Klausimai ir atsakymai

Laima:  Ką reiškia atsakymai, kad vienas ar kitas kunigas „šiuo metu neturi jokių bažnytinių pareigų“?

Vyskupijos kurija:  Tai reiškia, kad šiuo metu tas kunigas gydosi, arba studijuoja, arba atostogauja ir t.t.

Lina:  Kodėl vienose bažnyčiose yra mokestis už suolus, kitose - nėra? Jei būni ne savo parapijos bažnyčioje, nejauku atsisėsti, o gal tai kieno nors užpirktas suolas?

Kun. Gediminas:  Vyskupo Paltaroko katekizme penktasis Bažnyčios įsakymas įpareigoja tikinčiuosius padėti išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus. Viena iš formų, kuria galima prisidėti prie konkrečios bažnyčios išlaikymo, yra taip vadinamas "mokestis už suolus." Tačiau tai daugiau senesnė tradicija ir forma, vis dar pasitaikanti atokesnėse kaimo parapijose, kur dirba vyresnio amžiaus kunigai. Šiuo metu, pageidautina, kad sielovadiniu pažiūriu, tokios aukų rinkimo formos būtų atsisakoma, nes žmonės nebėra tokie sėslūs, ir skirtingomis progomis lankosi skirtingose parapijose, kur susiduria su įvairiais nepatogumais. Be to yra parapijų, kur toks mokestis seniai neberenkamas, bet vyresnio amžiaus tikintieji iš įpratimo laikosi "savosios vietos." Visais atvejais neužmirškime būti pakantūs ir meilūs vieni kitiems, kaip moko šv. Paulius.

Marytė:  Kaip teisingai reikia atlikti išpažintį? Jeigu nepilnai viską pasakei arba pamiršai pasakyti? Ar galima paprašyti per išpažintį, kad kunigas paklausinėtų, ir įvyktų išpažintis tiesiog dialogo forma, gal būt lengviau būtų atsakinėti į klausimus, negu pačiam atlikti pasakojimą, be to ne visi gali tiesiog rišliai papasakoti savo gyvenimą.

Kun. Gediminas:  Šiuo metu yra nemažai literatūros ir skirtingų Bažnyčios patvirtintų maldaknygių, kuriose rasite nuorodas, kaip teisingai ir kuo geriau pasiruošus atlikti išpažintį. Jeigu žinodamas ką nors svarbaus per išpažintį nuslepi, tokia išpažintis yra negaliojanti ir reikia iš naujo ją atlikti pasakant visas nuodėmes nuo paskutinės gerai atliktos išpažinties. Būna, kad ką nors pamiršti ir vėliau prisimeni. Dėl to nereikėtų per daug nerimauti, bet pasiryžti ir kas buvo užmiršta, pasakyti kitos išpažinties metu. Supraskite, kad išpažintis tai sakramentas, kuriame daugiau veikia Dievo malonė ir gailestingumas, negu mūsų elgesys. Iš mūsų pusės labiausiai reikia atgailos ir noro pasitikėti Dievo gailestingumu, bei pasiryžimo savo gyvenime, kiek įmanoma labiau vykdyti Dievo valią ir gyventi pagal Evangelijos mokymą. Išpažinties metu, kunigas gali klausti tai, kas jam padėtų geriau suprasti išpažintį atliekančio žmogaus situaciją. Galima ir dialogo forma, tačiau nederėtų išpažinties painioti su dvasiniu pokalbiu. Jeigu norime daugiau pasikalbėti apie savo dvasinį gyvenimą, patartina susitarti su kunigu iš anksto, ir tam skirti kitą, ne išpažinties laiką.

Elita:  Su draugu norime priimti santuokos sakramentą. Bėda ta, kad esame skirtingų tikėjimų. Draugas katalikas, o aš reformatė. Nenorėdami įžeisti tėvų, tikėjimų keisti nenorime. Kyla klausimas į kurią bažnyčią kreiptis dėl santuokos sakramento. Esame girdeję, kad Katalikų Bažnyčia nesuteikia šliūbo skirtingų tikėjimų asmenims. Ar tai tiesa?

