Klausimai ir atsakymai

Daiva:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis''. Daugelis vieni kitų klausinėja apie tai. Internetiniuose puslapiuose apie Trečiąją Fatimos paslaptį informacijos taip pat apstu. Kaip reaguoti ir ką sakyti žmonėms, kuriems tai kelia sumaištį ir nerimą? Koks būtų Bažnyčios žodis apie tai?

Vyskupijos kurija:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis'' neturi nieko bendra su tikromis Fatimos paslaptimis, t.y. apreiškimais, kuriuos patyrė trys piemenėliai-vaikai iš Fatimos 1917 m. Tikrą "Trečios Fatimos paslapties" turinį viešai paskelbė Jonas Paulius II 2000 m. birželio 26 dieną. Joje kalbama apie krikščionių - vyskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudymą, taip pat ir apie pasikėsinimą ir į Popiežiaus gyvybę. Plačiau apie tai galite pasiskaityti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-13-fatimos-svc-mergele-marija/44805. Prie bažnyčių platinamuose lapuose yra daug teologiniu požiūriu klaidingos informacijos. Juose perdėtai akcentuojami įvairūs pavojai, pristatomos apokaliptinės vizijos, nepatvirtinti privatūs apreiškimai, skelbiami fantastiniai ir dažnai juokingi teiginiai, kurie turi mažai ką bendra su tikru katalikišku tikėjimu ir sveiku pamaldumu. Akcentuotina, kad platinama informacija apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" remiasi medžiaga teikiama tinklapyje: echochrystusakrola.org. Šis tinklapis siejamas su Lenkijoje Krokuvos vyskupijoje veikiančiu kunigu Piotru Nataneku (Piotr Natanek). 2011 liepos 20 dieną Krokuvos Metropolitas kardinolas Stanislav Dziwisz pagal kan. 1371 nr.2 Kanonų teisės kodekso normą paskyrė kunigui Piotrui Natanekui suspensą. Tai yra uždraudė jam teikti kunigiškus patarnavimus. Šią bausmę skyrė jam už nepaklusnumą ir priešingų katalikų tikėjimui tiesų skelbimą. Todėl pabrėžtina, kad prie bažnyčių platinami lapai apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" skelbia Bažnyčios nepatvirtintą informaciją, kuri dažnai visiškai neatitinka Bažnyčios mokymo. Deja, reikia taip pat pabrėžti, kad tai darantys asmenys platina netiesą ir rimtai nusižengia prieš pačią Bažnyčios bendruomenę ir drausmę.

Renata:  Ar tiesa, kad santuoką daro negaliojančia ir jos šventimo formos nepaisymas. Jeigu santuoka sudaryta parapijoje, kuriai nepriklauso nė vienas iš sutuoktinių, o santuoką laimintis kunigas nebuvo gavęs įgaliojimo.

Vyskupijos kurija:  Dėl santuokos sudarymo formos santuoka yra negaliojanti, kai santuoką laimintas kunigas nėra tam įgaliotas arba nėra dviejų, taip vadinamų paprastų, liudininkų. Kiekvienas kunigas yra įgaliotas laiminti santuokas tos parapijos ribose, kurioje dirba. Jūsų pateiktu atveju, jeigu santuoka buvo sudaryta santuoką laiminčio kunigo parapijos teritorijoje, tai ta santuoka yra galiojanti, jeigu nebuvo kitų santuoką ardančių kliūčių. Faktas, kad abu sutuoktiniai nebuvo to kunigo parapijiečiais ir tam kunigui nepristatė savų klebonų leidimų tuoktis už parapijos ribų, tos santuokos nedaro negaliojančia. Taip sudaryta santuoka yra neteisėta, tačiau galiojanti.

sonata:  Draugų tarpe kilo diskusija ar krikšto sakramentas suteikiamas tik vieną kartą gyvenime? Ar yra galimybė krikšto sakramentą priimti iš naujo? Jei tokia galimybė yra, tai kokios priežastys tai lemia?

