Klausimai ir atsakymai

Janina:  Laba diena, Šventos Mišios prasideda kunigo pasveikinimu. Jei prieš Mišias giedama "Pulkim ant kelių" giesmė ar privaloma klauptis? Juk tai tik giesmės žodžiai. Giedant giesmę prieš Mišias juk neklūpome, o laukiame Mišių pradžios. Tai ar yra kur parašytas nurodymas, kad privaloma chorui užgiedojus "Klaupkim ant kelių" visiems susirinkusiems klauptis? Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Šventosios Mišios prasideda susirinkus žmonėms, o tai reiškia - prieš kunigo pasveikinimą. Jūsų minima giesmė yra tradicinė malda "prieš sumą" ir joje skamba žodžiai - "pulkim ant kelių". Jeigu nėra fizinių nepatogumų ar neįgalumo - kodėl nederėtų klūpėti? Tik nuskambėjus varpeliui prieš procesiją link altoriaus derėtų atsistoti. Tokia tradicija, tokios apeigos. Lygiai kaip ir užeinant pas ką nors į svečius juk skambinama prie durų ar pabeldžiama, nors tikriausiai niekur nėra parašyta, kad tai privaloma.

Eugenijus:  Ar gali 70 - 80 metų moterys, aktyvios rožančiaus kalbėtojos, šv. Mišių metu atlikti ministrantų darbą, patarnauti šv. mišioms: rinkti pinigines aukas, laikyti padėkliuką prie tikinčiojo, kai kunigas dalina Komuniją, skambinti skambučių šv. Mišių metu.

Kun. Saulius Černiauskas:  Derėtų pasitarti su vyskupu. Plačiau skaitykite Čia-Bernardinai.lt

UUU:  Šiuo metu esu atsidūręs labai man sunkioje situacijoje. Internetu , nesąžiningomis priemonėmis , apgaunant kitus žmones , sukčiaujant , nesilaikant susitarimo galėčiau daug greičiau pasidaryti pinigus vystant savo dabartinius verslus ir kitas veiklas internete.Išlikčiau visiškai švarus , ir jokios bausmės ar ko nors panašaus(pagal įstatymus) nesulaukčiau. Kitaip pasakius - sukčiaudamas , meluodamas , apgaudamas kitus žmones pasidaryčiau pinigus daug kartų greičiau. Tačiau mano viduje man to padaryti kažkas neleidžia ir niekaip negaliu prisiversti to padaryti.Niekada nesukčiavau , tačiau kai yra tokios galimybes pasidaryti didžiulis pinigus daug greičiau nesąžiningomis priemonėmis , tai mane labai slegia.Turiu didžiulį norą būti turtingas , tačiau tuo pačiu negaliu per save perlipti ir elgtis blogai.. Gal galite patarti ką tokioje situacijoje daryti reikėtų? Puikiai suprantu , kad sukčiaudamas , apgaudinėdamas kitus daryčiau nuodėmes , tačiau kai yra tokios galimybės pasidaryti didelius pinigus arba nepasidaryti jų , negaliu su tuo susitaikyti , kokius didelius pinigus prarasiu.Esu dar labai jaunas. Tačiau šioje situacijoje susikerta du labai stiprus dalykai - didžiulis noras praturtėti ir noras būti geru žmogumi ir nenusidėti prieš Dievą. Ar įmanoma šioje situacijoje kaip nors save įveikti ir atsikratyti visų šių kankinančių minčių?Nes žinojimas , kad prarasiu milžiniškus pinigus išliekant sąžiningu man yra didelė kančia..

Kun. Saulius Černiauskas:  Kodėl nekyla noras sąžiningai užsidirbti? Įsivaizduoji kiek žmonių nuskriaustum juos apvokdamas? O jeigu šitaip nutiktų Tavo tėvams ar draugams, o ir Tau pačiam, jeigu atsirastų protingesnis ir apsukresnis? Kam teptis rankas? Vardan pinigo? Nejaugi manai, kad darant nusikaltimus būsi laimingas? Ar galėsi ramiai ir laimingai gyventi kitų sąskaita? Labai gerai pagalvok, juk savo apsukrumo ir išradingumo gabumus gali panaudoti geram.

daiva:  Laba diena, noriu pasitikslinti. Vaikas priėmė Pirmąją Komuniją. Kaip yra su priėmimu į "rožančių"? Kokia eiga ir kada tai galima padaryti?

Kun. Saulius Černiauskas:  Buvo paklausta kokia praktika yra parapijose. Kai kur yra daroma iškart po Pirmosios Komunijos šv. Mišių. Kitur apskritai nedaroma, nes vaikai nekalba Rožančiaus. Jeigu Jūs išmokysite vaiką kalbėti rožančiaus maldą, priėmimą į rožančiaus kalbėtojų grupę atliks klebonas.

