Klausimai ir atsakymai

Ingrida:  Kai buvau 17 su puse metų, susituokiau bažnyčioj. Po kiek laiko išsiskyriau, ir dabar gyvenu kitoje civilinėje santuokoje, su kitu žmogumi. Ką reikia daryti, norint užvesti bylą dėl tos bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia? Ar yra tikimybė, jog santuoka bus pripažinta negaliojančia? Noriu susituokti su savo vyru bažnyčioje.

Vyskupijos kurija:  Norint paskelbti santuoką negaliojančia reikia pateikti santuokos sudarymo vietos, arba buvusio sutuoktinio gyvenamosios vietos, bažnytiniam teismui prašymą paskelbti jūsų santuoką negaliojančia. Prie prašymo reikia pridėti bažnytinės santuokos liudijimo kopiją, civilinės ištuokos pažymėjimo kopiją ir kitus susijusius dokumentus. Prašymo formą ir kitą susijusią informaciją galima gauti Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo adresas: Upytės g. 3, Panevėžys, telefonas: 8-45 435156, el.paštas:pbteismas@gmail.com

Sonata:  Ar galima pakrikštyti vaiką darbo dieną?

Vyskupijos kurija:  Krikšto sakramentas gali būti teikiamas bet kurią savaitės dieną. Tačiau bažnytinė teisė rekomenduoja, kad šis sakramentas būtų teikiamas sekmadieniais dalyvaujant parapijos bendruomenei. Idealiausia būtų jeigu Krikšto sakramentas būtų teikiamas Velyknakty. Norint suderinti krikštynų datą bei laiką reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną su kuriuo tai ir suderinsite. Krikštui patartina turėti su savimi vaiko gimimo liudijimą. Labai svarbu yra parinkti krikštijamajam tinkamus krikštatėvius. Krikštatėviais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų katalikų tikėjimą išpažįstantys ir jį praktikuojantys bei sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys. Dėl išsamesnės informacijos geriausia kreiptis pas savo parapijos kleboną.

tomas:  Kiek reikia laiko melstis į Šventąją Dvasią, kad ji pradėtų veikti?

Vyskupijos kurija:  Šventoji Dvasia veikia nuolat. Be jos veikimo būtumėm mirę. Subrendusio Jėzaus Kristaus mokinio malda niekada nesiliauja. Krikščionis nuolat maldomis, gyvenimu ir darbais šlovina Dievą ir meldžia Jo palaimos sau ir kitiems.

Kristina:  Sužadėtinių parengimas Santuokos sakramentui labai svarbus dalykas, tačiau jaunieji šiuo metu gyvena Anglijoje. O santuoka bus registruojama Lietuvoje. Kur jiems reikia kreiptis dėl parengiamųjų kursų, jei nėra galimybės juos išklausyti Lietuvoje?

Vyskupijos kurija:  Pasirengimo santuokai kursus galima išklausyti bet kada ir bet kurioje vietoje. Juos sužadėtiniai gali išklausyti ir atskirai. Tokie kursai organizuojami yra ir lietuviams šiuo metu dirbantiems ir gyvenantiems Anglijoje. Dėl išsamesnės informacijos reikia kreiptis į Šv. Kazimiero lietuvių sielovados centrą Londone (el.paštas: lithuanianchurch@binternet.com arba tel. (+44) 20 7739 8735).

Vijolė:  Kodėl kunigai keliami iš vienos parapijos į kitą? Mano dukra labai noriai ėjo į bažnyčią, šiemet priėmė Pirmąją Komuniją. O dabar kai iškėlė kunigą Mindaugą {ŠV.Petro ir Povilo bažnyčia}prie kurio ji buvo įpratusi, nelabai nori eiti išpažinties pas kitą kunigą.

