Klausimai ir atsakymai

Studentė:  Kokią nuostatą Katalikų Bažnyčia išsako apie Šv. Pijaus X kunigų broliją?

Vyskupijos kurija:  Šv. Pijaus X kunigų brolija įsisteigė kaip kai kurių tikinčiųjų pasipriešinimas II Vatikano susirinkimo priimtai liturginei reformai. Dėl įvairaus pobūdžio priešiškumo Bažnyčios mokymui ir neklusnumo Popiežiui ši Brolija šiuo metu neturi pilnos vienybės su Katalikų bažnyčia. Pastaruoju metu daromos didelės pastangos tai vienybei atkurti. Norėdami kuo išsamiau pristatyti problematiką, susijusią su Šv. Pijaus kunigų brolija pateikiame kai kurias esmines datas iš jos istorijos. 1965 12 08 šv. Tėvas Paulius VI iškilmingai uždarė II Vatikano Susirinkimą. 1970 lapkričio 01 dieną Arkivyskupo Marcelio Lefebvro iniciatyva buvo įsteigta Šv. Pijaus X kunigų brolija. 1976 07 22 už kritiką ir pasipriešinimą II Vatikano Susirinkimo nuostatoms popiežius Paulius VI sustabdė Brolijos veiklą, o Marcelį Lefebvrą nubaudė suspensa. 1988 06 30 arkivyskupas Marcelis Lefebvras be Popiežiaus sutikimo konsekravo 4 vyskupus. 1988 07 02 Šv. Tėvas Jonas Paulius II dokumentu "Ecclesia Dei" paskyrė arkivyskupui Lefebvrui ir jo 4 konsekruotiems vyskupams ekskomuniką. Tuo pačiu buvo įkurta komisija, kurios užduotis buvo padėti visiems tos Brolijos nariams norintiems sugrįžti į pilną vienybę su Katalikų bažnyčia. 2003 m. ta pati komisija pareiškė: - Brolijos kunigai yra įšventinti galiojančiai, bet suspenduoti; - jų aukojamos Mišios yra galiojančios, bet atliekamos prieš Bažnyčios teisę; -dalyvaudamas tose Mišiose tikintysis nuodėmės nedaro, jeigu jose dalyvauja nenorėdamas parodyti priešiškumo Popiežiui, bet norėdamas atlikti savo pareigą. 2005 08 29 Benediktas XVI susitiko su dabartiniu Šv. Pijaus X kunigų brolijos vyresniuoju. 2007 07 07 Benediktas XVI apibrėžė sąlygas pagal kurias galima aukoti Mišias pagal 1962 m. Romos Mišiolą. 2008 06 04 komisija "Ecclesia Dei" pristatė Brolijai susitaikinimo su Apaštalų Sostu sąlygas. Į šį pasiūlymą Brolija atsakė 2008 06 26 (atsakymo turinys nežinomas). 2009 01 21 Benediktas XVI nuėmė ekskomuniką nuo dabartinio Brolijos vyresniojo ir nuo dar kitų 3 vyskupų. Ekskomunikos nuėmimas nereiškia suspensos panaikinimo. 2009 03 10 Benediktas XVI skyrė specialų laišką visiems, susijusiems su Šv. Pijaus X kunigų brolija, kuriame paaiškino minėtos ekskomunikos nuėmimo pasekmes. Nuo 2009 spalio mėn. iki 2011 balandžio mėn. įvyko 8 susitikimai tarp Apaštalų Sosto ir Brolijos ekspertų, kurių metu buvo išdėstytos ir paaiškintos abiejų šalių pozicijos. 2011 rugsėjo 14 dieną įvyko susitikimas tarp Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto ir Brolijos vyresniojo. Šio susitikimo metu buvo Brolijos vyresniajam įteiktas dokumentas "Preambolo dottrinale", kuriame išdėstomi esminiai reikalavimai būtini užtikrinti ištikimybę Bažnyčios Mokymui. To paties susitikimo metu buvo pristatytos galimos kanoninio-teisinio Brolijos susitaikinimo su Bažnyčia pasekmės.

Aldona:  Kaip mano sūnus, kuriam yra 5 metai, buvo pakrikštytas be mamos ir tėčio sutikimo? Ir ar šis krikštas yra teisėtas?

Vyskupijos kurija:  Kunigas, be kūdikio tėvų sutikimo, neturi teisės to kūdikio pakrikštyti. Įprastai dėl šito nesusipratimų nekyla. Deja, kartais pasitaiko, kad kunigai būna apgauti kitų kūdikio tėvų giminaičių. Pavyzdžiui, kūdikio seneliai, nežinant kūdikio tėvams, įtikina kunigą, kad kūdikio tėvai neturi laiko, bet neprieštarauja kūdikio krikštui. Todėl, pirmiausia reikėtų šią situaciją išsiaiškinti tarp kūdikio tėvų ir jų giminaičių. Tačiau, tai nepateisina kunigo elgesio, kuris turėjo padaryti viską, kad nepriklausomai įsitikintų kūdikio tėvų valia. Vyskupijos kurija pakartotinai atkreips kunigų dėmesį į šį klausimą. Kaip bebūtų, Jūsų kūdikio krikštas yra galiojantis, nors buvo suteiktas neteisėtai.

