Klausimai ir atsakymai

Valė:  Su vyru turime dvynukų porelę ir norime juos pakrikštyti. Prieš kiek laiko reikia kreiptis ir kur dėl krikšto? Ką reikia turėti? Ir kiek reikia krikštatėvių dvynukams? Ačiū.

Vyskupijos kurija:  Dėl krikšto reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną. Jeigu nėra jokių ypatingų priežasčių įprastai kūdikis krikštijamas jo tėvų gyvenamosios vietos parapijos bažnyčioje. Pas kunigą kreipkitės tuomet, kai būsite parinkę krikšto datą. Datą ir krikšto laiką galutinai suderinsite su parapijos klebonu. Krikštui patartina turėti su savimi vaikų gimimo liudijimus. Labai svarbu yra parinkti krikštijamiesiems tinkamus krikštatėvius. Krikšto tėvais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų pakrikštyti Katalikų bažnyčioje asmenys ir jau priėmę Pirmąją Komuniją bei Sutvirtinimo sakramentą ir praktikuojantys katalikų tikėjimą. Bažnytinė teisė numato, kad krikštijamasis turėtų bent vieną krikštatėvį. Lietuvoje įprasta parinkti krikštijamajam krikšto tėvą ir krikšto motiną. Jūsų atveju galite laisvai nuspręsti ar kiekvienam iš dvynukų parinkti atskirus krikštatėvius arba abiems vaikams parinkti tuos pačius krikštatėvius.

Rasa:  Esu pakrikštyta ir priėmusi Komuniją Bažnyčioje. Gyvenu užsienyje ir norėčiau tuoktis Graikijoje, nes mano draugas Ortodoksas. Girdėjau, kad ne visi katalikai gali tuoktis Ortodoksų Bažnyčioje. Ar aš priklausau tai katalikų grupei, kuri gali tuoktis ar ne?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Iš jūsų klausimo suprantame, kad esate pakrikštyta Romos Katalikų Bažnyčioje. Romos katalikas gali sudaryti galiojančią ir teisėtą santuoką su Ortodoksų Bažnyčiai priklausančiu asmeniu prieš tai gavęs iš savo gyvenamosios vietos Vyskupijos vyskupo leidimą. Norint tokią santuoką sudaryti pagal Ortodoksų Bažnyčios apeigas reikia, santuokos teisėtumui, gauti ir to paties Vyskupo dispensą nuo kanoninės santuokos sudarymo formos. Jums dar derėtų pasidomėti koks požiūris į tokią mišrią santuoką yra pačios Ortodoksų Bažnyčios, kurioje tuoksitės.

Kristina:  Ar katalikas gali praktikuoti sahadža jogą? Mano draugas sako, kad jo atliekama joga neprieštarauja katalikybei. Ar galima išmokti katalikiškos meditacijos, kaip tai teisingai atlikti?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Joga yra induistinės religijos dvasingumo praktika siekianti žmogaus dvasinio tobulėjimo. Tačiau ši praktika esminiai priešinga krikščioniškos maldos sampratai. Jogoje siekiama ištobulinti žmogaus asmenines galias atsiveriant beasmenei "dvasinei energijai" ir to siekiama paties žmogaus pastangomis. Krikščionybėje malda siekiama dviejų asmenų santykio vienybės - savo laisve besivadovaujančio žmogaus ir Dievo. Taigi maldos rezultatas yra asmenų bendrystės vaisius, kuris pasiekiamas ir vienai ir kitai pusei atsakingai ir laisvai dalyvaujant šiame santykyje. Krikščioniškos maldos lobyne rasime ne vieną maldos praktiką, kurioje pasinaudojama meditacijos metodu. Meditacija čia pasitarnauja kaip būdas visapusiškiau įeiti į santykį su Dievu, neneigiant jokios žmogiškosios tikrovės dimensijos: ar tai būtų proto pastangos, jausmai, galiausiai žmogiškojo ribotumo, silpnumo ir nuodėmingumo patirtis. Meditacijos galima išmokti skirtingoje dvasingumo mokyklose, kaip pvz., šv. Ignaco Lojolos, šv. Teresės Avilietės, Lectio divina ir panašiai. Pasiieškokite galimybės dalyvauti Gyvenimo ir Tikėjimo instituto organizuojamuose mokymuose, arba kitokiose skirtingu vienuolijų rengiamose rekolekcijose. Džiaugiamės, kad klausiate, kad domitės ir kad ieškote galimybių pažinti tuos dažnai apleistus ir nepažintus krikščioniškojo mokslo ir maldos lobius, kuriuose atsiveria tikrojo gyvenimo patirtis ir palaima.

Asta:  Kas turi išduoti pažymą, kad nesi anksčiau priėmęs santuokos sakramento: krikšto vietos kunigas, ar tos parapijos, kur gyveni iki santuokos?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Įprastai krikšto liudijimas išduotas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius atstoja ir laisvo stovio liudijimą. Pagal Bažnytinės teisės kanonus apie kiekvieno asmens priimtus sakramentus po krikšto, pranešama jo krikšto vietos klebonui, kad būtų padarytas įrašas apie tai krikšto knygoje. Kartais kunigas turėdamas abejonių dėl sutuoktinio laisvo stovio prašo ne tik krikšto pažymėjimo (kuriame pagal viską turėtų atsispindėti asmens laisvas stovis), bet ir dabartinės gyvenamosios vietos klebono atskiro pažymėjimo, patvirtinančio asmens laisvą stovį.