Vyskupijos kurija:  Krikštu žmogus supanašėja su Kristumi ir neišdildoma žyme įjungiamas į Bažnyčią. Krikšto sakramentas yra teikiamas tik vieną kartą gyvenime, jeigu jis buvo suteiktas galiojančiai. Krikšto galiojimui būtina yra panaudoti tyrą vandenį ir suteikti jį "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios". Krikštą pakartoti galima tik jeigu jis pirmą kartą buvo tikrai suteiktas negaliojančiai. Kai abejojama pirmo Krikšto galiojimu Krikštas pakartojamas su sąlyga.

Marius:  Ar krikštas kokiais nors pagrindais (pavyzdžiui, krikštas už atlygį) gali būti pripažintas negaliojančiu? Kokią praktinę reikšmę turi pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios?

Vyskupijos kurija:  Krikštas teikiamas negaliojančiai, kai yra pažeidžiama Krikšto sakramento materija arba forma. Tai reiškia, kai krikštui naudojamas netyras vanduo arba tuo vandeniu nenuplaunamas krikštijamasis. Krikšto galiojimui būtina, kad krikštas būtų teikiamas Švenčiausios Trejybės vardu, ištariant žodžius : „aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Būtina, kad teikiantis krikštą vadovautųsi reikiama intencija. Aišku, kad krikštas negali būti teikiamas per prievartą. Jei krikštas suteikiamas ar priimamas esant neleistinoms paskatoms, tokiu atveju krikštas priimamas netinkamai, bet galiojančiai. Pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios konkrečių praktinių-juridinių pasekmių neturi. Tačiau reikia pastebėti, kad apostatas, eretikas arba schizmatikas užsitraukia ekskomuniką.

Saulius, Lina, Marijonas:  Kaip ir kur priimti sutvirtinimo sakramentą?

Vyskupijos kurija:  Sutvirtinimo sakramentą gali priimti pakrikštytas asmuo ir jau priėmęs Pirmąją Komuniją. Sutvirtinimo sakramentui reikia tinkamai pasiruošti. Paprastai šio sakramento priėmimui ruošiamasi gyvenamosios vietos parapijoje, todėl visi tie, kurie nori priimti Sutvirtinimo sakramentą visų pirma turėtų kreiptis pas savo parapijos kleboną. Visų artimiausių Panevėžio vyskupo vizitų į parapijas ir Sutvirtinimo sakramento teikimo datas galite rasti šiuo adresu (sąrašas nuolat atnaujinamas): http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;690

Laima:  Ką reiškia atsakymai, kad vienas ar kitas kunigas „šiuo metu neturi jokių bažnytinių pareigų“?

Vyskupijos kurija:  Tai reiškia, kad šiuo metu tas kunigas gydosi, arba studijuoja, arba atostogauja ir t.t.

Lina:  Kodėl vienose bažnyčiose yra mokestis už suolus, kitose - nėra? Jei būni ne savo parapijos bažnyčioje, nejauku atsisėsti, o gal tai kieno nors užpirktas suolas?

Kun. Gediminas:  Vyskupo Paltaroko katekizme penktasis Bažnyčios įsakymas įpareigoja tikinčiuosius padėti išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus. Viena iš formų, kuria galima prisidėti prie konkrečios bažnyčios išlaikymo, yra taip vadinamas "mokestis už suolus." Tačiau tai daugiau senesnė tradicija ir forma, vis dar pasitaikanti atokesnėse kaimo parapijose, kur dirba vyresnio amžiaus kunigai. Šiuo metu, pageidautina, kad sielovadiniu pažiūriu, tokios aukų rinkimo formos būtų atsisakoma, nes žmonės nebėra tokie sėslūs, ir skirtingomis progomis lankosi skirtingose parapijose, kur susiduria su įvairiais nepatogumais. Be to yra parapijų, kur toks mokestis seniai neberenkamas, bet vyresnio amžiaus tikintieji iš įpratimo laikosi "savosios vietos." Visais atvejais neužmirškime būti pakantūs ir meilūs vieni kitiems, kaip moko šv. Paulius.

Marytė:  Kaip teisingai reikia atlikti išpažintį? Jeigu nepilnai viską pasakei arba pamiršai pasakyti? Ar galima paprašyti per išpažintį, kad kunigas paklausinėtų, ir įvyktų išpažintis tiesiog dialogo forma, gal būt lengviau būtų atsakinėti į klausimus, negu pačiam atlikti pasakojimą, be to ne visi gali tiesiog rišliai papasakoti savo gyvenimą.

