Svetainės medis
Panevėžio vyskupija
|-» Apie vyskupiją
|    |-» Vyskupija šiandien
|    |    |-» Detalus žemėlapis
|    |    `-» Statistika
|    |-» Renginių kalendorius
|    |-» Vyskupijos istorija
|    |    |-» Nuo įkūrimo iki okupacijos (1926-1940)
|    |    |-» Okupacijos metai (1940-1989)
|    |    |-» Atgavus nepriklausomybę 1990 m.
|    |    `-» Vyskupai ir valdytojai
|    |-» Vyskupijos globėjas šv. Kazimieras
|    |-» Iškilios asmenybės
|    |    |-» Vyskupas Kazimieras Paltarokas
(1875 – 1958)

|    |    |    `-» Vysk. K. Paltaroko rašytinis palikimas
|    |    |-» Kunigas Alfonsas Lipniūnas (1905-1945)
|    |    `-» XX a. tikėjimo liudytojai: Tėvynės meilė, paliudyta krauju
|    |         |-» Tikėjimo liudytojas Kazys Abakanavičius, policininkas
|    |         |-» Tikėjimo liudytojas Stanislovas Mačiulis, gydytojas
|    |         |-» Tikėjimo liudytojas Juozas Žemgulys, gydytojas
|    |         |-» Tikėjimo liudytojas Antanas Gudonis, gydytojas
|    |         `-» Istorinės nuotrupos apie paminklą
|    `-» Įžymios vietos ir šventovės
|         |-» Salako Švč. M. Marijos bažnyčia
|         |-» Palėvenės šv. Domininko bažnyčia
|         |-» Rokiškio šv. Mato bažnyčia
|         |-» Smilgių šv. Jurgio bažnyčia
|         |-» Stelmužės bažnyčia
|         |-» Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra – vyskupijos motina
|         |    |-» Apie parapiją
|         |    `-» Panevėžio katedros fotoalbumas
|         `-» Piligriminė Krekenavos šventovė – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
|-» Vyskupas ir padėjėjai
|    |-» Vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM
|    |-» Vyskupai emeritai
|    |    |-» Vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas (1930 07 18 – 1954 09 12 – 1969 12 21 – 2010 11 02)
|    |    |-» Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
|    |    `-» Vyskupas emeritas Juozas Preikšas (1926-1951-1984-2018)
|    |-» Kunigų taryba
|    |-» Kitos tarybos
|    |-» Komisijos
|    |-» Katedros kapitula
|    |-» Kunigai
|    |-» Diakonai
|    `-» Klierikai
|-» Kurija ir institucijos
|    |-» Kurija
|    |-» Tribunolas
|    |-» Caritas
|    |-» Katechetikos centras
|    |    `-» Programos ir priemonės
|    |-» Šeimos centras
|    |    `-» Dekanatų Šeimos centrai
|    `-» Jaunimo centras
|-» Dekanatai ir parapijos
|    |-» Parapijų ir rektoratų abėcėlinis sąrašas
|    |-» Anykščių dekanatas
|    |    |-» Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapija
|    |    |-» Andrioniškio Šv. apaštalo Petro ir Povilo parapija
|    |    |-» Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
|    |    |-» Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija
|    |    |-» Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapija
|    |    |-» Debeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija
|    |    |-» Raguvėlės Šv. diakono Stepono parapija
|    |    |-» Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapija
|    |    |-» Surdegio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
|    |    |-» Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapija
|    |    |-» Traupio Šv. Onos parapija
|    |    |-» Troškūnų Švč. Trejybės parapija
|    |    `-» Viešintų Šv. arkangelo Mykolo parapija
|    |-» Biržų dekanatas
|    |    |-» Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapija
|    |    |-» Kupreliškio Šv. arkang. Mykolo parapija
|    |    |-» Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Pabiržės Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
|    |    |-» Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
|    |    `-» Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
|    |-» Kupiškio dekanatas
|    |    |-» Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapija
|    |    |-» Alizavos Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija
|    |    |-» Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija
|    |    |-» Palėvenės Šv. Domininko parapija
|    |    |-» Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapija
|    |    |-» Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija
|    |    |-» Subačiaus Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
|    |    `-» Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
|    |-» Panevėžio dekanatas
|    |    |-» Geležių Šv. Juozapo parapija
|    |    |-» Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
|    |    |-» Miežiškių Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Paįstrio Švč. M. Marijos Globos parapija
|    |    |-» Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
|    |    |-» Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas
|    |    |-» Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
|    |    |-» Smilgių Šv. Jurgio parapija
|    |    |-» Spirakių Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Šilų Švč. Jėzaus Vardo parapija
|    |    `-» Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapija
|    |-» Panevėžio-Krekenavos dekanatas
|    |    |-» Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapija
|    |    |-» Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
|    |    |-» Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo parapija
|    |    |-» Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika ir parapija
|    |    |-» Lėno Šv. Antano Paduviečio parapija
|    |    |-» Naujamiesčio Šv. apašt. Mato parapija
|    |    |-» Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija
|    |    |    |-» Katedros fotoalbumas
|    |    |    `-» Išsamiai apie Katedrą
|    |    |-» Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas
|    |    |-» Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Truskavos Šventosios Dvasios parapija
|    |    |-» Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapija
|    |    |-» Upytės Šv. Karolio Boromėjaus parapija
|    |    |-» Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
|    |    |-» Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapija
