Klausimai ir atsakymai

Jūratė:  Ar galima vaiką parengti namuose Pirmajai Komunijai? Kokios tam reikalingos sąlygos (pvz.žinių patikrinimas bažnyčioje). Jei negalima, norėčiau žinoti, kodėl?

Vyskupijos Kurija:  Įprastai pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos tvarką šiuo metu Lietuvoje Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo, bei Santuokos sakramentams asmenys yra ruošiami prie parapijų. Kiekvienam sakramentui yra numatyta tam tikra programa. Pagal tas programas sakramentams ruošia tam paruošti katechetai, kartais kviečiami ir kiti specialistai (ypač ruošiant Santuokos sakramentui). Su besiruošiančiais priimti sakramentus susitinka ir parapijos kunigai. Patogiausia ir praktiškiausia ruoštis sakramentams yra grupėmis, kurios sudaromos prie parapijų. Suprantama yra, kad dėl įvairių pagrįstų priežasčių, pvz.: sveikatos problemos, kai nėra galimybės lankyti organizuotų grupių ir t.t., asmenį paruošti sakramentams, galima ir namuose. Esant tokiai pagrįstai priežasčiai reikėtų susisiekti su savo gyvenamosios vietos klebonu, paaiškinti jam, kad vaiką Pirmajai Komunijai pageidaujate ruošti namuose ir suderinti su juo to paruošimo apimtis ir būdą, tai yra, nusistatyti konkrečią pasiruošimo programą.

Donata:  Sveiki, norėčiau pasiteirauti ar Panevėžyje yra galimybė prieiti išpažinties "akis į akį" (ne klausykloje, o susėdus kartu su kunigu) ? Ir jei tokia galimybė yra, tai kurioje bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Norint atlikti išpažintį "akis į akį" reikia to paprašyti kunigo, nes Panevėžio bažnyčiose nėra tam pritaikytų klausyklų.

Monika:  Kiek kainuoja sudėtinės Šv. Mišios už mirusius ?

Vyskupijos kurija:  Sudėtinės šv. Mišios nieko nekainuoja. Yra priimta, kad prašant kunigo pasimelsti už mirusius per sudėtines šv. Mišias yra duodama laisva auka.

Kęstutis:  Ar gyventojai turi galimybę paaukoti į bažnyčios sąskaitą? Jeigu taip, į kokią?

Vyskupijos kurija:  Visi tikintieji turi teisę savo nuožiūra aukoti Bažnyčios poreikiams. Tikintysis aukodamas Bažnyčiai turi būti tikras, kad jo auka bus skirta pagrindinių Bažnyčios tikslų įgyvendinimui, t.y. dieviškojo kulto tvarkymui, deramam dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymui, šventojo apaštalavimo ir meilės darbams, ypač neturtingiesiems, kitų darbų vykdymui. Norėdami paaukoti konkrečiam tikslui turėtų tai nurodyti aukojant arba paaukoti organizacijai, kuri įgyvendina vieną iš minėtų tikslų. Paprastai tikintieji aukoja savo gyvenamosios vietos parapijos poreikiams. Tai padaryti gali įvairiomis progomis: Šv. Mišių rinkliavos metu (aukos skiriamos dieviškojo kulto tvarkymui), prašant paaukoti Šv. Mišias nurodyta intencija (šiuo būdu prisidedama prie dvasininkų ir kitų patarnautojų išlaikymo), įsigyjant Advento akcijos "Gerumas mus vienija" žvakutę (prisidedama prie labdaringos Bažnyčios veiklos), sielovadinio šeimų lankymo metu (aukojama dvasininkų ir kitų tarnų išlaikymui bei įvairiems ūkiniams parapijos poreikiams) ir t.t. Norėdami paaukoti Bažnyčios veiklai, peržengiančiai konkrečios parapijos ribas, galima aukoti Vyskupijos kurijos arba vienos iš centrinių Vyskupijos įstaigų naudai. Taip pat galima konkrečios religinės bendruomenės naudai paskirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tam tikslui metų pradžioje reikia užpildyti Mokesčių inspekcijos platinamą formą. Išsamesnę informaciją visada galite gauti savo parapijoje arba kreipdamiesi į Vyskupijos kuriją.

Antanas:  Norėčiau sužinoti Bažnyčios požiūrį į žmonių tikėjimą skaičių magija, būrimą kortomis.

