Klausimai ir atsakymai

Rima, Ligita, Nijolė:  Ar krikšto tėvais gali būti krikštijamo kūdikio broliai ar seserys? Nuo kelių metų galima būti krikštatėviais? Kokius dokumentus turi pateikti būsimieji krikšto tėvai? Ar krikšto tėvais gali būti civilinę santuoką įregistravę, pakrikštyti, bet nesusituokę bažnyčioje asmenys?

Vyskupijos kurija:  Krikštijamojo krikšto tėvais gali būti jo brolis arba sesuo. Norintys būti krikšto tėvais turi turėti 16 metų, būti priėmę Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus ir gyventi pagal tikėjimo reikalavimus ir priimamus įsipareigojimus. Todėl asmenys susituokę tik civilinėje santuokoje, bet nepriėmę santuokos sakramento, krikšto tėvais būti negali. Išsamesnės informacijos ir dėl reikalingų dokumentų šiuo klausimu reikia kreiptis į tos bažnyčios, kurioje ketinama krikštyti kūdikį, kunigą.

Vilma:  Galvoju apie santuoką su sužadėtiniu Bažnyčioje. Mano sužadėtinis šiuo metu dirba ne Lietuvoje. Ar gali jis priešsantuokinius kursus išklausyti internetu, o aš realiai dalyvaudama kursuose?

Vyskupijos kurija:  Norint priimti santuokos sakramentą reikia prieš 3 mėnesius iki numatomos santuokos dienos prisistatyti tos bažnyčios klebonui, kurioje ketinama sudaryti santuoką. Pagal dabar galiojančią Lietuvoje tvarką būsimi sutuoktiniai, be kitų reikalingų dokumentų, turi pateikti ir pažymą apie išklausytus sutuoktinių ruošimo santuokai kursus. Tokius kursus galima išklausyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šiuo metu tokie kursai internetu nėra vedami.

Gitana:  Girdėjau, kad už kursus jaunavedžiams reikia sumokėti 50 Lt mokestį. Kas nustatė šį mokestį ir ar jis vienodas visoje vyskupijoje?

Panevėžio vyskupijos Šeimos centro direktorė:  Nustatyto mokesčio už "Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui" programą nėra. Kadangi ši programa negauna jokio kito finansavimo, Šeimos centruose yra renkama rinkliava. Kiekvienas Šeimos centras šią programą vykdo pagal savo galimybes (priklauso nuo esančių lektorių, turimų patalpų ir kt.). Panevėžio vyskupijos Šeimos centrai ir parapijos, kuriose vyksta sužadėtinių rengimas, renka 50 Lt rinkliavą, kuri panaudojama padalomosios medžiagos įsigijimui (sužadėtinių sąsiuviniams, knygelėms, lankstinukams), patalpų išlaikymui, lektorių kvalifikacijos kėlimui ir kt. Šeimos centrų darbo reikalams. Rinkliava nėra privalomas mokestis. Sužadėtiniai, kurie negali (ar nenori) skirti tokios sumos, gali ją keisti (didinti ar mažinti). Net ir visiškai neskyrę pinigų rinkliavai, jie galės lankyti kursus ir gauti jų baigimo pažymėjimą.

Rasa:  Esu pametusi bažnytinės santuokos liudijimą. Ar galiu dar kartą jį gauti? Gyvenu kitame mieste. Ar galiu užsisakyti pažymėjimą telefonu ar el. paštu, kad nereiktų kelis kartus važiuoti (atsiimti atvažiuočiau pati)? Kiek kainuoja šio pažymėjimo pakartotinis išdavimas?

Vyskupijos kurija:  Taip, Jūs galite gauti pažymėjimą apie Jūsų sudarytą santuokos sakramentą. Šiuo klausimu kreipkitės tiesiogiai į tos bažnyčios raštinę, kurioje sudarėte santuoką. Dėl pažymėjimo išdavimo galite susitarti Jums patogiu būdu tiesiogiai su tos bažnyčios kunigu. Dėl pažymėjimo pakartotinio išdavimo nėra numatyto jokio mokesčio. Norėdama paremti Bažnyčios veiklą galite visada palikti Jums priimtiną auką.

Rasa:  Esu girdėjusi, kad galima nutraukti bažnytinę santuoką. Noriu paklausti, kokia tvarka ir kur reikėtų kreiptis?