Vyskupijos kurija:  Netiesa, kad Katalikų bažnyčioje draudžiama katalikams sudaryti santuokas su kitų tikėjimų asmenimis. Katalikų bažnyčioje pakrikštytas asmuo gali sudaryti santuoką Katalikų bažnyčioje su nekatalikų bažnyčioje pakrikštytu asmeniu. Tokios santuokos sudarymui būtina sužadėtiniams išklausyti santuokai ruošimo kursus ir gauti vyskupo leidimą sudaryti tokią santuoką bei išpildyti visus kitus reikalavimus, keliamus santuokos sudarymui pagal Katalikų bažnyčios mokymą. Kaip bebūtų visų pirma reikia kreiptis į tos bažnyčios, kur planuojate sudaryti santuoką, kunigą. Jis išsamiai viską Jums paaiškins.

Laura:  Su vyru gyvename civilinėje santuokoje 5 metai. Turime dukrelę. Šiais metais norime ją pakrikštyti ir patys priimti santuokos sakramentą. Ar tokiu atveju privalomi "Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui kursai"? Jei taip, ar galima man ir vyrui juos lankyti atskiru metu? Kokios trukmės yra paskaitos? Kiek jų sudaro kurso ciklą? Kada jie organizuojami Utenoje ir kur?

Vyskupijos kurija:  Tiek dėl Jūsų būsimos santuokos, tiek dėl vaikelio krikšto turite kreiptis į tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kleboną. Dėl santuokos sakramento priėmimo reikia kreiptis ne vėliau kaip tris mėnesius iki numatomos santuokos. Sužadėtinių ruošimo santuokai kursus galite išklausyti jums patogiu laiku, kad ir kelis mėnesius iki santuokos. Šiuos kursus galite išklausyti ir kiekvienas atskirai. Informaciją dėl sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui kursų trukmės ir eigos Utenoje galite sužinoti Utenos dekanato šeimos centre: Vytauto a. 4, Utena , vadovė: Danguolė Stunžėnienė, tel. 8 616 78364, e. p. d.stunzeniene@utena.lt

Valė:  Su vyru turime dvynukų porelę ir norime juos pakrikštyti. Prieš kiek laiko reikia kreiptis ir kur dėl krikšto? Ką reikia turėti? Ir kiek reikia krikštatėvių dvynukams? Ačiū.

Vyskupijos kurija:  Dėl krikšto reikia kreiptis į Jūsų pasirinktos bažnyčios kleboną. Jeigu nėra jokių ypatingų priežasčių įprastai kūdikis krikštijamas jo tėvų gyvenamosios vietos parapijos bažnyčioje. Pas kunigą kreipkitės tuomet, kai būsite parinkę krikšto datą. Datą ir krikšto laiką galutinai suderinsite su parapijos klebonu. Krikštui patartina turėti su savimi vaikų gimimo liudijimus. Labai svarbu yra parinkti krikštijamiesiems tinkamus krikštatėvius. Krikšto tėvais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų pakrikštyti Katalikų bažnyčioje asmenys ir jau priėmę Pirmąją Komuniją bei Sutvirtinimo sakramentą ir praktikuojantys katalikų tikėjimą. Bažnytinė teisė numato, kad krikštijamasis turėtų bent vieną krikštatėvį. Lietuvoje įprasta parinkti krikštijamajam krikšto tėvą ir krikšto motiną. Jūsų atveju galite laisvai nuspręsti ar kiekvienam iš dvynukų parinkti atskirus krikštatėvius arba abiems vaikams parinkti tuos pačius krikštatėvius.

