Klausimai ir atsakymai

Pilypas:  Kodėl vyskupijoje kai kurie kunigai yra nebaudžiami ir elgiasi su žmonėmis netaktiškai?

Vyskupijos Kurija:  Sunku į taip suformuluotą klausimą pateikti konkretų ir išsamų atsakymą. Norėdami padėti tiek bendruomenei, kurioje gal būt kunigas elgiasi netinkamai, tiek pačiam kunigui suprasti savo klaidingą elgesį ir pasitaisyti, reikia, kad žinotume, kuris kunigas ir kurioje bendruomenėje nusižengia artimo meilei. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pateikdami klausimą ir nenurodydami savo el. pašto adreso nesuteikiate mums galimybės su Jumis susisiekti tiesiogiai ir operatyviai nagrinėti iškeliamus klausimus.

Reda:  Ar yra privalomas sutvirtinimo sakramentas pries santuoką? Ar galima tuoktis bažnyčioje ir be jo?

Vyskupijos Kurija:  Kanonų teisės kodekso kan. 1065, 1 paragrafas sako: "Katalikai, dar nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, turi jį priimti prieš sudarydami santuoką, jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo". 2 paragrafas: "Sutuoktiniams primygtinai patariama priimti Atgailos ir Švenčiausiosios Eucharistijos sakramentus, kad vaisingai būtų priimtas Santuokos Sakramentas". Ar Jūsų atveju galima sudaryti Santuokos sakramentą nepriėmus Sutvirtinimo sakramento turėtumėte nuspręsti kartu su kunigu, kuris laimins Jūsų santuoką.

kristina:  Noriu savo dukrą leisti priimti sakramentus, todėl norėčiau sužinoti mokytojų vardus ir pavardes pas kuriuos galima pasiruošti sakramentų priėmimui?

Vyskupijos Kurija:  Tai atsakyti gali Jūsų parapijos klebonas. Visų Panevėžio vyskupijos parapijų adresus galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Simona:  Ruošiamės su būsimu vyru vestuvėms. Esu krikštyta Naujamiesčio bažnyčioje. Ar tuokiantis kitame mieste bažnyčioje bus reikalinga kažkokia pažyma iš tos bažnyčios, kurioje buvau pakrikštyta - t.y. Naujamiesčio? Jei taip, ką turiu turėti su savimi prieš atvykdama pasiimti krikštą patvirtinančią pažymą?

Vyskupijos Kurija:  Klebonui bažnyčios, kurioje ketinate sudaryti santuoką, privalėsite pristatyti krikšto pažymą, išduotą ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius. Tos pažymos privalote kreiptis pas kunigą, tos bažnyčios, kurioje buvote pakrikštyta. Su savimi reikėtų turėti asmens dokumentą.

Tomas:  Kaip oficialiai atsisakyti religijos (tikėjimo)? Kokia procedūra?

Vyskupijos Kurija:  Katalikų Bažnyčios nariu tampama priėmus krikšto sakramentą. Krikštu žmogus pažymimas neišdildoma žyme, todėl nėra jokio būdo tą krikštą panaikinti. Tačiau yra įmanoma nutraukti išorinius ryšius su tikinčiųjų bendruomene. Pats paprasčiausias būdas atsisakyti tikėjimo, tai yra, to tikėjimo nepraktikuoti ir gyventi nesilaikant to tikėjimo normų. Pastaruoju metu populiarėja bandymai formaliai atsisakyti tikėjimo. Tam tikslui krikšto vietos klebonui asmenys pateikinėja pareiškimus atsisakyti tikėjimo. Toks pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios konkrečių praktinių-juridinių pasekmių neturi, nors dažnai klebonai krikšto knygose apie tokį pareiškimą pažymi. Be to galima pastebėti, kad apostatas, eretikas arba schizmatikas užsitraukia ekskomuniką. Taipogi už kai kuriuos kitus nusikaltimus Bažnyčia numato ekskomunikos arba interdikto bausmes.

Jūratė:  Ar galima vaiką parengti namuose Pirmajai Komunijai? Kokios tam reikalingos sąlygos (pvz.žinių patikrinimas bažnyčioje). Jei negalima, norėčiau žinoti, kodėl?