Bažnytinio teismo oficiolas:  Bažnytinės santuokos nutraukti negalima. Bažnytinė santuoka, vieną kartą galiojančiai sudaryta, galioja iki vieno iš sutuoktinių mirties. Tačiau, yra įvairių priežasčių dėl kurių įmanoma prašyti, kad sudaryta sakramentinė santuoka būtų paskelbta negaliojančia. Dėl to reikia kreiptis į Bažnytinį teismą. Bažnytiniai teismai veikia prie visų Lietuvos vyskupijų kurijų. Reikia kreiptis į tos vyskupijos Bažnytinį teismą, kurios teritorijoje buvo sudaryta santuoka arba kurios teritorijoje dabar gyvena buvęs sutuoktinis.

Rima:  25 metus gyvenau su vyru ne bažnytinėje santuokoje. Dabar su juo nebegyvenu. Mūsų civilinę santuoką planuoju nutraukti teisme dėl mano vyro neištikimybės, girtavimo ir kitų panašių dalykų. Mūsų dukra užaugo ir gyvena savarankiškai. Esu katalikė, lankausi bažnyčioje, labai pergyvenu, kad negaliu pilnai dalyvauti šv. Mišiose ir priimti Komunijos, nes kunigas per išpažintį neduoda išrišimo, nes mano buvęs vyras buvo susituokęs su pirma žmona bažnyčioje, kurį jį paliko. Ar aš visą gyvenimą negausiu išrišimo?

Vyskupijos kurija:  Kol gyvenote neteisėtoje t.y. nesakramentinėje santuokoje, išrišimo tikrai gauti negalėjote. Jeigu Jūs dabar gyvenate viena, neturite kito gyvenimo draugo ir nedarote kitų nuodėmių, dėl kurių išrišimas yra neįmanomas, tai išrišimą galite gauti išpildžius kitus išrišimui keliamus reikalavimus.

Rolandas:  Ar priimtina gedulines Mišias aukoti sekmadienį? Ar geriau tiktų kitos savaitės dienos?

Vyskupijos kurija:  Taip, teisingai Jūs mąstote. Gedulinių Mišių sekmadieniais iš viso negalima aukoti. Gedulines Mišias labiausiai tinka aukoti eilinėmis savaitės dienomis.

Klava:  Kaip tvarkoma Caritas organizacijos veikla ir maisto bei kitų produktų paskirstymas?

Panevėžio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja:  Caritas organizacija neturi jokių pastovių finansavimo šaltinių. Globojamiems žmonėms padedame, kiek leidžia vykdomų projektų galimybės. Patys ieškome būdų, formų ir aukotojų, kad galėtume padėti. Transporto Caritas neturi. Maisto produktus surenka ir atsiveža darbuotojai bei savanoriai savo transportu negaudami jokio atlygio už tai. Katedros parapijos Caritas drabužėlių išdavimo punkte visi žmonių dovanoti drabužėliai išdėlioti, todėl remiamas žmogus juos gali pasirinkti pats. Nešvarių drabužių nepriimame, todėl jų ir nėra. Klientus anketuojame, pravedame su jais pokalbius, dažnai lankome namuose, todėl juos remiame nevienodai atsižvelgdami į kiekvieno individualų poreikį. Norėdama sužinoti daugiau apie Caritas organizacijos veiklą prašome pateikti konkrečios Caritas skyriaus būstinę, savanorių vardus bei Jus dominančią veiklos sritį. Būtinai nurodykite ir savo el. pašto adresą.

Dovilė:  Laba diena, norėjau pasiteirauti dėl kursų, kuriuos turi išklausyti būsimieji jaunavedžiai. Ar tuos kursus būtinai turime lankyti jūsų bažnyčioje? Ar galima juos išklausyti ir kitur, o tuoktis jūsų bažnyčioje?

Vyskupijos kurija:  Kursus ruošiančius santuokos sakramentui galima išklausyti bet kurioje parapijoje Lietuvoje. Svarbu, kad tai būtų kursai organizuojami pagal tos vyskupijos nustatytą tvarką. Išklausę kursus būtinai pasiimkite tai patvirtinantį dokumentą. Nepamirškite, kad klebonui parapijos, kurioje ketinate susituokti, privalote prisistatyti bent prieš tris mėnesius iki numatomos vestuvių dienos.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279