Vyskupijos kurija:  Pagal kunigų sėslumą galima išskirti dvi kategorijas: klebonus ir vikarus. Klebonai, atsakingi už konkrečią tikinčiųjų bendruomenę-parapiją, yra kilnojami iš vienos parapijos į kitą kas keli arba net kas keliolika metų. Vikarai yra kilnojami kas du-trys metai. Tokiu būdu dažnai keisdami parapiją vikarai įgyja sielovadinės patirties, susipažįsta su įvairiais vyskupijos tikinčiųjų bendruomenių gyvenimais ir įgydami įvairios patirties pasiruošia savarankiškai vadovauti parapijai. Žmogiška yra tai, kad prie vieno ar kito kunigo tikintieji prisiriša, kad vienas kunigas yra simpatiškesnis už kitą. Tačiau mūsų santykiai su Dievu, niekaip negali priklausyti nuo asmeninių simpatijų vienam ar kitam kunigui. Kunigas tik padeda mūsų santykiui su Dievu, todėl nuo pat mažiausių dienų reikia mokytis patiems ir mokyti kitus atskirti simpatiją žmogui nuo rimto dvasinio gyvenimo. Nors suprantame, kad kuo mažesnis amžius, tuo sunkiau tuos dalykus suprasti.

Daiva:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis''. Daugelis vieni kitų klausinėja apie tai. Internetiniuose puslapiuose apie Trečiąją Fatimos paslaptį informacijos taip pat apstu. Kaip reaguoti ir ką sakyti žmonėms, kuriems tai kelia sumaištį ir nerimą? Koks būtų Bažnyčios žodis apie tai?

Vyskupijos kurija:  Prie bažnyčių platinami lapai ,,Trečioji Fatimos paslaptis'' neturi nieko bendra su tikromis Fatimos paslaptimis, t.y. apreiškimais, kuriuos patyrė trys piemenėliai-vaikai iš Fatimos 1917 m. Tikrą "Trečios Fatimos paslapties" turinį viešai paskelbė Jonas Paulius II 2000 m. birželio 26 dieną. Joje kalbama apie krikščionių - vyskupų, kunigų ir pasauliečių kankinimą ir žudymą, taip pat ir apie pasikėsinimą ir į Popiežiaus gyvybę. Plačiau apie tai galite pasiskaityti: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-13-fatimos-svc-mergele-marija/44805. Prie bažnyčių platinamuose lapuose yra daug teologiniu požiūriu klaidingos informacijos. Juose perdėtai akcentuojami įvairūs pavojai, pristatomos apokaliptinės vizijos, nepatvirtinti privatūs apreiškimai, skelbiami fantastiniai ir dažnai juokingi teiginiai, kurie turi mažai ką bendra su tikru katalikišku tikėjimu ir sveiku pamaldumu. Akcentuotina, kad platinama informacija apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" remiasi medžiaga teikiama tinklapyje: echochrystusakrola.org. Šis tinklapis siejamas su Lenkijoje Krokuvos vyskupijoje veikiančiu kunigu Piotru Nataneku (Piotr Natanek). 2011 liepos 20 dieną Krokuvos Metropolitas kardinolas Stanislav Dziwisz pagal kan. 1371 nr.2 Kanonų teisės kodekso normą paskyrė kunigui Piotrui Natanekui suspensą. Tai yra uždraudė jam teikti kunigiškus patarnavimus. Šią bausmę skyrė jam už nepaklusnumą ir priešingų katalikų tikėjimui tiesų skelbimą. Todėl pabrėžtina, kad prie bažnyčių platinami lapai apie "Trečiąją Fatimos paslaptį" skelbia Bažnyčios nepatvirtintą informaciją, kuri dažnai visiškai neatitinka Bažnyčios mokymo. Deja, reikia taip pat pabrėžti, kad tai darantys asmenys platina netiesą ir rimtai nusižengia prieš pačią Bažnyčios bendruomenę ir drausmę.