Vyskupijos Kurija:  Įprastai pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos tvarką šiuo metu Lietuvoje Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo, bei Santuokos sakramentams asmenys yra ruošiami prie parapijų. Kiekvienam sakramentui yra numatyta tam tikra programa. Pagal tas programas sakramentams ruošia tam paruošti katechetai, kartais kviečiami ir kiti specialistai (ypač ruošiant Santuokos sakramentui). Su besiruošiančiais priimti sakramentus susitinka ir parapijos kunigai. Patogiausia ir praktiškiausia ruoštis sakramentams yra grupėmis, kurios sudaromos prie parapijų. Suprantama yra, kad dėl įvairių pagrįstų priežasčių, pvz.: sveikatos problemos, kai nėra galimybės lankyti organizuotų grupių ir t.t., asmenį paruošti sakramentams, galima ir namuose. Esant tokiai pagrįstai priežasčiai reikėtų susisiekti su savo gyvenamosios vietos klebonu, paaiškinti jam, kad vaiką Pirmajai Komunijai pageidaujate ruošti namuose ir suderinti su juo to paruošimo apimtis ir būdą, tai yra, nusistatyti konkrečią pasiruošimo programą.

Donata:  Sveiki, norėčiau pasiteirauti ar Panevėžyje yra galimybė prieiti išpažinties "akis į akį" (ne klausykloje, o susėdus kartu su kunigu) ? Ir jei tokia galimybė yra, tai kurioje bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Norint atlikti išpažintį "akis į akį" reikia to paprašyti kunigo, nes Panevėžio bažnyčiose nėra tam pritaikytų klausyklų.

Monika:  Kiek kainuoja sudėtinės Šv. Mišios už mirusius ?

Vyskupijos kurija:  Sudėtinės šv. Mišios nieko nekainuoja. Yra priimta, kad prašant kunigo pasimelsti už mirusius per sudėtines šv. Mišias yra duodama laisva auka.

Kęstutis:  Ar gyventojai turi galimybę paaukoti į bažnyčios sąskaitą? Jeigu taip, į kokią?

Vyskupijos kurija:  Visi tikintieji turi teisę savo nuožiūra aukoti Bažnyčios poreikiams. Tikintysis aukodamas Bažnyčiai turi būti tikras, kad jo auka bus skirta pagrindinių Bažnyčios tikslų įgyvendinimui, t.y. dieviškojo kulto tvarkymui, deramam dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymui, šventojo apaštalavimo ir meilės darbams, ypač neturtingiesiems, kitų darbų vykdymui. Norėdami paaukoti konkrečiam tikslui turėtų tai nurodyti aukojant arba paaukoti organizacijai, kuri įgyvendina vieną iš minėtų tikslų. Paprastai tikintieji aukoja savo gyvenamosios vietos parapijos poreikiams. Tai padaryti gali įvairiomis progomis: Šv. Mišių rinkliavos metu (aukos skiriamos dieviškojo kulto tvarkymui), prašant paaukoti Šv. Mišias nurodyta intencija (šiuo būdu prisidedama prie dvasininkų ir kitų patarnautojų išlaikymo), įsigyjant Advento akcijos "Gerumas mus vienija" žvakutę (prisidedama prie labdaringos Bažnyčios veiklos), sielovadinio šeimų lankymo metu (aukojama dvasininkų ir kitų tarnų išlaikymui bei įvairiems ūkiniams parapijos poreikiams) ir t.t. Norėdami paaukoti Bažnyčios veiklai, peržengiančiai konkrečios parapijos ribas, galima aukoti Vyskupijos kurijos arba vienos iš centrinių Vyskupijos įstaigų naudai. Taip pat galima konkrečios religinės bendruomenės naudai paskirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tam tikslui metų pradžioje reikia užpildyti Mokesčių inspekcijos platinamą formą. Išsamesnę informaciją visada galite gauti savo parapijoje arba kreipdamiesi į Vyskupijos kuriją.

Antanas:  Norėčiau sužinoti Bažnyčios požiūrį į žmonių tikėjimą skaičių magija, būrimą kortomis.

Vyskupijos kurija:  Žemiau pateikiame kelias ištraukas iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo: 2111 - "Prietarai yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jį lydintis elgesys. Jie gali brautis ir į tikrojo Dievo garbinimo apeigas, kai, pavyzdžiui, vieniems ar kitiems apskritai teisėtiems arba būtiniems veiksmams teikiama kokia nors magiška reikšmė. Maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išorinei jų pusei, paliekant nuošaly jiems būtiną vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti prietarams." 2115 - "Dievas gali apreikšti ateitį savo pranašams ar kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, su pasitikėjimu pavesdamas ateitį Dievo apvaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo. Kam trūksta čia reikiamo apdairumo, tas elgiasi neatsakingai." 2116 - "Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie „atidengs“ ateitį.45 Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba." 2117 - "Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę. Kai tokius veiksmus lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškoma demonų pagalbos, reikia juos dar labiau smerkti. Amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai persipina su spiritizmu. Todėl Bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamos tradicinės medicinos priemonių vartojimo nereikia painioti nei su blogųjų jėgų šaukimusi, nei su naudojimusi kitų žmonių lengvatikybe."

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279