Klausimai ir atsakymai

parapijietis:  Dėl klausimų konkretiems klebonams

Vyskupijos kurija:  Brangieji šios svetainės lankytojai. Dažnai pateikiate klausimą konkretiems mūsų vyskupijos klebonams, konkrečiais klausimais. Deja, ši svetainė nėra skirta spręsti pavienių parapijų kasdienes problemas. Jas reikia spręsti kreipiantis pas konkrečius klebonus. Pavyzdžiui, dėl Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros choro veiklos kreipkitės tiesiogiai pas kunigą Eugenijų. Jam galite rašyti: pkatedra@takas.lt.

Irena:  Ar galima krikštyti kūdikį ne savo parapijos bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Tinkamiausia vieta krikštui yra Jūsų gyvenamosios vietos parapijos bažnyčia. Esant reikalui galima kūdikį pakrikštyti ir kitoje bažnyčioje. Ypač, jeigu ta bažnyčia susijusi su vieno iš kūdikio tėvų istorija. Kaip bebūtų krikšto vieta turi būti bažnyčia, o ne šiaip bet kokia kita vieta.

Regina:  Norėtumėm sužinoti ar Šv.Onos atlaidai visada keliami į paskutinį sekmadienį?

Vyskupijos kurija:  Deja į šį klausimą atsakyti negalime, nes nėra nurodyta kurios parapijos Šv. Onos atlaidai domina. Norint tiksliai sužinoti parapijos švenčių kalendorių patariame kreiptis tiesiais pas suinteresuotos parapijos kleboną. Visų Panevėžio vyskupijos parapijų kontaktus galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Birutė:  Kur galima pamatyti Eucharistijos sąrašus ?

Vyskupijos kurija:  Visų Panevėžio vyskupijos parapijų pamaldų tvarka galite rasti šios svetainės puslapyje: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/parapijos/

Remigijus:  Remigijus ir kiti klausia apie Merkinės piramidę. Klausia ką šiuo klausimu galime jiems paaiškinti.

Vyskupijos kurija:  Jiems visiems norime pacituoti kun. Mariaus mintis kurias paėmėme iš Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos tinklapio. Štai ką rašo kun. Marius: "Pradėkime nuo Egipto piramidžių. Mokslininkai tyrinėjantys šiuos statinius, pastebėjo, kad jų viduje organinės medžiagos ilgai negenda. Pvz. nugaišusios pelės ar kitokie gyviai neskleidžia jokio puvimo kvapo. Galima sakyti – mumifikuojasi. Pienas ar kiaušiniai daug ilgiau išstovi nesugedę ir pan. Dar įdomiau tai, kad organinės medžiagos negenda ir mažesnėse tyrinėtojų sukonstruotose piramidėse. Čekų mokslininkas net pasiūlė pieną laikyti piramidės formos pakeliuose. Pasak jo taip pienas ilgiau nepraranda savo savybių. O vienas baltarusių mokslininkas pats gamindavosi piramides, dėdavosi ant galvos ir patirdavo įvairių keisčiausių pojūčių, keliaudavo į kitų matavimų erdves. Vadinasi piramidės forma yra kažkuo ypatinga. Šią formą tyrinėjantys mokslininkai sako, kad piramidė yra kaip antena. Antena, kuri gali nukreipti, perskirstyti, elektromagnetinius ar dar kokius mums nežinomus laukus, spindulius. Tačiau rimtos fizikos teorijos, apie tai (kuri paaiškintų tos antenos įtaką įvairioms medžiagoms ir ypač žmonėms) nėra. Taigi reikalas neištirtas. Čia mes turim pirmą argumentą žmonėms norintiems gydytis piramidėje: nėra aišku kas ten joje vyksta, tai ko tada lįsti. Visiškai aišku, kad piramidės poveikis yra fizikinis. Kyla klausimas: kam tada reikia mistifikuoti tą jos poveikį? Kam tad reikia fizikinius dalykus apvilkti religiniais simboliais ir padaryti iš to dvasingumą? Piramidės valdovas, Povilas, teigia, kad paslaptingas balsas nurodė jam tikslius piramidės matmenis, medžiagų sudėtį, jos orientaciją. Liepė pakabinti kryžių, tarsi jis pats savaime ką nors reikštų. Bet gi suprantame, kad esmė yra ne kryžius, o Nukryžiuotasis. Piramidės sienas Povilas vadina Švenčiausios Trejybės vardais. Jis teigia, kad kiekviena siena žmogų veikia skirtingai. Taip Dieviškųjų asmenų veikla tyčia ar netyčia prilyginama tarsi kokiai energijai. Bet Dievas nėra energija, Dievas yra asmuo. Povilas sako: „Gydo Dievas, o ne aš“. Įdomu, apie kokį Dievą jis kalba. Tikri išgydymai krikščionybėje vyksta tik per Jėzų Kristų. Čia gi apie Kristų nekalbama. Čia gydo beasmenis, bevardis dievas. O tai jau kvepia antikrikščioniškuoju New Age‘u. Verčia sunerimti ir tas balsas, duodantis Povilui tiesioginius nurodymus, diktuojantis knygą apie pasaulio pabaigą. Ar tai iš Dievo? Tai labiau primena mediumo bendravimą su neaiškaus plauko (: jeigu jos kartais plaukuotos :) dvasiomis, arba ateities spėjimus. Atrodo, kad Povilas nuoširdžiai tiki tuo ką daro. Todėl galima įtarti, kad jis yra tiktai ledkalnio viršūnėlė, kad kažkas juo manipuliuoja, naudojasi. Nežinau ar taip yra. Bet viena jo praeities detalė, manau, yra labai iškalbinga. Povilo motina dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Ten buvo organizuojamos ekstrasensų paskaitos. Motina jose ištikimai lankėsi kartu su savo sūneliu. Paskaitas skaitė Lietuvos, Rusijos ekstrasensai. Paskaitose lankėsi ir jos bendradarbės. Viena iš jų liudijo, kad ten buvo kalbama ir apie kažkokias palapines kaip metodą bendrauti su Dievu. Palapinė ir piramidė. Labai panašios formos. Galbūt ta piramidė vaikystėje girdėtų paskaitų vaisius? Ta pati bendradarbė liudijo, kad visame tame, ką daro Povilas, atpažįsta tai, kas buvo kalbama ekstrasensų paskaitose. Dar vienas įdomus dalykas. Prieš pastatant piramidę Povilas kalbėjo apie tai, kad laukymė, kurioje numatoma statyti piramidę bus ruošiama specialia energetika! Įdomu ar Lurdas, Šiluva, Aušros vartai buvo ruošiama specialia energetika...? Matome nemažai požymių, kurie verčia abejoti tos piramidės teigiamu poveikiu, gydymo galiomis. Turime savo tikėjimą. Jėzuje galime atrasti gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą. Net jeigu sergame sunkia, nepagydoma liga. Jėzus yra tikrasis GELBĖTOJAS bei gydytojas. Ir jis prašo labai nedaug, tik garstyčios grūdelio dydžio tikėjimo. Kun. Marius" (šaltinis:http://kvjk.lt/ivairus/merkines-piramide-kun-mariaus-mintys) Jūsų dėmesiui taip pat išsamesnė studija kunigo dr. Roberto Rumšo Merkinės klebono, kurią radome "XXI amžiuje" - http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/02/24/zvil_01.html