Emilija:  Noriu sužinoti kodėl iš Katedros vargonininko pareigų pasitraukė vargonininkas Rimantas.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Mūsų žiniomis vargonininkas Rimantas išvažiavo dirbti į užsienį. Dėl tikslesnės informacijos šiuo klausimu patariame kreiptis į jį patį arba į Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratorių.

Tomas:  Kaip reikia kalbėti brevijorių?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Visų pirma tenka apgailestauti, kad vis dar lietuvių kalba neturime išleistų pilnų Liturginių valandų (brevijoriaus) tekstų. Lietuvių kalba nuo 1984 metų galime naudotis jų sutrumpintą versiją, kuri išleista pavadinimu "Dievo tautos liturginės valandos". Centrinė šio maldyno dalis yra suskirstyta į 4 Psalmyno savaites. Kiekviena savaitė suskirstyta į atskiras dienas. Kiekviena diena suskirstyta į atskiras Liturgines valandas: Rytmetinę (kalbama ryte), Dieninę (kalbama dienos metu), Vakarinę (kalbama vakare). Kalbant atskiras valandas reikia laikytis maldyne nurodyto teksto. Pastoviai naudojamus tekstus randame atskiroje dalyje brevijoriaus pradžioje. Tiksliai pagal 4 Psalmyno savaičių tekstus meldžiamės Eiliniu liturginių metų laiku. Kitais liturginių metų laikais (Adventas, Kalėdos, Gavėnia, Velykos, Eilinio laiko iškilmės) kai kurios dalys keičiasi ir jos nurodomos atskiroje Brevijoriaus dalyje. Tą patį tenka pasakyti apie atskirų šventųjų minėjimų dienas. Po 4 Psalmyno savaitės šeštadienio vakarinės maldos rasite kiekvienos savaitės Naktinės (kalbamos prieš miegą) maldos tekstus. Kaip suprantate kiekvienos dienos brevijoriaus maldos pagrindą sudaro vienos iš Psalmyno savaitės dienos tekstai. Norėdami sužinoti kurios konkrečiai savaitės tekstus reikia naudoti būtina pasižiūrėti Liturginį kalendorių, kur ir yra tai nurodyta. Neturėdami įprastinio Liturginio kalendoriaus galite pasižiūrėti elektroninį adresu: http://www.katalikai.lt/index.php?id=14
Aišku, kad norėdami "lengvai" išmokti kalbėti Brevijorių geriausia būtų paprašyti poros "pamokų" asmens, kuris jau tai daro.

Marija:  Kaip būti apsirengusiam per Sutvirtinimą?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Nėra jokių konkrečių nurodymų dėl privalomos aprangos Sutvirtinimo sakramento metu. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas šventų Mišių metu bažnyčioje.Turint tai omenyje yra aišku, kad reikia būti apsirengusiam tinkamai pagal vietos ir apeigų šventumą. Berniukams rekomenduojamos kostiuminės arba klasikinės džinsų kelnės ir marškiniai su švarku arba be jo. Mergaitėms rekomenduojama suknelė, uždengianti pečius ir kelius arba ilgas sijonas su bliuzele. Be tokiu atveju svarbu, kad rūbai būtų tvarkingi ir švarūs.

Janina:  Kaip galima greičiau paskelbti bažnytinę santuoką negaliojančia, jeigu kiekvienas turi jau kitus žmones šalia?

Panevėžio vyskupijos bažnytinis teismas:  Norint paskelbti santuoką negaliojančia reikia pateikti santuokos sudarymo vietos, arba buvusio sutuoktinio gyvenamosios vietos, bažnytiniam teismui prašymą paskelbti jūsų santuoką negaliojančia. Prie prašymo reikia pridėti bažnytinės santuokos liudijimo kopiją, civilinės ištuokos pažymėjimo kopiją ir kitus susijusius dokumentus. Prašymo formą ir kitą susijusią informaciją galima gauti Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo adresas: Upytės g. 3, Panevėžys, telefonas: 8-45 435156, el.paštas:pbteismas@gmail.com

Sigita:  Norėčiau sužinoti, kur dabar tarnauja kunigas Mindaugas Mizaras.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Kunigas Mindaugas šiuo metu neturi jokių bažnytinių pareigų.

Edita:  Ar galima man katalikei ir mano nekrikštytam partneriui būti krikšto tėvais?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Norintys būti krikšto tėvais turi turėti 16 metų, būti priėmę Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus ir gyventi pagal tikėjimo reikalavimus ir priimamus įsipareigojimus. Todėl asmenys susituokę tik civilinėje santuokoje, bet nepriėmę Santuokos sakramento, krikšto tėvais būti negali. Pagal Bažnytinę teisę galima turėti tik vieną krikštatėvį. Taipogi yra numatyta galimybė, kad kartu su visus reikalavimus atitinkančiu krikštatėviu kataliku, krikšte dalyvautų ir pakrikštytas ne katalikas. Tačiau šis krikšte dalyvauja tik kaip krikšto liudininkas.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279