|    |    `-» Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija
|    |-» Pasvalio dekanatas
|    |    |-» Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija
|    |    |-» Grūžių Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
|    |    |-» Joniškėlio Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija
|    |    |-» Kriklinių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
|    |    |-» Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
|    |    |-» Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija
|    |    |-» Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
|    |    |-» Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
|    |    |-» Saločių Šv. Juozapo parapija
|    |    |-» Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapija
|    |    `-» Vaškų Šv. Juozapo parapija
|    |-» Rokiškio dekanatas
|    |    |-» Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo parapija
|    |    |-» Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija
|    |    |-» Duokiškio Šv. Onos parapija
|    |    |-» Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapija
|    |    |-» Jūžintų Šv. arkang. Mykolo parapija
|    |    |-» Kamajų Šv. Kazimiero parapija
|    |    |-» Kazliškio Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Kriaunų Dievo Apvaizdos parapija
|    |    |-» Lukštų Šv. apašt. evang. Jono parapija
|    |    |-» Obelių Šv. Onos parapija
|    |    |-» Onuškio Šv. arkang. Mykolo parapija
|    |    |-» Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo parapija
|    |    |-» Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapija
|    |    |-» Panemunio Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Ragelių Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
|    |    |-» Salų Šv. Kryžiaus parapija
|    |    |-» Suvainiškio Šv. apašt. Jokūbo parapija
|    |    `-» Žiobiškio Šv. arkang. Mykolo parapija
|    |-» Utenos dekanatas
|    |    |-» Biliakiemio Švč. M. Marijos Vardo parapija
|    |    |-» Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapija
|    |    |-» Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapija
|    |    |-» Leliūnų Šv. Juozapo parapija
|    |    |-» Pakalnių Švč. Trejybės parapija
|    |    |-» Spitrėnų Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija
|    |    |-» Sudeikių Švč. M. Marijos parapija
|    |    |-» Tauragnų Šv. Jurgio parapija
|    |    |-» Utenos Dievo Apvaizdos parapija
|    |    |-» Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija
|    |    |-» Užpalių Švč. Trejybės parapija
|    |    `-» Vyžuonų Šv. Jurgio parapija
|    `-» Zarasų dekanatas
|         |-» Dusetų Švč. Trejybės parapija
|         |-» Degučių koplyčia
|         |-» Baltriškių Šv. Kazimiero rektoratas
|         |-» Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapija
|         |-» Antazavės Dievo Apvaizdos parapija
|         |-» Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
|         |-» Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
|         |-» Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija
|         |-» Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo parapija
|         |-» Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapija
|         `-» Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
|-» Vienuolijos
|    |-» Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai
|    |    |-» Tiberiados bendruomenė
|    |    |-» Įsikūnijusio Žodžio kongregacija (IVE)
|    |    `-» Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Kunigų Marijonų (MIC) kongregacija
|    `-» Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai
|         |-» Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacija
|         |-» Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija
|         |-» Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (PAMI)
|         `-» Dievo Apvaizdos seserų kongregacija
|              `-» Dievo Apvaizdos seserų misijų fotoalbumas
|-» Katalikiškos organizacijos
|    |-» Ateitininkai
|    |-» Skautai
|    |-» Šv. Cecilijos draugija
|    |    `-» Šv. Cecilijos draugijos naujienos
|    `-» Kitos organizacijos
|-» Švietimas
|    |-» Suaugusiųjų evangelizacija ir katechezė
|    |-» Parapinė katechezė
|    |-» Katalikiškos dvasios mokyklos
|    `-» Pradinės ir ikimokyklinės švietimo įstaigos
|-» Temos
|    |-» Pašaukimai
|    |    `-» Maldos ir meditacijos
|    |         |-» Kad viskas į gerą!
|    |         |-» Tu, Viešpatie, esi pradžia
|    |         |-» Aš norėčiau paklausti
|    |         |-» „Visi žmonės bus broliai”
|    |         |-» Daryk ką nors savo veidui
|    |         |-» Tavo Dvasią pažįstu
|    |         |-» Jėzau, Tu kitoks
|    |         |-» Tu sušauksi
|    |         |-» Mokyk mus, Viešpatie
|    |         |-» MEILĖ
|    |         |-» Voltero malda
|    |         |-» O Viešpatie
|    |         |-» Mano Viešpatie
|    |         |-» Tavo taika
|    |         |-» Kas aš per žmogus?
|    |         |-» Aš bailys
|    |         |-» Neleisk man
|    |         |-» Klaida
|    |         |-» Izaijas šiandien
|    |         |-» Dieve, padaryk mane ramybės įrankiu
|    |         |-» Malda
|    |         |-» ...
|    |         `-» Įrašas Paryžiaus Dievo Motinos katedros prieangyje
|    |-» Eucharistija
|    |    |-» Apie adoraciją
|    |    `-» Adoracijos maldos ir meditacijos
|    `-» Paremkime vyskupiją
|-» Archyvas
|    |-» Naujienos
|    |    `-» Užsisakyti naujienas
|    |-» Vyskupo Jono Kaunecko žodis
|    |-» Vyskupo Jono Kaunecko tekstai
|    |-» Dokumentai
|    |-» Vyskupo Jono Kaunecko audioįrašai
|    `-» Maldos ir meditacijos
|-» Klausimai ir atsakymai
|    `-» Užduoti klausimą
|-» Nuorodos
|-» Svetainės medis
|-» Paieška
|-» The Diocese of Panevėžys
|    |-» The History of the Diocese
|    |-» Bishop and Asistants
|    |-» Curia, Institutions, Centers
|    |-» Deanaries and Parishes
|    |-» Institutes of the Consecrated Life
|    |-» Organisations
|    `-» Education
`-» Deutsch