Klausimai ir atsakymai

Eleonora:  Kodėl Nadinos vienuolynas paleistas? Kunigai konkuruoja su moterimis? Jos tai jau nieko vertos, nors ir vienuolės. Skaičiau jos knygas, turiu kolekciją ir še tau bobut rarotos.Negal matai kalbėt su Dievu, nes kunigai nekalba, ar ne? Daug Nadinos pasekėjų nusivylę, ruošiasi keist tikėjimą moterys, nes esa skriaudžiamos. Su Dievu!

Vyskupijos kurija:  Atsakydami į šį užklausimą pateikiame straipsnį šia tema paimtą iš www.bernardinai.lt "JAV panaikinta „Avinėlio užtarėjų“ grupė": Praėjus porai savaičių po vadovės atsistatydinimo, „Avinėlio užtarėjų" grupė nustojo egzistavusi kaip katalikiška organizacija. Omahos arkivyskupas George'as Lucasas nutraukė grupės veiklą spalio 15 d., paskelbdamas, kad dėl bendradarbiavimo stokos įdiegiant „būtinas reformas“ jam neliko kito pasirinkimo. „Nuo pat pradžių puoselėjau viltį, kad „Užtarėjai" ir arkivyskupija kartu žengs tolimesnius žingsnius, – sakė vyskupas. – Deja, kanoninė vizitacija atskleidė ne vieną nerimą keliantį dalyką. Dėl priežasčių, kurias man paaiškinti atsisakė, vadovaujančioji taryba nepanorėjo dirbti išvien su Bažnyčia, siekiant įvesti būtinas reformas.“ „Dėl to, – aiškina vyskupas, – teko uždaryti atsiskyrėlių bendruomenę, kuri nebebus laikoma „pašvęstojo gyvenimo forma“. „Mes pradėjome kupini sielovadinio rūpesčio įgyvendinti pozityvias reformas“, –aiškino jis, – tačiau susidūrėme su daugumos atsakingųjų atsisakymu priimti Bažnyčios pagalbą ir jurisdikciją.“ Bažnytinės teisės profesorius tėvas Jamesas J. Connas atliko pirminį patikrinimą, todėl Nadine Brown pasitraukė iš vadovavimo grupei rugsėjo 30 d. Organizacija pastaruosius dvylika metų buvo laikoma „vieša tikinčiųjų krikščionių draugija“. Tyrimas atskleidė nemažai bendruomenės administravimo, dvasingumo, vadovavimo ir finansinių problemų. Arkivyskupas teigiamai įvertino daugelio buvusių organizacijos narių laikyseną, ne vienas iš jų priėmė Bažnyčios pastangas kaip sielovados būtinybę. Arkivyskupas įsipareigojo asmeniškai padėti buvusiems bendruomenės nariams, pasirūpindamas, pavyzdžiui, jų apgyvendinimu. Pagal CNA informaciją

Marija:  Norėjau paklausti dėl pasninko. Mano yra per mažas svoris, ir dėl to griežtojo pasninko - kartą sočiai pavalgyti ir du kartus lengvai užkąsti - laikytis sunku. Ar sunki nuodėmė, jei jo nesilaikyčiau?

Vyskupijos Kurija:  Nuo mėsos ar kito maisto pagal Vyskupų Konferencijos nurodymą turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais, nebent jie sutaptų su iškilmės diena; abstinencijos ir pasninko (kartą sočiai pavalgyti ir du kartus lengvai užkąsti) reikia laikytis Pelenų trečiadienį ir Didįjį Penktadienį. Abstinencijos įstatymas saisto asmenis sulaukusius 14 metų amžiaus; o pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki pradėtų 60 -ųjų metų. Nuo pareigos laikytis abstinencijos ir pasninko atleidžiami, kurie to negali įvykdyti dėl ligos arba kitų rimtų priežasčių, nepriklausomų nuo asmens valios.

Simonas:  Esu garbingo amžiaus, bet nepriėmęs Sutvirtinimo sakramento. Ką turiu daryti? Į Bažnyčią einu, Išpažinties ir Komunijos taipogi.

