Klausimai ir atsakymai

Dalina:  Teko girdėti, kad pravoslavų religijoje gali kunigai būti vieną kartą vedę, ar tai tiesa?

Kun. Saulius Černiauskas:  Stačiatikių tradicijoje taip pat ir vedę vyrai šventinami kunigais. Tačiau nesusituokusiems priėmus šventimus, vesti nebeleidžiama.

Sandra:  Laba diena, Ar yra nuodėmė duoti išmaldą tiems žmonėms, kai yra tikimybė, kad pinigai bus skirti alkoholiui ar kt. netinkamiems daiktams įsigyti. Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Yra visada didelis pavojus, kad paaukoti pinigai bus taip panaudoti, todėl geriau remti labdaringas organizacijas, kurios rūpinasi tokiais žmonėmis reikalingiems pagalbos.

Justinas:  Norėjau sužinoti kodėl rusu tautoje kryžius vaizduojamas su dviem skersiniais pagaliukais iš kuriu apačioje mažesnis ir istrižas? Iš anksto dėkoju už paaiškinimą.

Vysk. Lionginas Virbalas:  Rusijos ir Serbijos ortodoksų Bažnyčių naudojamas kryžius paprastai turi ne tik didelį horizontalų skersinį, bet dar du kitus. Viršutinis simbolizuoja užrašą ant Kristaus kryžiaus: „Jėzus Nazarietis Žydų Karalius“ (lotyniški inicialai: INRI). Žemutinis įstrižas skersinis simbolizuoja ant kryžiaus prikaltą atramą Nukryžiuotojo kojoms. Provoslaviškoje tradicijoje jis drauge simbolizuoja svarstykles, kuriomis pasveriamos žmonių nuodėmes ir dorybės, o palinkimas į kairę pusę primena tai, kad Kristaus dešinėje nukryžiuotas ir atgailavęs plėšikas pirmasis pateko į rojų, o kairėje buvęs ir Kristui piktžodžiavęs nusikaltėlis dar labiau apsunkino savo likimą.

Dalina:  Norėjau sužinoti plačiau apie Šv MATRONĄ MASKVIETĘ ir apie jos vardu platinamą duoną, kuri atneša sėkmę, nuima prakeiksmus, jei kreipiesi į šią šventąją ir kepama vieną kartą gyvenime. Tuo raugu reikia dalintis su kitais žmonėmis, taip ji ir plinta.Kepama kas šeštą dieną, ji rauginama ir yra taisyklės kaip ją suvalgyti laužant, nepjaustyti, nevaišinti. Ar galima tikėti tuo? ir ar nėra tame kažkokios magijos ar pan? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kiek teko domėtis ir pas pačius rusų ortodoksus (kitaip pravoslavus arba stačiatikius) yra susiklosčiusi negera praktika su palyginti negilias tradicijas turinčiu šv. Matronos Maskvietės (+1952) pagerbimo kultu. Netgi vienuolynas Maskvoje, pašvęstas šiai šventajai tokios duonos nekepa. Kiek supratau, tai liaudies pamaldumas, kuris spėjo virsti tam tikra magija. Griežtos taisyklės kepant, laikant, valgant, nes kitaip ta duona "nesuveiks" yra niekas kitas kaip magija. Apskritai jei kalbame tiek apie sakramentalijas tiek devocionalijas kyla didelis pavojus suteikti jiems maginę reikšmę: jei turėsiu arba ten kur jis bus padėtas, tai apsaugos nuo žalingos įtakos ir pan. Tai yra maginis šventintų ar palaimintų daiktų supratimas, neturintis nieko bendro su tikėjimo ženklais.

Sandra:  Ar nėra nuodėmė eiliniam katalikui skaityti ekumeninį šv. Raštą be komentarų, kadangi galima neteisingai interpretuoti, netinkamai suvokti. Ar būtina įsigyti Bibliją su komentarais?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Gerbiama Sandra, ačiū už Jūsų klausimą. Ekumeninis šv. Rašto vertimas yra suderintas ir su Katalikų Bažnyčia, todėl jame negali būti Dievo žodžio netikslumų ar iškraipymų. Tad ir jo skaitymas negali būti nuodėmė. Tik kylančias abejones ar klausimus reikia išsiaiškinti su kunigais ar su turinčiais teologinį išsilavinimą. Be to, ir katalikiški šiuolaikiniai lietuviški šv. Rašto vertimai išleidžiami beveik be komentarų. Jei kyla abejonių dėl kai kurių vertimo išsireiškimų, galima pasitikrinti internete www.biblija.lt Dievo palaimos Jums

