Švietimas

Jėzus Kristus įkūrė savo Bažnyčią, kad ji skelbtų Evangeliją visiems žmonėms, mokytų visus žmones Jo mokslo. Visokio amžiaus tikintieji nori geriau ir sąmoningiau pažinti šv. Raštą bei Bažnyčios mokymą. Pasaulyje yra tiek daug visokių srovių, mokslų, teorijų, įsitikinimų, todėl daugelis žmonių yra suklaidinami. Tad žmonėms reikia nuolat skelbti ir aiškinti tikėjimą.

Visų pirma kunigai ir vienuoliai yra pašaukti skelbti Dievo mokslą. Bet jie nepajėgia pasiekti visų žmonių. Todėl į švietimo darbą įjungiami ir pasauliečiai. Iš esmės vien pasauliečiai vadovauja organizacijoms bei dirba įvairiose švietimo struktūrose. Panevėžio vyskupija turi per 300 tikybos mokytojų, kurie dirba įvairiose mokyklose. Be to, vykdoma parapinis mokymas (parapinė katechezė). Prie parapijų vaikai, jaunimas ir suaugusieji ruošiami sakramentams. Daugiausia čia dirba kunigai ir tie patys mokyklų tikybos mokytojai. Daugelyje parapijų yra įsikūrę šv. Rašto studijų būreliai bei dvasinio lavinimo(si) mokyklos. Vyskupijoje yra kelios katalikiškos pakraipos bendrojo lavinimo mokyklos bei ikimokyklinės įstaigos.

Suaugusiųjų evangelizacija ir katechezė:

  • Alfa kursas,
  • Biblinė suaugusiųjų katechezė,
  • Studijos, skirtos rengti katechetus darbui su suaugusiais parapijose.

Parapinė katechezė:

  • Vaikų rengimas Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams,
  • Paauglių rengimas Sutvirtinimo sakramentui.

Katalikiškos dvasios mokyklos:

Pradinės ir ikimokyklinės švietimo įstaigos: