Klausimai ir atsakymai

tomas:  Kiek reikia laiko melstis į Šventąją Dvasią, kad ji pradėtų veikti?

Vyskupijos kurija:  Šventoji Dvasia veikia nuolat. Be jos veikimo būtumėm mirę. Subrendusio Jėzaus Kristaus mokinio malda niekada nesiliauja. Krikščionis nuolat maldomis, gyvenimu ir darbais šlovina Dievą ir meldžia Jo palaimos sau ir kitiems.

Kristina:  Sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui labai svarbus dalykas, tačiau jaunieji šiuo metu gyvena Anglijoje. O santuoka bus registruojama Lietuvoje. Kur jiems reikia kreiptis dėl parengiamųjų kursų, jei nėra galimybės juos išklausyti Lietuvoje?

Vyskupijos kurija:  Pasirengimo santuokai kursus galima išklausyti bet kada ir bet kurioje vietoje. Juos sužadėtiniai gali išklausyti ir atskirai. Tokie kursai organizuojami yra ir lietuviams šiuo metu dirbantiems ir gyvenantiems Anglijoje. Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į Šv. Kazimiero lietuvių sielovados centrą Londone (el.paštas: lithuanianchurch@binternet.com arba tel. (+44) 20 7739 8735).

Vijolė:  Kodėl kunigai keliami iš vienos parapijos į kitą? Mano dukra labai noriai ėjo į bažnyčią, šiemet priėmė Pirmąją Komuniją. O dabar kai iškėlė kunigą Mindaugą {ŠV.Petro ir Povilo bažnyčia}prie kurio ji buvo įpratusi, nelabai nori eiti išpažinties pas kitą kunigą.

Vyskupijos kurija:  Pagal kunigų sėslumą galima išskirti dvi kategorijas: klebonus ir vikarus. Klebonai, atsakingi už konkrečią tikinčiųjų bendruomenę-parapiją, yra kilnojami iš vienos parapijos į kitą kas keli arba net kas keliolika metų. Vikarai yra kilnojami kas du-trys metai. Tokiu būdu dažnai keisdami parapiją vikarai įgyja sielovadinės patirties, susipažįsta su įvairiais vyskupijos tikinčiųjų bendruomenių gyvenimais ir įgydami įvairios patirties pasiruošia savarankiškai vadovauti parapijai. Žmogiška yra tai, kad prie vieno ar kito kunigo tikintieji prisiriša, kad vienas kunigas yra simpatiškesnis už kitą. Tačiau mūsų santykiai su Dievu, niekaip negali priklausyti nuo asmeninių simpatijų vienam ar kitam kunigui. Kunigas tik padeda mūsų santykiui su Dievu, todėl nuo pat mažiausių dienų reikia mokytis patiems ir mokyti kitus atskirti simpatiją žmogui nuo rimto dvasinio gyvenimo. Nors suprantame, kad kuo mažesnis amžius, tuo sunkiau tuos dalykus suprasti.

Daiva:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis''. Daugelis vieni kitų klausinėja apie tai. Internetiniuose puslapiuose apie Trečiąją Fatimos paslaptį informacijos taip pat apstu. Kaip reaguoti ir ką sakyti žmonėms, kuriems tai kelia sumaištį ir nerimą? Koks būtų Bažnyčios žodis apie tai?

Vyskupijos kurija:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis'' neturi nieko bendra su tikromis Fatimos paslaptimis, t.y. apreiškimais, kuriuos patyrė trys piemenėliai-vaikai iš Fatimos 1917 m. Tikrą "Trečios Fatimos paslapties" turinį viešai paskelbė Jonas Paulius II 2000 m. birželio 26 dieną. Joje kalbama apie krikščionių - vyskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudymą, taip pat ir apie pasikėsinimą ir į Popiežiaus gyvybę. Plačiau apie tai galite pasiskaityti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-13-fatimos-svc-mergele-marija/44805. Prie bažnyčių platinamuose lapuose yra daug teologiniu požiūriu klaidingos informacijos. Juose perdėtai akcentuojami įvairūs pavojai, pristatomos apokaliptinės vizijos, nepatvirtinti privatūs apreiškimai, skelbiami fantastiniai ir dažnai juokingi teiginiai, kurie turi mažai ką bendra su tikru katalikišku tikėjimu ir sveiku pamaldumu. Akcentuotina, kad platinama informacija apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" remiasi medžiaga teikiama tinklapyje: echochrystusakrola.org. Šis tinklapis siejamas su Lenkijoje Krokuvos vyskupijoje veikiančiu kunigu Piotru Nataneku (Piotr Natanek). 2011 liepos 20 dieną Krokuvos Metropolitas kardinolas Stanislav Dziwisz pagal kan. 1371 nr.2 Kanonų teisės kodekso normą paskyrė kunigui Piotrui Natanekui suspensą. Tai yra uždraudė jam teikti kunigiškus patarnavimus. Šią bausmę skyrė jam už nepaklusnumą ir priešingų katalikų tikėjimui tiesų skelbimą. Todėl pabrėžtina, kad prie bažnyčių platinami lapai apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" skelbia Bažnyčios nepatvirtintą informaciją, kuri dažnai visiškai neatitinka Bažnyčios mokymo. Deja, reikia taip pat pabrėžti, kad tai darantys asmenys platina netiesą ir rimtai nusižengia prieš pačią Bažnyčios bendruomenę ir drausmę.

