atskiras Mišias laidotuvėms, metinėms. Tokiu atveju atskiras kunigas aukoja Mišias viena intencija. Sudėtinėse Mišiose sujungiamos kelios intencijos. Tikintieji užsako Mišias už mirusiuosius, norėdami kuo daugiau mirusiems padėti. Niekas negali nustatyti, tos pagalbos vertės. Tai priklauso nuo aukotojo galimybių. Juk Kristus sakė, kad auka beturtės našlės, įmetusios skatiką, buvo didesnė už gausiai aukojusių turtuolių aukas (plg. Mk 12, 41–44).

:  Ar kunigas gali neleisti atlikti išpažintį jeigu esu išsituokusi ir gyvenu su kitu vyru?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Tokiu atveju atlikus išpažintį, nuodėmių atleidimo negalima gauti. Bet yra naudinga pasikalbėti su kunigu (kad ir išpažinties forma), priimti palaiminimą. „Dvasininkai privalo nuoširdžiai rūpintis, kad išsiskyrusieji nesijaustų atskirti nuo Bažnyčios. Jie turi dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Tebūnie jie skatinami klausytis Dievo žodžio, dalyvauti šv. Mišiose, ištvermingai melstis, aktyviau įsijungti į bendruomeninę meilės ir teisingumo veiklą, krikščioniškai auklėti vaikus, ugdyti atgailos dvasią ir rūpintis atgailos darbais, tuo būdu nuolat prašant Dievo malonės. Tegu Bažnyčia nuolat meldžiasi už juos, tegu juos drąsina, tegu būna gailestinga motina, kuri palaiko jų tikėjimą ir viltį“ (Apaštalinis paraginimas „Familiaris consortio“, 84).

Violeta:  Sveiki, jau ne kartą kalėdiniu ir ne tik laikotarpiu Bažnyčiose girdžiu atsakymus, atliepus ir prefaciją giedant be vargonų pritarimo. Ar tai kokia tai naujovė pamaldų metu?

Vysk. Lionginas Virbalas:  Giedojimas Mišiose yra labai vertinamas. Tačiau, kaip rašoma Mišiolo įžangoje, „atsižvelgiant į žmonių būdą ir dalyvaujančios grupės pajėgumą, nebūtinai turi būti giedami visi tekstai, kurie iš esmės skirti giedoti.“ Taigi kiekviena parapija pasirenka kaip giedama per Mišias. Tai priklauso nuo pamaldų (pvz., per Gavėnią ar Adventą vargonais grojama tik pritariant giesmėms), nuo vargonininko ir choro pajėgumo atlikti kūrinius ir pan. Čia nėra jokių griežtų taisyklių. O prefaciją – dėkojimo giesmę visada gieda tik kunigas.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-286