Donata:  Kam naudojami pinigai, surinkti bažnyčioje rinkliavų metu? Ar gali kunigas juos naudoti klebonijos arba mašinos išlaikymui (pvz., jei su nuosava mašina vyksta pas ligonį, pas vyskupą ar.kt.)?

Vyskupijos kurija:  Pinigai, surinkti bažnyčioje rinkliavų metu yra naudojami padengti išlaidoms, susijusioms su parapijos veikla. Tai reiškia, kad galima jas naudoti Liturgijai ir su ja susijusiomis išlaidomis, parapijos pastatų priežiūrai, kito parapijai priklausančio turto priežiūrai, sielovadai ir t.t. Aiškumo dėlei pabrėžtina, kad bažnyčioje rinkliavų metu surinkti pinigai negali būti naudojami kunigo asmeniniams tikslams.

Odeta:  Mano dukrai 10 metų. Nėra pakrikštyta. Ar galima krikštyti ir priimti Pirmąją Komuniją kartu? Kokia galioja tvarka?

Vyskupijos kurija:  Jūsų dukra abiems šiems sakramentams gali ruoštis kartu - t.y. besiruošdama priimti Pirmąją Komuniją pasiruoš ir Krikšto sakramentui. Nedraudžiama yra šiuos du sakramentus teikti kartu. Tačiau jeigu Pirmąją Komuniją priims kartu su kitais vaikais, tai patartina, kad būtų pakrikštyta anksčiau, pvz. Pirmos Komunijos priėmimo dienos išvakarėse.

Eugenijus:  Ar Rokiškio parapijai turi būti pristatytas naujas kunigas rezidentas Vincentas Stankevičius? Ar jis tikrai rezidentas, o ne altarista?

Vyskupijos kurija:  Kun. Vincentas Stankevičius š.m. rugsėjo 01 dienos dekretu yra paskirtas rezidentu į Rokiškio šv. Mato parapiją. Toje parapijoje jis eis kunigišką tarnystę, patarnaus parapijos tikintiesiems. Elementarus mandagumas reikalauja, kad jis savo tarnystės parapijoje pradžioje būtų pristatytas tos parapijos bendruomenei.

Studentė:  Kokią nuostatą Katalikų Bažnyčia išsako apie Šv. Pijaus X kunigų broliją?

