Klausimai ir atsakymai

Vilintas:  Sveiki,norėčiau priimti Sutvirtinimo sakramentą, kad galėčiau tuoktis. Kur čia dėl to kreiptis? Esu priėmęs Pirmąją Komuniją.

Kun. Saulius Černiauskas:  Kreipkitės į savo parapijos kleboną.

Audra:  Laba diena, ar yra cia kokių burelių?

Kun. Saulius Černiauskas:  Jeigu manote apie grupeles ir užsiėmimus vykstančius parapijose, tuomet kreipkitės į savo parapijos kleboną.

Dalia:  kodėl atgailos, bei Šv Komunijos sakramentui nėra ruošiami vaikai kuo jaunesnio amžiaus pvz. nuo 7-8 metų, juk jie daug nuoširdesni ir atviresni Dievo Dvasiai, negu 10- 11 ar vyresni vaikai. jau jie būna 'velniukų' prisiėdę ir moka pergudrauti. Manau jaunesnis vaikas būtų kur kas geriau pasiruošęs priimti Dievo mokslą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Vis dar tebegaliojantis 1910 metų Pijaus X dekretas Quam singulari, kuriame nurodytas amžius yra nuo 7 metų. Šiame dokumente popiežius mini sinodus ir vyskupų potvarkius po Susirinkimo Laterane (XIII a.), kurie nustato tokį amžių, pabrėždamas, kad vaikas turi gebėti skirti gėrį nuo blogio ir paprastą valgį nuo eucharistinio. Ruošti vaiką nuo 7 metų amžiaus neprieštarautų senai Bažnyčios praktikai.

Daina:  Garbė Jėzui Kristui. Labai norėčiau sužinoti nuo kelių metų galima leisti prie Pirmos komunijos.Viena dukra lanko 4-tą klasę, kitą 3-ią. Gyvenam kaime, todėl ir nutarėme, kad abi, nes reikia vežioti į rajono centrą. Tai visgi yra mums ir finansų klausimas. Ketvirtokė gali, o trečiokė per maža, nors jai balandį bus 10 metų. Su pagarba mama

Kun. Saulius Černiauskas:  Tarkitės su parapijos klebonu. Ne sykį yra buvę taip, kad abu (pametinukus) vaikus leidžia Išpažinties ir Pirmosios komunijos katechezėms tais pačiais metais.

Agota:  Aš visai nesuprantu tokio dalyko, kodėl mokykla negali ruošti vaikų sakramentams? Tai apie ką tie vaikai mokykloje per tikybą mokosi 12 metų ir gauna įskaitas, tačiau persižegnoti ir poterių kai kurie nemoka. Ar nesusimąstom, kad tikybos dalykas paruošia tik tradicinius katalikus, bet nenuoširdžius Dievui atsidavusius asmenis? Kodėl taip aplaidžiai žiūrima į šią discipliną, kuri yra žmogaus gyvenimo instrukcija?

Kun. Saulius Černiauskas:  Pirmas dalykas - tėvai krikštydami savo vaiką įsipareigoja jį auklėti krikščioniškai, o šitai reiškia, kad žegnotis beigi pagrindines maldas mokėti ir sekmadienio šv. Mišių praktiką jaunasis katalikas turi įgyti dar prieš einant į mokyklą ir ne iš mokytojų, bet iš savo šeimos. Antras - šventiems sakramentams yra ruošiama prie parapijos ir tam yra skirta katechetinė programa, padedanti pasiruošianti Atgailos (arba Sutaikinimo), šv. Komunijos ir Sutvirtinimo (nuo 15 m.) sakramentams. Todėl vaikai ir paaugliai ruošiami prie parapijos, kad galėtų įsitraukti į parapijinę veiklą, o ne taptų tik "tradiciniais" katalikais. Prie parapijos vaikai išmoksta ir patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti procesijose, giedoti chore, čia jie kviečiami dalyvauti maldos ar šv. Rašto grupelėse, organizuojamos katalikiškos stovyklos vaikams ir jaunimui, piligriminės kelionės... Viso to mokykla negali suteikti, o ir jos misija yra visai kitokia. Per tikybos (kitose šalyse vadinama "religijos pamokomis") pamokas mokiniams suteikiamos paltesnės žinios ne tik apie krikščionių religiją, įvairias jos konfesijas, bet ir apie kitas religijas. Šios pamokos daugiau susijusios su mokslu apie tikybą (tikybas), religijos ugdomas vertybes ir turinį, o ne su katecheze sakramentams.