Rasa:  Esu pakrikštyta ir priėmusi Komuniją Bažnyčioje. Gyvenu užsienyje ir norėčiau tuoktis Graikijoje, nes mano draugas Ortodoksas. Girdėjau, kad ne visi katalikai gali tuoktis Ortodoksų Bažnyčioje. Ar aš priklausau tai katalikų grupei, kuri gali tuoktis ar ne?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Iš jūsų klausimo suprantame, kad esate pakrikštyta Romos Katalikų Bažnyčioje. Romos katalikas gali sudaryti galiojančią ir teisėtą santuoką su Ortodoksų Bažnyčiai priklausančiu asmeniu prieš tai gavęs iš savo gyvenamosios vietos Vyskupijos vyskupo leidimą. Norint tokią santuoką sudaryti pagal Ortodoksų Bažnyčios apeigas reikia, santuokos teisėtumui, gauti ir to paties Vyskupo dispensą nuo kanoninės santuokos sudarymo formos. Jums dar derėtų pasidomėti koks požiūris į tokią mišrią santuoką yra pačios Ortodoksų Bažnyčios, kurioje tuoksitės.

Kristina:  Ar katalikas gali praktikuoti sahadža jogą? Mano draugas sako, kad jo atliekama joga neprieštarauja katalikybei. Ar galima išmokti katalikiškos meditacijos, kaip tai teisingai atlikti?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Joga yra induistinės religijos dvasingumo praktika siekianti žmogaus dvasinio tobulėjimo. Tačiau ši praktika esminiai priešinga krikščioniškos maldos sampratai. Jogoje siekiama ištobulinti žmogaus asmenines galias atsiveriant beasmenei "dvasinei energijai" ir to siekiama paties žmogaus pastangomis. Krikščionybėje malda siekiama dviejų asmenų santykio vienybės - savo laisve besivadovaujančio žmogaus ir Dievo. Taigi maldos rezultatas yra asmenų bendrystės vaisius, kuris pasiekiamas ir vienai ir kitai pusei atsakingai ir laisvai dalyvaujant šiame santykyje. Krikščioniškos maldos lobyne rasime ne vieną maldos praktiką, kurioje pasinaudojama meditacijos metodu. Meditacija čia pasitarnauja kaip būdas visapusiškiau įeiti į santykį su Dievu, neneigiant jokios žmogiškosios tikrovės dimensijos: ar tai būtų proto pastangos, jausmai, galiausiai žmogiškojo ribotumo, silpnumo ir nuodėmingumo patirtis. Meditacijos galima išmokti skirtingoje dvasingumo mokyklose, kaip pvz., šv. Ignaco Lojolos, šv. Teresės Avilietės, Lectio divina ir panašiai. Pasiieškokite galimybės dalyvauti Gyvenimo ir Tikėjimo instituto organizuojamuose mokymuose, arba kitokiose skirtingu vienuolijų rengiamose rekolekcijose. Džiaugiamės, kad klausiate, kad domitės ir kad ieškote galimybių pažinti tuos dažnai apleistus ir nepažintus krikščioniškojo mokslo ir maldos lobius, kuriuose atsiveria tikrojo gyvenimo patirtis ir palaima.

Asta:  Kas turi išduoti pažymą, kad nesi anksčiau priėmęs santuokos sakramento: krikšto vietos kunigas, ar tos parapijos, kur gyveni iki santuokos?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Įprastai krikšto liudijimas išduotas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius atstoja ir laisvo stovio liudijimą. Pagal Bažnytinės teisės kanonus apie kiekvieno asmens priimtus sakramentus po krikšto, pranešama jo krikšto vietos klebonui, kad būtų padarytas įrašas apie tai krikšto knygoje. Kartais kunigas turėdamas abejonių dėl sutuoktinio laisvo stovio prašo ne tik krikšto pažymėjimo (kuriame pagal viską turėtų atsispindėti asmens laisvas stovis), bet ir dabartinės gyvenamosios vietos klebono atskiro pažymėjimo, patvirtinančio asmens laisvą stovį.

Emilija:  Noriu sužinoti kodėl iš Katedros vargonininko pareigų pasitraukė vargonininkas Rimantas.

Panevėžio vyskupijos kurija:  Mūsų žiniomis vargonininkas Rimantas išvažiavo dirbti į užsienį. Dėl tikslesnės informacijos šiuo klausimu patariame kreiptis į jį patį arba į Kristaus Karaliaus katedros parapijos administratorių.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294