Klausimai ir atsakymai

Orinta:  Kur turėčiau kreiptis, norėdama gauti kapinių išdėstymo planą? Ar yra sudaryta galimybė tai padaryti internetu? Ar yra paskirti kokie nors konkretūs asmenys besirūpinantys senomis Kupiškio rajono kapinėmis į kuriuos būtų galima kreiptis?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Informuojame, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje kapinės priklauso savivaldybėms. Savivaldybės tvarko ir jas administruoja, todėl norint gauti informaciją dėl kapinių plano siūlome kreiptis į vietos savivaldybės administraciją.

Agnė:  Norėčiau susituokti bažnyčioje su ne Lietuvos piliečiu. Internete perskaičiau, kad šiuo atveju reikėtų pirma įregistruoti civilinę santuoką. Norėčiau sužinoti ar tai būtina? Gal galima po santuokos Bažnyčioje ją tiesiog įregistruoti civilinėje metrikacijoje?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Lietuvos pilietis gali susituokti su kitos šalies (ne Lietuvos) piliečiu pagal Katalikų Bažnyčios apeigas, jeigu abi šalys išpildo visus minėtos Bažnyčios reikalavimus sudarant santuokos sakramentą: numatomos santuokos vietos klebonui pristatyti reikiamas pažymas, išklausyti santuokos rengimo kursus bei atlikti kitus bažnyčios teisės keliamus reikalavimus.
Jeigu norite, kad taip sudaryta santuoka būtų įtraukta į Civilinės Metrikacijos apskaitą, tai kitos šalies (ne Lietuvos) pilietis turi pateikti ir savo šalies atitinkamų įstaigų pažymas, kad jis laisvas sudaryti santuoką. Tos pažymos turi būti patvirtintos pagal galiojančias teisės normas.
Taip pat yra galimybė sudaryti vien tik bažnytinę santuoką išpildžius grynai bažnytinės teisės reikalavimus. Tačiau, tokiu atveju, kad sudaryta santuoka turėtų ir civilinės teisės padarinius, reikia naujai sudaryti santuoką civilinės metrikacijos biure pagal galiojančius civilinės teisės reikalavimus.

Vika:  Ar yra galimybė gauti krikšto liudijimą paštu?

Vyskupijos kurija:  Norint gauti krikšto liudijimą paštu reikia pateikti oficialų prašymą Jūsų krikšto vietos parapijos klebonui.

Jurga:  Jau daug metų negyvenu su vyru, norėčiau paskelbti savo bažnytinę santuoką negaliojančia. Kokių veiksmų turėčiau imtis?

Panevėžio vyskupijos bažnytinis teismas:  Norint paskelbti santuoką negaliojančia reikia pateikti santuokos sudarymo vietos, arba buvusio sutuoktinio gyvenamosios vietos, bažnytiniam teismui prašymą paskelbti jūsų santuoką negaliojančia. Prie prašymo reikia pridėti bažnytinės santuokos liudijimo kopiją, civilinės ištuokos pažymėjimo kopiją ir kitus susijusius dokumentus. Prašymo formą ir kitą susijusią informaciją galima gauti Panevėžio vyskupijos bažnytiniame teisme. Panevėžio vyskupijos bažnytinio teismo adresas: Upytės g. 3, Panevėžys, telefonas: 8-45 435156, el.paštas:pbteismas@gmail.com

Saida:  Esu paprašyta pakrikštyti sesers vaiką. Esu pati pakrikštyta, susituokusi bažnyčioje, gyvenu santuokoje. Ar krikštijant reikalingas sutvirtinimo sakramentas?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Krikšto tėvais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų pakrikštyti Katalikų bažnyčioje asmenys ir jau priėmę Pirmąją Komuniją bei Sutvirtinimo sakramentą ir praktikuojantys katalikų tikėjimą. Jūs norėdama būti krikšto motina turėtumėte prieš tai priimti Sutvirtinimo sakramentą. Šiuo klausimu pasikalbėkite su savo klebonu ir jo vadovaujama pasiruošite Sutvirtinimo sakramento priėmimui.