Vyskupijos kurija:  Žemiau pateikiame kelias ištraukas iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo: 2111 - "Prietarai yra iškreiptas religinis išgyvenimas ir jį lydintis elgesys. Jie gali brautis ir į tikrojo Dievo garbinimo apeigas, kai, pavyzdžiui, vieniems ar kitiems apskritai teisėtiems arba būtiniems veiksmams teikiama kokia nors magiška reikšmė. Maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išorinei jų pusei, paliekant nuošaly jiems būtiną vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti prietarams." 2115 - "Dievas gali apreikšti ateitį savo pranašams ar kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, su pasitikėjimu pavesdamas ateitį Dievo apvaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo. Kam trūksta čia reikiamo apdairumo, tas elgiasi neatsakingai." 2116 - "Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie „atidengs“ ateitį.45 Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos (chiromantija), pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmones, o drauge padaryti sau palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčio Dievą baimės kupina, vien Jam priklausoma mūsų pagarba." 2117 - "Bet kokia magija ar žyniavimas, kuriais norima sau pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų, ir įgyti antgamtinės galios kitiems žmonėms – nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas prieš religingumo dorybę. Kai tokius veiksmus lydi noras pakenkti kitiems ar kai ieškoma demonų pagalbos, reikia juos dar labiau smerkti. Amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai persipina su spiritizmu. Todėl Bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamos tradicinės medicinos priemonių vartojimo nereikia painioti nei su blogųjų jėgų šaukimusi, nei su naudojimusi kitų žmonių lengvatikybe."

Eugenijus:  Ar yra nustatyta tvarka dėl Šventų Mišių apjungimo? Ar gali būti apjungiamos ir aukojamos Mišios vienu metu už gyvuosius ir mirusiuosius?

Vyskupijos kurija:  Įprastai kiekvieno tikinčiojo paprašyta intencija aukojamos atskiros Šv. Mišios. Visose bažnyčiose nustatytomis dienomis ir valandomis yra aukojamos sudėtinės Šv. Mišios. Tokiu atveju aukojamos vienerios Šv. Mišios visomis tikinčiųjų nurodytomis intencijomis. Dažniausiai būna vienos sudėtinės Šv. Mišios gyvųjų intencija, kitos - mirusiųjų. Kartais pasitaiko, kad dėl įvairių priežasčių kunigui tenka sujungti dvejas ar daugiau intencijų ir per nesudėtines Šv. Mišias. Tai jis gali padaryti, jeigu yra įsitikinęs, kad tam neprieštarauja atskiromis intencijomis prašę pasimelsti žmonės. O tai, kad tų pačių Šv. Mišių metu meldžiamasi ir už gyvus, ir už mirusius, nėra nieko neįprasto. Kiekvienų Šv. Mišių metu kunigas meldžiasi tiek už gyvus, tiek už mirusius.

Justin:  Su sužadėtiniu planuojame vestuves, bet abu esame nekrikštyti, tačiau norime susituokti bažnyčioje. Nuo ko pradėti ir kur kreiptis šiais visais klausimais? Ir kur gauti daugiau informacijos?

Vyskupijos kurija:  Tiek krikštui, tiek santuokos sakramentui ruošiamasi savo gyvenamosios vietos parapijoje, todėl Jums reikėtų sužinoti, kur yra pagal jūsų gyvenamąją vietą artimiausia bažnyčia ir kreiptis į tos bažnyčios kleboną. Jis turi pareigą Jus tiems sakramentams paruošti.

Bronė:  Gyvenu santuokoje 24 metai. Užauginome du vaikus. Šiuo metu vyras labai geria ir dėl to šeimoje visi kenčiame. Nežinom kaip jam padėti, su dukra meldžiamės už jį. Ką patartumėt, gal Šv. Mišias galima aukoti už jį?

Vyskupijos kurija:  Kasdiene malda ir ypatingai Šv. Mišių auka ne tik pagerbiame Visagalį Dievą, bet ir galime išprašyti visų reikalingų malonių ir Dievo palaimos mūsų artimiesiems. Taip pat ir Jūsų atveju ne tik galima melstis, bet taip pat ir paprašyti kunigo, kad paaukotų šia intencija Šv. Mišias. Labai dažnai be maldos reikia ir konkrečios kvalifikuotos pagalbos. Šiuo atveju turite surasti būdą ir įtikinti savo vyrą, kad kreiptųsi pas specialistus, kurie padėtų jam išsivaduoti iš alkoholizmo ligos. Alkoholizmas - tai liga, todėl taip, kaip ir kitas ligas, reikia ją gydyti.

Aldona:  Kodėl pasitraukę iš kunigystės dar yra kunigų sąrašuose?

Vyskupijos kurija:  Kunigas laikomas pasitraukusiu iš kunigystės nuo tos dienos, nuo kurios įsigalioja tai patvirtinantis Vyskupo dekretas. Įsigaliojus Vyskupo dekretui yra atitinkamai atnaujinami ir sąrašai. Kartais vėluojama ir dėl žmogiškojo faktoriaus.

Marius:  Kada bus išleistas pilnas lietuviškas Brevijorius ir Kanonų Teisės Kodeksas?

Vyskupijos kurija:  Pilno lietuviško Brevioriaus I tomas pasirodė šiomis dienomis. Jį galima jau įsigyti atitinkamose prekybos vietose. Po šito tomo seks kiti trys tomai. Tikimės, kad jų ilgai laukti nereikės. Kanonų Teisės kodeksas bus baigtas spausdinti dar šiais metais. Jis visuomenei bus pristatytas 2012 m. sausio 25 dieną. Po tos datos bus galima jį įsigyti.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294