Renata:  Ar tiesa, kad santuoką daro negaliojančia ir jos šventimo formos nepaisymas. Jeigu santuoka sudaryta parapijoje, kuriai nepriklauso nė vienas iš sutuoktinių, o santuoką laimintis kunigas nebuvo gavęs įgaliojimo.

Vyskupijos kurija:  Dėl santuokos sudarymo formos santuoka yra negaliojanti, kai santuoką laimintas kunigas nėra tam įgaliotas arba nėra dviejų, taip vadinamų paprastų, liudininkų. Kiekvienas kunigas yra įgaliotas laiminti santuokas tos parapijos ribose, kurioje dirba. Jūsų pateiktu atveju, jeigu santuoka buvo sudaryta santuoką laiminčio kunigo parapijos teritorijoje, tai ta santuoka yra galiojanti, jeigu nebuvo kitų santuoką ardančių kliūčių. Faktas, kad abu sutuoktiniai nebuvo to kunigo parapijiečiais ir tam kunigui nepristatė savų klebonų leidimų tuoktis už parapijos ribų, tos santuokos nedaro negaliojančia. Taip sudaryta santuoka yra neteisėta, tačiau galiojanti.

sonata:  Draugų tarpe kilo diskusija ar krikšto sakramentas suteikiamas tik vieną kartą gyvenime? Ar yra galimybė krikšto sakramentą priimti iš naujo? Jei tokia galimybė yra, tai kokios priežastys tai lemia?

Vyskupijos kurija:  Krikštu žmogus supanašėja su Kristumi ir neišdildoma žyme įjungiamas į Bažnyčią. Krikšto sakramentas yra teikiamas tik vieną kartą gyvenime, jeigu jis buvo suteiktas galiojančiai. Krikšto galiojimui būtina yra panaudoti tyrą vandenį ir suteikti jį "Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios". Krikštą pakartoti galima tik jeigu jis pirmą kartą buvo tikrai suteiktas negaliojančiai. Kai abejojama pirmo Krikšto galiojimu Krikštas pakartojamas su sąlyga.

Marius:  Ar krikštas kokiais nors pagrindais (pavyzdžiui, krikštas už atlygį) gali būti pripažintas negaliojančiu? Kokią praktinę reikšmę turi pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios?

Vyskupijos kurija:  Krikštas teikiamas negaliojančiai, kai yra pažeidžiama Krikšto sakramento materija arba forma. Tai reiškia, kai krikštui naudojamas netyras vanduo arba tuo vandeniu nenuplaunamas krikštijamasis. Krikšto galiojimui būtina, kad krikštas būtų teikiamas Švenčiausios Trejybės vardu, ištariant žodžius : „aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Būtina, kad teikiantis krikštą vadovautųsi reikiama intencija. Aišku, kad krikštas negali būti teikiamas per prievartą. Jei krikštas suteikiamas ar priimamas esant neleistinoms paskatoms, tokiu atveju krikštas priimamas netinkamai, bet galiojančiai. Pareiškimas dėl atsiskyrimo nuo Romos Katalikų Bažnyčios konkrečių praktinių-juridinių pasekmių neturi. Tačiau reikia pastebėti, kad apostatas, eretikas arba schizmatikas užsitraukia ekskomuniką.

Saulius, Lina, Marijonas:  Kaip ir kur priimti sutvirtinimo sakramentą?

Vyskupijos kurija:  Sutvirtinimo sakramentą gali priimti pakrikštytas asmuo ir jau priėmęs Pirmąją Komuniją. Sutvirtinimo sakramentui reikia tinkamai pasiruošti. Paprastai šio sakramento priėmimui ruošiamasi gyvenamosios vietos parapijoje, todėl visi tie, kurie nori priimti Sutvirtinimo sakramentą visų pirma turėtų kreiptis pas savo parapijos kleboną. Visų artimiausių Panevėžio vyskupo vizitų į parapijas ir Sutvirtinimo sakramento teikimo datas galite rasti šiuo adresu (sąrašas nuolat atnaujinamas): http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;690

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294