Vyskupijos Kurija:  Jums reikia susisiekti su gyvenamosios vietos klebonu, kuris padės Jums pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Tas pats klebonas nurodys Jums artimiausią, pagal gyvenamąją vietą, bažnyčią, kurioje galėsite priimti Sutvirtinimo sakramentą. Bažnyčių sąrašą bei Sutvirtinimo sakramento teikimo jose laiką galėsite rasti ir šioje svetainėje po Šv.Velykų.

Julija:  Norėtume tuokis Bažnyčioje, bet išgirdau, kad reikalingas krikšto liudijimas. Aš nežinau, kurioje Bažnyčioje esu krikštyta ir paklausti artimųjų nebeturiu galimybės. Kaip spręsti šį klausimą? Kur galėčiau kreiptis? Ar yra privalomi jaunavedžių kursai? Mums apie 60, ankstesnių santuokų nebuvo.

Vyskupijos Kurija:  Norint sudaryti santuoką Bažnyčioje, tarp kitų dalykų, reikia pristatyti krikšto pažymą ir liudijimą apie asmens laisvą stovį bei išklausyti priešsantuokinius kursus. Dėl kai kurių priežasčių, pvz. sutuoktinių amžiaus, klebonas ruošiantis sužadėtinius santuokos sakramentui gali atleisti nuo priešsantuokinių kursų ir juos paruošti tam sakramentui individualiai. Krikšto įrodymui, jeigu neįmanoma pristatyti oficialios pažymos, gali pakakti ir kitų parodymų, pvz.: Pirmos Komunijos priėmimo pažyma, suinteresuoto asmens paliudijimas. Laisvo stovio liudijimą gali išduoti gyvenamosios vietos klebonas.

Ieva:  Ar galime priimti santuokos Sakramentą privačioje teritorijoje - Bistrampolio dvaro privačioje koplyčioje?

Vyskupijos Kurija:  Kanonų teisės kodeksas sako, kad santuokos sudarymo vieta turi būti vieno iš sutuoktinių parapijos bažnyčia. Vyskupo ar klebono leidimu galima tuoktis ir kitoje tos parapijos bažnyčioje ar koplyčioje. Be to vyskupo leidimu galima Santuokos sakramentą švęsti kitoje tinkamoje vietoje. Tai tiek, kas liečia bažnytinę teisę. Jūsų nurodyta vieta Bistrampolyje nėra, teisiškai kalbant, koplyčia, todėl ta vieta svarstytina tik kaip "kita tinkama vieta". Pagal dabartinę bendrą praktiką Lietuvoje leidimai švęsti santuokos sakramentą "kitoje tinkamoje vietoje" neduodami, nebent to reikalautų besituokiančių asmenų ypatinga padėtis. Prašome suprasti, kad tokie reikalavimai grindžiami tuo, kad kiekvienas sakramentas turi būti švenčiamas šventoje vietoje t.y. bažnyčioje. Visų tikinčiųjų sakramentinis gyvenimas sietinas su jų gyvenamosios vietos parapijos bažnyčia. Nemanome, kad vestuvių svečių patogumas būtų pakankama priežastis švęsti vestuves „kitoje tinkamoje vietoje“. Nepamirškime, kad sudarant santuoką svarbiausia yra sutuoktiniai ir jų sudaromos sakramentinės santuokos šventumas.

Raimonda:  Norėčiau paklausti ar aborto nuodėmė yra atleidžiama kunigo per išpažintį?

Vyskupijos Kurija:  Užsimezgusios gyvybės nužudymas (abortas) yra sunki nuodėmė. Šią nuodėmę padaro ne tik tokį veiksmą atlikusi motina, bet ir visi kiti, kurie prie to prisidėjo. Už šią nuodėmę yra numatyta ir bažnytinė bausmė - ekskomunika. Šią bausmę asmuo užsitraukia pačiu nuodėmingu veiksmu. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką išrišimą iš nuodėmės bei atleidimą nuo bausmės už aborto nuodėmę gali suteikti išpažinties metu kiekvienas kunigas.

Eglė:  Nors dažnai einu išpažinties, meldžiuosi rytą, vakarą, bet praradau viltį būti išganyta, patekti į Dangų. Aš tikiu, kad būsiu išganyta, nes Viešpatį išpažinau lūpomis. Prieš kelerius metus išgyvenau atsivertimą. Nesuprantu, kodėl dabar praradau viltį. Nebežinau, ką man daryti? Manau, tai sunki nuodėmė. Išpažįstu ją per kiekvieną išpažintį. Kasdien prašau Marijos užtarimo, prašau Jėzaus sustiprinti viltį.Patarkite, ką man dar daryti?