Janina:  Garbė Jėzui Kristui,kaip teikiamas santuokos sakramentas vyrų pataisos namuose,jei būsimas vyras išeis laisvėn š.m. sausį?kursų neesam lankę,jis nuteistas pusmečiui, o susituokti,norim Pravieniškių pataisos namuose- trumpalaikio pasimatymo metu,bet pasimatymas- per stiklą.Ar įmanoma taip tuoktis- kai jaunikis- kitoje stiklo pusėje?Koplyčioj ,keik žinau, tuokia, jei ilgalaikis pasimatymas, o be vedybų ilgalaikio negalima gauti.

Kun. Saulius Černiauskas:  Santuokos sakramentas yra skirtas tikintiems katalikams, pasiruošusiems ir neturintiems kliūčių santuokai. Ar būtinas skubėjimas, kad reiktų tuoktis įkalinimo įstaigoj? Juolab, kad tik pustrečio mėnesio iki išėjimo į laisvę.

Birutė:  Garbė Jėzui Kristui. Taip jau susiklostė,...kad teko pasidaryti abortą. Žinau, kad tai didelė nuodėmė ir dėl to labai gailiuosi. Ar atlikusi išpažintį ir gailėdamasi gausiu išrišimą?

Vyskupijos kurija:  Užsimezgusios gyvybės nužudymas (abortas) yra sunki nuodėmė. Šią nuodėmę padaro ne tik tokį veiksmą atlikusi motina, bet ir visi kiti, kurie prie to prisidėjo. Už šią nuodėmę yra numatyta ir bažnytinė bausmė - ekskomunika. Šią bausmę asmuo užsitraukia pačiu nuodėmingu veiksmu. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką išrišimą iš nuodėmės bei atleidimą nuo bausmės už aborto nuodėmę gali suteikti išpažinties metu kiekvienas kunigas.

Valentina:  Garbė Jėzui Kristui, Norėjau pradžiuginti Jus klausimu apie šv. Mišias lotynų kalba. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros svetainėje skelbiama, kad jos vyksta kiekvieną penktadienį 7 val., bet kiek nueinu - vis lietuviškai.Gal ta informacija pasenusi? Gal ne kiekvieną penktadienį ar kurį laiką jos nevyksta? Nesinorėtų tikėti, kad net dvasininkai nesiilgėtų šv. Mišių šia kalba nors vieną kartelį savaitėje ir jos nevyktų visai...Ačiū už atsakymą.

Kun. Saulius Černiauskas:  Šiuo klausimu Jūs ne mažiau pradžiugintute ir tuos, kurie už tą puslapį atsakingi.

ana:  Sveiki! Ar krikšto mama gali tapti nėščia moteris?

Kun. Saulius Černiauskas:  Taip, jeigu atitinka kitus reikalavimus, keliamus krikšto tėvams.

laura:  labas vakaras, norėjau paklausti - mes planuojame vestuves bet vyras "nepriėjęs" Pirmosios komunijos. Ką mums reikėtų išmokti, kad vyras galėtų priimti Pirmąją komuniją ir galėtu mūsų santuoką palaiminti bažnyčioje. ačiū.

Kun. Saulius Černiauskas:  Ne tik išmokti, bet ir praktikuoti savo tikėjimą: melstis ryte-vakare, dalyvauti sekmadieninėse šv. Mišiose, parapijos gyvenime... Santuokos sakramentas skirtas tikintiems katalikams, todėl kad ir išmokus maldų bei tikėjimo tiesų, gyvenimas automatiškai neįgys krikščioniškų vertybių. Kreipkitės į parapijos kleboną, kurio pareiga yra rūpintis paruošti savo parapijos tikinčiuosius tinkamai priimti sakramentus.

1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-294