Ingrida:  Kai buvau 17 su puse metų, susituokiau bažnyčioj. Po kiek laiko išsiskyriau, ir dabar gyvenu kitoje civilinėje santuokoje, su kitu žmogumi. Ką reikia daryti, norint užvesti bylą dėl tos bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia? Ar yra tikimybė, jog santuoka bus pripažinta negaliojančia? Noriu susituokti su savo vyru bažnyčioje.

Vyskupijos kurija:  Norint paskelbti santuoką negaliojančia reikia pateikti santuokos sudarymo vietos, arba buvusio sutuoktinio gyvenamosios vietos, bažnytiniam teismui prašymą paskelbti jūsų santuoką negaliojančia. Prie prašymo reikia pridėti bažnytinės santuokos liudijimo kopiją, civilinės ištuokos pažymėjimo kopiją ir kitus susijusius dokumentus. Prašymo formą ir kitą susijusią informaciją galima gauti Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo adresas: Upytės g. 3, Panevėžys, telefonas: 8-45 435156, el.paštas:pbteismas@gmail.com

Sonata:  Ar galima pakrikštyti vaiką darbo dieną?

Vyskupijos kurija:  Krikšto sakramentas gali būti teikiamas bet kurią savaitės dieną. Tačiau bažnytinė teisė rekomenduoja, kad šis sakramentas būtų teikiamas sekmadieniais dalyvaujant parapijos bendruomenei. Idealiausia būtų jeigu Krikšto sakramentas būtų teikiamas Velyknakty. Norint suderinti krikštynų datą bei laiką reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną su kuriuo tai ir suderinsite. Krikštui patartina turėti su savimi vaiko gimimo liudijimą. Labai svarbu yra parinkti krikštijamajam tinkamus krikštatėvius. Krikštatėviais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų katalikų tikėjimą išpažįstantys ir jį praktikuojantys bei sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys. Dėl išsamesnės informacijos geriausia kreiptis pas savo parapijos kleboną.

tomas:  Kiek reikia laiko melstis į Šventąją Dvasią, kad ji pradėtų veikti?

Vyskupijos kurija:  Šventoji Dvasia veikia nuolat. Be jos veikimo būtumėm mirę. Subrendusio Jėzaus Kristaus mokinio malda niekada nesiliauja. Krikščionis nuolat maldomis, gyvenimu ir darbais šlovina Dievą ir meldžia Jo palaimos sau ir kitiems.

Kristina:  Sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui labai svarbus dalykas, tačiau jaunieji šiuo metu gyvena Anglijoje. O santuoka bus registruojama Lietuvoje. Kur jiems reikia kreiptis dėl parengiamųjų kursų, jei nėra galimybės juos išklausyti Lietuvoje?

Vyskupijos kurija:  Pasirengimo santuokai kursus galima išklausyti bet kada ir bet kurioje vietoje. Juos sužadėtiniai gali išklausyti ir atskirai. Tokie kursai organizuojami yra ir lietuviams šiuo metu dirbantiems ir gyvenantiems Anglijoje. Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į Šv. Kazimiero lietuvių sielovados centrą Londone (el.paštas: lithuanianchurch@binternet.com arba tel. (+44) 20 7739 8735).

Vijolė:  Kodėl kunigai keliami iš vienos parapijos į kitą? Mano dukra labai noriai ėjo į bažnyčią, šiemet priėmė Pirmąją Komuniją. O dabar kai iškėlė kunigą Mindaugą {ŠV.Petro ir Povilo bažnyčia}prie kurio ji buvo įpratusi, nelabai nori eiti išpažinties pas kitą kunigą.

Vyskupijos kurija:  Pagal kunigų sėslumą galima išskirti dvi kategorijas: klebonus ir vikarus. Klebonai, atsakingi už konkrečią tikinčiųjų bendruomenę-parapiją, yra kilnojami iš vienos parapijos į kitą kas keli arba net kas keliolika metų. Vikarai yra kilnojami kas du-trys metai. Tokiu būdu dažnai keisdami parapiją vikarai įgyja sielovadinės patirties, susipažįsta su įvairiais vyskupijos tikinčiųjų bendruomenių gyvenimais ir įgydami įvairios patirties pasiruošia savarankiškai vadovauti parapijai. Žmogiška yra tai, kad prie vieno ar kito kunigo tikintieji prisiriša, kad vienas kunigas yra simpatiškesnis už kitą. Tačiau mūsų santykiai su Dievu, niekaip negali priklausyti nuo asmeninių simpatijų vienam ar kitam kunigui. Kunigas tik padeda mūsų santykiui su Dievu, todėl nuo pat mažiausių dienų reikia mokytis patiems ir mokyti kitus atskirti simpatiją žmogui nuo rimto dvasinio gyvenimo. Nors suprantame, kad kuo mažesnis amžius, tuo sunkiau tuos dalykus suprasti.