Virgis:  Laba diena, Ar tiesa, kad sudėtinės mišios, laikomos už keliolika mirusiuosiųjų, yra lygiavertės atskiroms mišioms?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Visos Mišios yra lygiavertės. Tiek sudėtinėse, tiek atskirose Mišiose dalyvaujantys tikintieji gali pelnyti tas pačias malones, jei jose dalyvauja sąmoningai ir pilnutinai (t.y., jei jose meldžiasi, priima šv. Komuniją). Paprastai tikintieji užsako atskiras Mišias laidotuvėms, metinėms. Tokiu atveju atskiras kunigas aukoja Mišias viena intencija. Sudėtinėse Mišiose sujungiamos kelios intencijos. Tikintieji užsako Mišias už mirusiuosius, norėdami kuo daugiau mirusiems padėti. Niekas negali nustatyti, tos pagalbos vertės. Tai priklauso nuo aukotojo galimybių. Juk Kristus sakė, kad auka beturtės našlės, įmetusios skatiką, buvo didesnė už gausiai aukojusių turtuolių aukas (plg. Mk 12, 41–44).

:  Ar kunigas gali neleisti atlikti išpažintį jeigu esu išsituokusi ir gyvenu su kitu vyru?

Vysk. Jonas Kauneckas:  Tokiu atveju atlikus išpažintį, nuodėmių atleidimo negalima gauti. Bet yra naudinga pasikalbėti su kunigu (kad ir išpažinties forma), priimti palaiminimą. „Dvasininkai privalo nuoširdžiai rūpintis, kad išsiskyrusieji nesijaustų atskirti nuo Bažnyčios. Jie turi dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Tebūnie jie skatinami klausytis Dievo žodžio, dalyvauti šv. Mišiose, ištvermingai melstis, aktyviau įsijungti į bendruomeninę meilės ir teisingumo veiklą, krikščioniškai auklėti vaikus, ugdyti atgailos dvasią ir rūpintis atgailos darbais, tuo būdu nuolat prašant Dievo malonės. Tegu Bažnyčia nuolat meldžiasi už juos, tegu juos drąsina, tegu būna gailestinga motina, kuri palaiko jų tikėjimą ir viltį“ (Apaštalinis paraginimas „Familiaris consortio“, 84).

Violeta:  Sveiki, jau ne kartą kalėdiniu ir ne tik laikotarpiu Bažnyčiose girdžiu atsakymus, atliepus ir prefaciją giedant be vargonų pritarimo. Ar tai kokia tai naujovė pamaldų metu?

Vysk. Lionginas Virbalas:  Giedojimas Mišiose yra labai vertinamas. Tačiau, kaip rašoma Mišiolo įžangoje, „atsižvelgiant į žmonių būdą ir dalyvaujančios grupės pajėgumą, nebūtinai turi būti giedami visi tekstai, kurie iš esmės skirti giedoti.“ Taigi kiekviena parapija pasirenka kaip giedama per Mišias. Tai priklauso nuo pamaldų (pvz., per Gavėnią ar Adventą vargonais grojama tik pritariant giesmėms), nuo vargonininko ir choro pajėgumo atlikti kūrinius ir pan. Čia nėra jokių griežtų taisyklių. O prefaciją – dėkojimo giesmę visada gieda tik kunigas.

Dalina:  Kodėl po Šv. Mišių nebegiedamos suplikacijos?. Nežinau kaip kitur, bet pas mus jos negiedamos. Kaškur tai skubama gal dėl laiko stokos, taciau šie gražūs maldavimai su kunigu papildydavo mišių prasmę ir kartu pagarbindavo Dievą. Gaila, bet deja to labai pasigendu.