Darius:  Koks Bažnyčios požiūris į vedusios šeimos nevaisingumą?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Deja pasitaiko, kad vyras ir moteris sudarę santuoką negali susilaukti taip trokštamų atžalų. Jeigu abu sutuoktiniai apie savo galimą nevaisingumą iki santuokos sudarymo nežinojo, tai reiškia, savo nevaisingumo nenuslėpė prieš savo būsimą sutuoktinį, jų sudaryta santuoka yra galiojanti. Nevaisingumą galima gydyti, tačiau ne visi šiuolaikinės medicinos siūlomi būdai yra morališkai priimtini. Dėl nevaisingumo gydymo metodų geriausia būtų pasitarti su artimiausios Jūsų gyvenamosios vietos Vyskupijos Šeimos centro specialistais. Jų adresus galite rasti tinklapyje www.katalikai.lt.
Jeigu vis dėlto pasirodytų, kad Jūsų šeimai nėra galimybės susilaukti vaikų dėl to Jūsų santuoka nepraranda prasmės ir galimybės augti. Sutuoktiniai savo tarpusavio meilę gali realizuoti ir įgyvendinti įvairiais kitais būdais. Juk yra tiek daug mažų ir didelių, kurie jaučiasi vieniši ir kuriems reikia šilumos bei meilės... . Kiekviena šeima, kuri išgyvena vienokius ar kitokius sunkumus, visada buvo ir bus Bažnyčios dėmesio centre ir pagal galimybes remiama bei lydima.

Jolanta:  Norime krikštyti vaiką bažnyčioje. Su vaiko tėvu gyvename civilinėje santuokoje, ar bus galima krikštyti vaiką?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Taip, vaiką galite pakrikštyti. Tai yra Jūsų pareiga. Jūsų pareiga taipogi užtikrinti, kad vaikas priėmęs krikštą, būtų auklėjamas krikščioniškoje dvasioje. Visų pirma, Jūs su vyru turite šeimoje puoselėti krikščioniškas vertybes, todėl jeigu neturite kliūčių santuokos sudarymui, turėtumėte visų pirma Jūs patys priimti Santuokos sakramentą. Be to, vaiko auklėjime svarbų vaidmenį turi krikštatėviai. Būtinai parinkite tokius vaikui krikšto tėvus, kurie tikrai praktikuoja tikėjimą.

Algirdas:  Esu išsiskyręs. Mano vaikai iš pirmos santuokos jau suaugę ir gyvena savarankiškai. Antroji mano santuoka yra civilinė.Kadangi su dabartine žmona prie atgailos sakramento eiti negalime, jaučiamės kaip ir atstumti nuo Bažnyčios. Deja, ištuokų skaičius labai didelis visur ir taip besijaučiančių, kaip mes, yra nemažai. Ar nemąsto Bažnyčia kad reikėtų susigrąžinti šią dalį į Bažnyčią?

Panevėžio vyskupijos kurija:  Visų pirma reikia pasakyti, kad Jūsų susigrąžinti Bažnyčiai nereikia, nes Jūs nesate Bažnyčios atstumtas. Jūs, kadangi kenčiate dėl savo padėties, esate ypatingai tos Bažnyčios mylimas ir kaip sakė palaimintasis Jonas Paulius II tokie žmonės kaip Jūs, esate pačios Bažnyčios širdyje. Deja, dėl susiklosčiusios padėties priimti atgailos sakramento negalite. Tačiau galite ir net privalote susitaikyti su Dievu, todėl galite eiti išpažinties, išpažinti visas savo nuodėmes, dėl jų gailėtis, nors ir sakramentinio išrišimo negausite. Tokiu būdu Dievui parodysite savo gailestį dėl nuodėmių. O šventų Mišių metu negalėdamas fiziškai priimti Šventos Komunijos, vienytis su Dievu galite dvasinėje Komunijoje. Tokia Bažnyčios praktika, nors iš pažiūros griežta, tačiau pagrįsta tuo, kad Bažnyčia gina kiekvienos sakramentinės santuokos neišardomumą. Ką Dievas sujungia, žmogus tegul neišskiria - mokė Jėzus, todėl Bažnyčioje skyrybų nėra. Tačiau, būna atvejų, kada dėl vienos ar kitos priežasties santuoka būna sudaryta negaliojančiai. Apie vienos ar kitos santuokos negaliojimą sprendžia bažnytinis teismas. Galbūt Jūsų sakramentinė santuoka buvo sudaryta negaliojančiai? Norėdamas išsamiau sužinoti apie Jūsų santuokos paskelbimo negaliojančia galimybę kreipkitės į Bažnytinį teismą.