Daiva:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis''. Daugelis vieni kitų klausinėja apie tai. Internetiniuose puslapiuose apie Trečiąją Fatimos paslaptį informacijos taip pat apstu. Kaip reaguoti ir ką sakyti žmonėms, kuriems tai kelia sumaištį ir nerimą? Koks būtų Bažnyčios žodis apie tai?

Vyskupijos kurija:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis'' neturi nieko bendra su tikromis Fatimos paslaptimis, t.y. apreiškimais, kuriuos patyrė trys piemenėliai-vaikai iš Fatimos 1917 m. Tikrą "Trečios Fatimos paslapties" turinį viešai paskelbė Jonas Paulius II 2000 m. birželio 26 dieną. Joje kalbama apie krikščionių - vyskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudymą, taip pat ir apie pasikėsinimą ir į Popiežiaus gyvybę. Plačiau apie tai galite pasiskaityti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-13-fatimos-svc-mergele-marija/44805. Prie bažnyčių platinamuose lapuose yra daug teologiniu požiūriu klaidingos informacijos. Juose perdėtai akcentuojami įvairūs pavojai, pristatomos apokaliptinės vizijos, nepatvirtinti privatūs apreiškimai, skelbiami fantastiniai ir dažnai juokingi teiginiai, kurie turi mažai ką bendra su tikru katalikišku tikėjimu ir sveiku pamaldumu. Akcentuotina, kad platinama informacija apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" remiasi medžiaga teikiama tinklapyje: echochrystusakrola.org. Šis tinklapis siejamas su Lenkijoje Krokuvos vyskupijoje veikiančiu kunigu Piotru Nataneku (Piotr Natanek). 2011 liepos 20 dieną Krokuvos Metropolitas kardinolas Stanislav Dziwisz pagal kan. 1371 nr.2 Kanonų teisės kodekso normą paskyrė kunigui Piotrui Natanekui suspensą. Tai yra uždraudė jam teikti kunigiškus patarnavimus. Šią bausmę skyrė jam už nepaklusnumą ir priešingų katalikų tikėjimui tiesų skelbimą. Todėl pabrėžtina, kad prie bažnyčių platinami lapai apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" skelbia Bažnyčios nepatvirtintą informaciją, kuri dažnai visiškai neatitinka Bažnyčios mokymo. Deja, reikia taip pat pabrėžti, kad tai darantys asmenys platina netiesą ir rimtai nusižengia prieš pačią Bažnyčios bendruomenę ir drausmę.

Renata:  Ar tiesa, kad santuoką daro negaliojančia ir jos šventimo formos nepaisymas. Jeigu santuoka sudaryta parapijoje, kuriai nepriklauso nė vienas iš sutuoktinių, o santuoką laimintis kunigas nebuvo gavęs įgaliojimo.

Vyskupijos kurija:  Dėl santuokos sudarymo formos santuoka yra negaliojanti, kai santuoką laimintas kunigas nėra tam įgaliotas arba nėra dviejų, taip vadinamų paprastų, liudininkų. Kiekvienas kunigas yra įgaliotas laiminti santuokas tos parapijos ribose, kurioje dirba. Jūsų pateiktu atveju, jeigu santuoka buvo sudaryta santuoką laiminčio kunigo parapijos teritorijoje, tai ta santuoka yra galiojanti, jeigu nebuvo kitų santuoką ardančių kliūčių. Faktas, kad abu sutuoktiniai nebuvo to kunigo parapijiečiais ir tam kunigui nepristatė savų klebonų leidimų tuoktis už parapijos ribų, tos santuokos nedaro negaliojančia. Taip sudaryta santuoka yra neteisėta, tačiau galiojanti.

sonata:  Draugų tarpe kilo diskusija ar krikšto sakramentas suteikiamas tik vieną kartą gyvenime? Ar yra galimybė krikšto sakramentą priimti iš naujo? Jei tokia galimybė yra, tai kokios priežastys tai lemia?

Vyskupijos kurija:  Krikštu žmogus supanašėja su Kristumi ir neišdildoma žyme įjungiamas į Bažnyčią. Krikšto sakramentas yra teikiamas tik vieną kartą gyvenime, jeigu jis buvo suteiktas galiojančiai. Krikšto galiojimui būtina yra panaudoti tyrą vandenį ir suteikti jį "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios". Krikštą pakartoti galima tik jeigu jis pirmą kartą buvo tikrai suteiktas negaliojančiai. Kai abejojama pirmo Krikšto galiojimu Krikštas pakartojamas su sąlyga.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-286