Vyskupas:  Gerbiama Egle, dėkoju Dievui, kad Jūs sąmoningai žiūrite į gyvenimą. Jūs teisingai viską darote, svarbiausia meldžiatės! Jei kyla neviltis, pasitikrinkite savo sąžinę. Gal kokią svarbesnę nuodėmę praleidote per išpažintį? O jei viskas teisingai, tai nekreipkite dėmesio į neviltį, tiesiog ramiai gyvenkite. Gink, Dieve, nekartokite tokių dalykų, kuriuos išpažinote per išpažintį. Tai, kas išpažinta, viskas Dievo atleista. Galbūt velnias Jus atsivertusią nori išmušti iš pusiausvyros. Gali būti, kad kaltas nuovargis ar nervinė įtampa. Svarbiausia nenustokite melstis ir kuo dažniau priimti komuniją ir vis dėkoti Dievui, prašyti ramybės. Dieve, laimink.

Aistė:  Ar įmanoma, kad mano ir mano draugo draugystę palaimintų kunigas, ir kiek kainuotų ši paslauga?

Vyskupijos Kurija:  Draugystę, kuri suprantama, kaip dviejų asmenų nuoširdūs ir platoniški santykiai, kunigas gali palaiminti. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad nėra numatytas joks palaiminimas poroms, kurios gyvena kartu be santuokos. Kartais pasitaiko, kad poros, kurios negali arba nenori sudaryti bažnytinės santuokos, prašo Bažnyčios palaiminimo, norėdamos imituoti pačią santuoką ir nuraminti savo sąžinę. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Bažnyčia "paslaugų" neteikia. Tinkamai prašantiems Bažnyčioje suteikiami patarnavimai. Jie, kaip jūs rašote, nieko nekainuoja, nors tikintieji kartais jų proga savanoriškai aukoja Bažnyčios reikmėms.

Agnė:  Pamečiau vestuvinį žiedą. Ar galima iš naujo pašventinti žiedus ir kaip tas procesas vyksta?

Vyskupijos Kurija:  Deja, pasitaiko, kad prarandame kartais ir pačius brangiausius mums daiktus. Jų praradimas ar tai dėl vagystės ar dėl kitų priežasčių nereiškia kažkokių antgamtinių pasekmių kasdieniniame gyvenime. Suprantamas ir pagirtinas dalykas yra tai, kad norite turėti naują vestuvinį žiedą. Jį pašventinti galite paprasčiausiai nuėjusi pas kunigą bet kuriuo metu arba to paprašyti pasitaikius tinkamai progai. Jokių specialių procedūrų tam nėra numatyta. Nepamirškite, kad vestuvinis žiedas tai tik išorinis ženklas sutuoktinių meilės, kuri nešiojama bei ugdoma širdyje ir kurios neįmanoma pamesti niekada.

milda :  Esu susituokusi bažnyčioje. Ar galiu išsituokti ir gyventi viena, jei vyras mušasi ir geria?

Vyskupijos Kurija:  Santuokos sakramentas priimamas iki vieno iš sutuoktinių mirties. Natūralu yra, kad sutuoktiniai gyvena po vienu stogu. Deja, yra atvejų, kai dėl vieno iš sutuoktinių nederamo elgesio galima, o kartais net būtina, nutraukti sutuoktinių bendrą gyvenimą. Ypač tai aktualu, kai vieno iš sutuoktinių gyvenimo būdas kelia grėsmę likusių šeimos narių sveikatai ar net gyvybei. Dėl šios priežasties palikus sutuoktinį ir gyvenant vienam atskirai neužsitraukiamos jokios pasekmės, tai yra, galima naudotis sakramentiniu Bažnyčios gyvenimu. Tokį sutuoktinių bendro gyvenimo nutraukimą galima ir įteisinti. Tam tikslui reikia kreiptis į gyvenamosios vietos Bažnytinį teismą. Primename, kad (apie tai jau ne kartą rašėme šiame puslapyje) tam tikrais atvejais bažnytiniam teismui galima pateikti ir ieškinį dėl pačios santuokos negaliojimo.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279