Vyskupijos kurija:  Šv. Pijaus X kunigų brolija įsisteigė kaip kai kurių tikinčiųjų pasipriešinimas II Vatikano susirinkimo priimtai liturginei reformai. Dėl įvairaus pobūdžio priešiškumo Bažnyčios mokymui ir neklusnumo Popiežiui ši Brolija šiuo metu neturi pilnos vienybės su Katalikų bažnyčia. Pastaruoju metu daromos didelės pastangos tai vienybei atkurti. Norėdami kuo išsamiau pristatyti problematiką, susijusią su Šv. Pijaus kunigų brolija pateikiame kai kurias esmines datas iš jos istorijos. 1965 12 08 šv. Tėvas Paulius VI iškilmingai uždarė II Vatikano Susirinkimą. 1970 lapkričio 01 dieną Arkivyskupo Marcelio Lefebvro iniciatyva buvo įsteigta Šv. Pijaus X kunigų brolija. 1976 07 22 už kritiką ir pasipriešinimą II Vatikano Susirinkimo nuostatoms popiežius Paulius VI sustabdė Brolijos veiklą, o Marcelį Lefebvrą nubaudė suspensa. 1988 06 30 arkivyskupas Marcelis Lefebvras be Popiežiaus sutikimo konsekravo 4 vyskupus. 1988 07 02 Šv. Tėvas Jonas Paulius II dokumentu "Ecclesia Dei" paskyrė arkivyskupui Lefebvrui ir jo 4 konsekruotiems vyskupams ekskomuniką. Tuo pačiu buvo įkurta komisija, kurios užduotis buvo padėti visiems tos Brolijos nariams norintiems sugrįžti į pilną vienybę su Katalikų bažnyčia. 2003 m. ta pati komisija pareiškė: - Brolijos kunigai yra įšventinti galiojančiai, bet suspenduoti; - jų aukojamos Mišios yra galiojančios, bet atliekamos prieš Bažnyčios teisę; -dalyvaudamas tose Mišiose tikintysis nuodėmės nedaro, jeigu jose dalyvauja nenorėdamas parodyti priešiškumo Popiežiui, bet norėdamas atlikti savo pareigą. 2005 08 29 Benediktas XVI susitiko su dabartiniu Šv. Pijaus X kunigų brolijos vyresniuoju. 2007 07 07 Benediktas XVI apibrėžė sąlygas pagal kurias galima aukoti Mišias pagal 1962 m. Romos Mišiolą. 2008 06 04 komisija "Ecclesia Dei" pristatė Brolijai susitaikinimo su Apaštalų Sostu sąlygas. Į šį pasiūlymą Brolija atsakė 2008 06 26 (atsakymo turinys nežinomas). 2009 01 21 Benediktas XVI nuėmė ekskomuniką nuo dabartinio Brolijos vyresniojo ir nuo dar kitų 3 vyskupų. Ekskomunikos nuėmimas nereiškia suspensos panaikinimo. 2009 03 10 Benediktas XVI skyrė specialų laišką visiems, susijusiems su Šv. Pijaus X kunigų brolija, kuriame paaiškino minėtos ekskomunikos nuėmimo pasekmes. Nuo 2009 spalio mėn. iki 2011 balandžio mėn. įvyko 8 susitikimai tarp Apaštalų Sosto ir Brolijos ekspertų, kurių metu buvo išdėstytos ir paaiškintos abiejų šalių pozicijos. 2011 rugsėjo 14 dieną įvyko susitikimas tarp Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto ir Brolijos vyresniojo. Šio susitikimo metu buvo Brolijos vyresniajam įteiktas dokumentas "Preambolo dottrinale", kuriame išdėstomi esminiai reikalavimai būtini užtikrinti ištikimybę Bažnyčios Mokymui. To paties susitikimo metu buvo pristatytos galimos kanoninio-teisinio Brolijos susitaikinimo su Bažnyčia pasekmės.

Aldona:  Kaip mano sūnus, kuriam yra 5 metai, buvo pakrikštytas be mamos ir tėčio sutikimo? Ir ar šis krikštas yra teisėtas?

Vyskupijos kurija:  Kunigas, be kūdikio tėvų sutikimo, neturi teisės to kūdikio pakrikštyti. Įprastai dėl šito nesusipratimų nekyla. Deja, kartais pasitaiko, kad kunigai būna apgauti kitų kūdikio tėvų giminaičių. Pavyzdžiui, kūdikio seneliai, nežinant kūdikio tėvams, įtikina kunigą, kad kūdikio tėvai neturi laiko, bet neprieštarauja kūdikio krikštui. Todėl, pirmiausia reikėtų šią situaciją išsiaiškinti tarp kūdikio tėvų ir jų giminaičių. Tačiau, tai nepateisina kunigo elgesio, kuris turėjo padaryti viską, kad nepriklausomai įsitikintų kūdikio tėvų valia. Vyskupijos kurija pakartotinai atkreips kunigų dėmesį į šį klausimą. Kaip bebūtų, Jūsų kūdikio krikštas yra galiojantis, nors buvo suteiktas neteisėtai.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294