Vysk. Lionginas Virbalas:  „Suplikacijos“ arba maldavimai paprastai giedami meldžiantis prieš išstatytą Švč. Sakramentą. Tokio pobūdžio malda liturgijoje labai sena ir prasminga. Seniau jos nebuvo likę Mišių apeigose, todėl sekmadieniais būdavo pridedama po šv. Mišių. Po liturginės reformos maldavimus turime kiekvienose Mišiose – tai visuotinė, arba tikinčiųjų malda, kuria meldžiamės įvairiomis intencijomis. Ji būna pritaikyta konkrečiai liturginei dienai, išreiškia aktualius mūsų reikalus. Melsdamiesi prieš išstatytą Švč. Sakramentą pasinaudojame įvairiomis maldomis, giesmėmis, Šv. Rašto tekstais, taip pat galima išsakyti Dievui prašymus ir maldavimus, pvz., tokius, kokie yra „suplikacijose“.

Dalina:  Sveiki Mielieji, šiemet yra askelbiami šeimos metai, todėl ir mano klausimas Jums aktualus šeimai. Biblijoje sakoma, kad žmonos būkite klusnios vyrams, o vyrai mylėkite savo žmonas. Taigi jei vyrai girtuokliauja kaip žmonos gali būti jiems paklusnios i r ar jie myli žmonas, tai prieštarauja šiai nuostatai. Netgi vaikams tėvai būna šiurkštūs, kurie turi priklausomybę alkoholiui. Taigi kaip visa tai suderinti ir gyventi, kai tokioje šeimoje vienas turi būti kankinys, o meilės irgi nebelieka? Manau, laimingas dar tas, kuris kreipiasi pagalbos į Viešpatį per maldą, tačiau ar tai normalu šeimoje ir ar galima ištverti ir ar verta? Bet ar neatsilieps vaikams toks šeimos klimatas, kuriame atsispindi šeimos skilimas? Dėkoju ir laukiu atsakymo. Pagarbiai Dalina.

Jūratė Šaumanienė:  Viešpats neduoda nė vienam didesnio kryžiaus negu jis gali panešti. Taip pat visi esame apdovanoti protu ir laisva valia. Net Bažnyčia, kurios akivaizdoje sužadėtiniai visiškai laisvu sutikimu duodami priesaiką suteikia vienas kitam Santuokos sakramentą, galiojantį iki vieno iš sutuoktinių mirties, nedraudžia sutuoktiniams atsiskirti, t. y. gyventi atskirai. Tačiau antrą kartą Bažnyčioje susituokti, esant galiojančiai pirmai santuokai, jau nebegalima.
Sutuoktiniai - jau nebėra vien du atskiri, nepriklausomi asmenys: "Ir jie tampa vienu kūnu" (Pr. 24). Todėl tarpusavyje jie glaudžiai susiję: jei vyras nemyli moters, iškeičia ją į alkoholį, tai žmonai nebelieka erdvės puoselėti klusnumui, įsiklausymui į vyro, kaip šeimos globėjo, rūpestingus žodžius ir mintis. Ir atvirkščiai: jei žmona negerbia vyro, nesistengia jo įsiklausyti, suprasti ir protingai bei laisvai paklusti, tai ir vyrui sunkiau puoselėti meilę žmonai.
Šeima - didžiulis turtas ir vertybė. Todėl visais laikais priešas į ją kėsinosi visomis išgalėmis ir bandė suardyti. Apginti, išsaugoti, šeimą, atgaivinti meilę joje - tikrai daug pasiaukojimo ir šventumo reikalaujanti užduotis. Bet visada reikia stengtis, kovoti ir lengvai nepasiduoti. Štai Peter Kreeft knygoje "Kol dar neišėjau", 2010, patarimas vedusioms poroms: "Iš visų nusiskundimų, kuriuos iš nesutariančių porų dažniausiai išgirsta konsultantai vedybų klausimais, yra toks: 'Mes jau nebemylime vienas kito.' Atsakyti į jį galima vienu žodžiu: 'Mylėkite'. Meilė neištinka kaip lietus. Meilę kuriate jūs. Bet argi meilė nėra jausmas? Ne. Antraip ir apie gėlę sakytume, kad gėlė - tai kvapas."
Joks rimtas psichologas ar sielovadininkas neišspręs sudėtingų šeimos rebusų: ar dar yra nors menkiausia viltis, jog verta stengtis ir kovot už savo šeimą ir meilę joje, ar jau kova pralaimėta ir belieka garbingai atsitraukti, nepamynus nei savo, nei sutuoktinio orumo. Teisingus sprendimus atrasti ir priimti reikia patiems. Kaip bebūtų, svarbu niekada neprarasti tikėjimo ir vilties, kad "meilė niekada nesibaigia" (1 Kor 8).

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294