Kun. Gediminas:  Šiuo metu yra nemažai literatūros ir skirtingų Bažnyčios patvirtintų maldaknygių, kuriose rasite nuorodas, kaip teisingai ir kuo geriau pasiruošus atlikti išpažintį. Jeigu žinodamas ką nors svarbaus per išpažintį nuslepi, tokia išpažintis yra negaliojanti ir reikia iš naujo ją atlikti pasakant visas nuodėmes nuo paskutinės gerai atliktos išpažinties. Būna, kad ką nors pamiršti ir vėliau prisimeni. Dėl to nereikėtų per daug nerimauti, bet pasiryžti ir kas buvo užmiršta, pasakyti kitos išpažinties metu. Supraskite, kad išpažintis tai sakramentas, kuriame daugiau veikia Dievo malonė ir gailestingumas, negu mūsų elgesys. Iš mūsų pusės labiausiai reikia atgailos ir noro pasitikėti Dievo gailestingumu, bei pasiryžimo savo gyvenime, kiek įmanoma labiau vykdyti Dievo valią ir gyventi pagal Evangelijos mokymą. Išpažinties metu, kunigas gali klausti tai, kas jam padėtų geriau suprasti išpažintį atliekančio žmogaus situaciją. Galima ir dialogo forma, tačiau nederėtų išpažinties painioti su dvasiniu pokalbiu. Jeigu norime daugiau pasikalbėti apie savo dvasinį gyvenimą, patartina susitarti su kunigu iš anksto, ir tam skirti kitą, ne išpažinties laiką.

Elita:  Su draugu norime priimti santuokos sakramentą. Bėda ta, kad esame skirtingų tikėjimų. Draugas katalikas, o aš reformatė. Nenorėdami įžeisti tėvų, tikėjimų keisti nenorime. Kyla klausimas į kurią bažnyčią kreiptis dėl santuokos sakramento. Esame girdeję, kad Katalikų Bažnyčia nesuteikia šliūbo skirtingų tikėjimų asmenims. Ar tai tiesa?

Vyskupijos kurija:  Netiesa, kad Katalikų bažnyčioje draudžiama katalikams sudaryti santuokas su kitų tikėjimų asmenimis. Katalikų bažnyčioje pakrikštytas asmuo gali sudaryti santuoką Katalikų bažnyčioje su nekatalikų bažnyčioje pakrikštytu asmeniu. Tokios santuokos sudarymui būtina sužadėtiniams išklausyti santuokai ruošimo kursus ir gauti vyskupo leidimą sudaryti tokią santuoką bei išpildyti visus kitus reikalavimus, keliamus santuokos sudarymui pagal Katalikų bažnyčios mokymą. Kaip bebūtų visų pirma reikia kreiptis į tos bažnyčios, kur planuojate sudaryti santuoką, kunigą. Jis išsamiai viską Jums paaiškins.

Laura:  Su vyru gyvename civilinėje santuokoje 5 metai. Turime dukrelę. Šiais metais norime ją pakrikštyti ir patys priimti santuokos sakramentą. Ar tokiu atveju privalomi "Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui kursai"? Jei taip, ar galima man ir vyrui juos lankyti atskiru metu? Kokios trukmės yra paskaitos? Kiek jų sudaro kurso ciklą? Kada jie organizuojami Utenoje ir kur?

Vyskupijos kurija:  Tiek dėl Jūsų būsimos santuokos, tiek dėl vaikelio krikšto turite kreiptis į tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kleboną. Dėl santuokos sakramento priėmimo reikia kreiptis ne vėliau kaip tris mėnesius iki numatomos santuokos. Sužadėtinių ruošimo santuokai kursus galite išklausyti jums patogiu laiku, kad ir kelis mėnesius iki santuokos. Šiuos kursus galite išklausyti ir kiekvienas atskirai. Informaciją dėl sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui kursų trukmės ir eigos Utenoje galite sužinoti Utenos dekanato šeimos centre: Vytauto a. 4, Utena , vadovė: Danguolė Stunžėnienė, tel. 8 616 78364, e. p. d.stunzeniene@utena.lt

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279