Lina:  Kaip vadinasi kunigo marškiniai?

Kun. Saulius Černiauskas:  Patiems marškiniams atskiro pavadinimo nėra. Kunigiški marškiniai paprastai turi koloratę - baltą plastmasinę apykaklę ar trumpą juostelę. Pats žodis kilęs iš lotyniškojo collum - kaklas.

Vilintas:  Sveiki,norėčiau priimti Sutvirtinimo sakramentą, kad galėčiau tuoktis. Kur čia dėl to kreiptis? Esu priėmęs Pirmąją Komuniją.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną.

Audra:  Laba diena, ar yra cia kokių burelių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu manote apie grupeles ir užsiėmimus vykstančius parapijose, tuomet kreipkitės į savo parapijos kleboną.

Dalia:  kodėl atgailos, bei Šv Komunijos sakramentui nėra ruošiami vaikai kuo jaunesnio amžiaus pvz. nuo 7-8 metų, juk jie daug nuoširdesni ir atviresni Dievo Dvasiai, negu 10- 11 ar vyresni vaikai. jau jie būna 'velniukų' prisiėdę ir moka pergudrauti. Manau jaunesnis vaikas būtų kur kas geriau pasiruošęs priimti Dievo mokslą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Vis dar tebegaliojantis 1910 metų Pijaus X dekretas Quam singulari, kuriame nurodytas amžius yra nuo 7 metų. Šiame dokumente popiežius mini sinodus ir vyskupų potvarkius po Susirinkimo Laterane (XIII a.), kurie nustato tokį amžių, pabrėždamas, kad vaikas turi gebėti skirti gėrį nuo blogio ir paprastą valgį nuo eucharistinio. Ruošti vaiką nuo 7 metų amžiaus neprieštarautų senai Bažnyčios praktikai.

Daina:  Garbė Jėzui Kristui. Labai norėčiau sužinoti nuo kelių metų galima leisti prie Pirmos komunijos.Viena dukra lanko 4-tą klasę, kitą 3-ią. Gyvenam kaime, todėl ir nutarėme, kad abi, nes reikia vežioti į rajono centrą. Tai visgi yra mums ir finansų klausimas. Ketvirtokė gali, o trečiokė per maža, nors jai balandį bus 10 metų. Su pagarba mama

Kun. Saulius Černiauskas:  Tarkitės su parapijos klebonu. Ne sykį yra buvę taip, kad abu (pametinukus) vaikus leidžia Išpažinties ir Pirmosios komunijos katechezėms tais pačiais metais.

Agota:  Aš visai nesuprantu tokio dalyko, kodėl mokykla negali ruošti vaikų sakramentams? Tai apie ką tie vaikai mokykloje per tikybą mokosi 12 metų ir gauna įskaitas, tačiau persižegnoti ir poterių kai kurie nemoka. Ar nesusimąstom, kad tikybos dalykas paruošia tik tradicinius katalikus, bet nenuoširdžius Dievui atsidavusius asmenis? Kodėl taip aplaidžiai žiūrima į šią discipliną, kuri yra žmogaus gyvenimo instrukcija?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pirmas dalykas - tėvai krikštydami savo vaiką įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai, o šitai reiškia, kad žegnotis beigi pagrindines maldas mokėti ir sekmadienio šv. Mišių praktiką jaunasis katalikas turi įgyti dar prieš einant į mokyklą ir ne iš mokytojų, bet iš savo šeimos. Antras - šventiems sakramentams yra ruošiama prie parapijos ir tam yra skirta katechetinė programa, padedanti pasiruošianti Atgailos (arba Sutaikinimo), šv. Komunijos ir Sutvirtinimo (nuo 15 m.) sakramentams. Todėl vaikai ir paaugliai ruošiami prie parapijos, kad galėtų įsitraukti į parapijinę veiklą, o ne taptų tik "tradiciniais" katalikais. Prie parapijos vaikai išmoksta ir patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti procesijose, giedoti chore, čia jie kviečiami dalyvauti maldos ar šv. Rašto grupelėse, organizuojamos katalikiškos stovyklos vaikams ir jaunimui, piligriminės kelionės... Viso to mokykla negali suteikti, o ir jos misija yra visai kitokia. Per tikybos (kitose šalyse vadinama "religijos pamokomis") pamokas mokiniams suteikiamos paltesnės žinios ne tik apie krikščionių religiją, įvairias jos konfesijas, bet ir apie kitas religijas. Šios pamokos daugiau susijusios su mokslu apie tikybą (tikybas), religijos ugdomas vertybes ir turinį, o ne su katecheze sakramentams.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-279