Remigijus:  Ar bendratikiai (jedinovercai) yra tas pat kas unitai? Jeigu ne, tai kur sužinoti daugiau apie juos?

Vyskupijos kurija:  Bendratikiai (jedinovercai) nėra tas pat kas unitai. Bendratikiai (jedinovercai) tai sentikiai-popininkai sugrįžę į vienybę su Stačiatikių Bažnyčia, tačiau išsaugoję buvusias senas apeigas. Sentikiai, tai Bažnyčios ir religinės bendruomenės, nepripažįstančios XVII a. rusų Stačiatikių Bažnyčioje patriarcho Nikono (1652–1666 m.) įvykdytos reformos ir saugančios senąsias religines tradicijas ir apeigas. Tačiau XVIII a. pabaigoje atsirado sentikių grupės (moldavų 1770 m., rusų 1799 m.), kurios prašėsi prijungiamos prie Stačiatikių Bažnyčios. Dėl sudaromų unijų XIX a. atsirado keli šimtai bendratikių (jedinovercų) parapijų, kurios pavaldžios kanoninių cerkvių jurisdikcijai, puoselėjo apeigas galiojančias prieš patriarcho Nikono reformą. Bendratikystė Rusijoje buvo sustabdyta 1917 m. dėl prasidėjusios revoliucijos.
Jūs savo klausime paminėjote ir unitus. Unitai arba Rytų apeigų katalikai - tai Lietuvos ir Lenkijos valstybės stačiatikiai 1596 m. sudarę su Romos Katalikų Bažnyčia Bresto bažnytinę uniją. Pagal ją stačiatikiai pripažino popiežiaus valdžią ir priėmė katalikybės dogmatiką, bet pasiliko savo liturgiją ir bažnytinę slavų kalbą.
Daugiau informacijos apie bendratikius (jedinovercus) ieškokite straipsniuose apie Stačiatikių Bažnyčios istoriją.

Audronė:  Planuojame su sužadėtiniu bažnytinę santuoką. Kokie turi būti pirmieji mūsų veiksmai? Tuoktuves planuojame rugpjūčio antroje pusėje arba rugsėjo pradžioje. Bėda tame, kad mano būsimas vyras dirba užsienyje: du mėnesius būna Lietuvoje, kitus du užsienyje. Ar galime sužadėtinių ruošimo santuokai kursus išklausyti pavyzdžiui balandžio mėnesį? Tą pačią dieną ruošiamės krikštyti ir vaikelį. Kokia būtų tada tvarka?

Vyskupijos kurija:  Tiek dėl Jūsų būsimos santuokos, tiek dėl vaikelio krikšto turite kreiptis į tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis kleboną. Dėl santuokos reikia kreiptis ne vėliau kaip tris mėnesius iki jos. Sužadėtinių ruošimo santuokai kursus galite išklausyti jums patogiu laiku, kad ir kelis mėnesius iki santuokos. Vaikelį galėsite pakrikštyti Jūsų tuoktuvių dieną, o apeigų tvarką suderinsite su bažnyčios, kurioje tuoksitės, kunigu.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294