Renata:  Ar tiesa, kad santuoką daro negaliojančia ir jos šventimo formos nepaisymas. Jeigu santuoka sudaryta parapijoje, kuriai nepriklauso nė vienas iš sutuoktinių, o santuoką laimintis kunigas nebuvo gavęs įgaliojimo.

Vyskupijos kurija:  Dėl santuokos sudarymo formos santuoka yra negaliojanti, kai santuoką laimintas kunigas nėra tam įgaliotas arba nėra dviejų, taip vadinamų paprastų, liudininkų. Kiekvienas kunigas yra įgaliotas laiminti santuokas tos parapijos ribose, kurioje dirba. Jūsų pateiktu atveju, jeigu santuoka buvo sudaryta santuoką laiminčio kunigo parapijos teritorijoje, tai ta santuoka yra galiojanti, jeigu nebuvo kitų santuoką ardančių kliūčių. Faktas, kad abu sutuoktiniai nebuvo to kunigo parapijiečiais ir tam kunigui nepristatė savų klebonų leidimų tuoktis už parapijos ribų, tos santuokos nedaro negaliojančia. Taip sudaryta santuoka yra neteisėta, tačiau galiojanti.

sonata:  Draugų tarpe kilo diskusija ar krikšto sakramentas suteikiamas tik vieną kartą gyvenime? Ar yra galimybė krikšto sakramentą priimti iš naujo? Jei tokia galimybė yra, tai kokios priežastys tai lemia?

Vyskupijos kurija:  Krikštu žmogus supanašėja su Kristumi ir neišdildoma žyme įjungiamas į Bažnyčią. Krikšto sakramentas yra teikiamas tik vieną kartą gyvenime, jeigu jis buvo suteiktas galiojančiai. Krikšto galiojimui būtina yra panaudoti tyrą vandenį ir suteikti jį "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios". Krikštą pakartoti galima tik jeigu jis pirmą kartą buvo tikrai suteiktas negaliojančiai. Kai abejojama pirmo Krikšto galiojimu Krikštas pakartojamas su sąlyga.

Marius:  Ar krikštas kokiais nors pagrindais (pavyzdžiui, krikštas už atlygį) gali būti pripažintas negaliojančiu? Kokią praktinę reikšmę turi pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios?

Vyskupijos kurija:  Krikštas teikiamas negaliojančiai, kai yra pažeidžiama Krikšto sakramento materija arba forma. Tai reiškia, kai krikštui naudojamas netyras vanduo arba tuo vandeniu nenuplaunamas krikštijamasis. Krikšto galiojimui būtina, kad krikštas būtų teikiamas Švenčiausios Trejybės vardu, ištariant žodžius : „aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Būtina, kad teikiantis krikštą vadovautųsi reikiama intencija. Aišku, kad krikštas negali būti teikiamas per prievartą. Jei krikštas suteikiamas ar priimamas esant neleistinoms paskatoms, tokiu atveju krikštas priimamas netinkamai, bet galiojančiai. Pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios konkrečių praktinių-juridinių pasekmių neturi. Tačiau reikia pastebėti, kad apostatas, eretikas arba schizmatikas užsitraukia ekskomuniką.

Saulius, Lina, Marijonas:  Kaip ir kur priimti sutvirtinimo sakramentą?

Vyskupijos kurija:  Sutvirtinimo sakramentą gali priimti pakrikštytas asmuo ir jau priėmęs Pirmąją Komuniją. Sutvirtinimo sakramentui reikia tinkamai pasiruošti. Paprastai šio sakramento priėmimui ruošiamasi gyvenamosios vietos parapijoje, todėl visi tie, kurie nori priimti Sutvirtinimo sakramentą visų pirma turėtų kreiptis pas savo parapijos kleboną. Visų artimiausių Panevėžio vyskupo vizitų į parapijas ir Sutvirtinimo sakramento teikimo datas galite rasti šiuo adresu (sąrašas nuolat atnaujinamas): http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;690

Laima:  Ką reiškia atsakymai, kad vienas ar kitas kunigas „šiuo metu neturi jokių bažnytinių pareigų“?

Vyskupijos kurija:  Tai reiškia, kad šiuo metu tas kunigas gydosi, arba studijuoja, arba atostogauja ir t.t.

Lina:  Kodėl vienose bažnyčiose yra mokestis už suolus, kitose - nėra? Jei būni ne savo parapijos bažnyčioje, nejauku atsisėsti, o gal tai kieno nors užpirktas suolas?

Kun. Gediminas:  Vyskupo Paltaroko katekizme penktasis Bažnyčios įsakymas įpareigoja tikinčiuosius padėti išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus. Viena iš formų, kuria galima prisidėti prie konkrečios bažnyčios išlaikymo, yra taip vadinamas "mokestis už suolus." Tačiau tai daugiau senesnė tradicija ir forma, vis dar pasitaikanti atokesnėse kaimo parapijose, kur dirba vyresnio amžiaus kunigai. Šiuo metu, pageidautina, kad sielovadiniu pažiūriu, tokios aukų rinkimo formos būtų atsisakoma, nes žmonės nebėra tokie sėslūs, ir skirtingomis progomis lankosi skirtingose parapijose, kur susiduria su įvairiais nepatogumais. Be to yra parapijų, kur toks mokestis seniai neberenkamas, bet vyresnio amžiaus tikintieji iš įpratimo laikosi "savosios vietos." Visais atvejais neužmirškime būti pakantūs ir meilūs vieni kitiems, kaip moko šv. Paulius.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-282