Apie adoraciją

Adoracija – tai ypatinga pamaldumo forma, paplitusi įvairiose religijose. Tai ypatingas Dievo pagerbimas, Jo garbinimas.

Katalikų Bažnyčioje adoracija vadinama Jėzaus Kristaus tikro Kūno ir Kraujo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.

Jėzų Kristų Švenčiausiame Sakramente pagarbiname atėję į bažnyčią ir išeidami iš jos, melsdamiesi bažnyčioje, dalyvaudami Mišiose, priimdami Jėzų Švenčiausiame Sakramente, melsdamiesi prieš Komunijos priėmimą ir priėmę Komunijoje Jėzų Kristų.

Adoracija — tai speciali Jėzaus Švenčiausiame Sakramente pagarbinimo forma. Adoracijai paprastai išstatomas Švenčiausiasis Sakramentas komuninėje ar monstrancijoje. Iškilmingu laikomas išstatymas monstrancijoje.

Adoracijos gali būti trumpos ir ilgos. Paprastai komuninėje Švenčiausias išstatomas trumpai adoracijai ir palaiminimui. Monstrancijoje Švenčiausiasis išstatomas ilgesnei iškilmingai adoracijai. Adoracijos metu Švenčiausiasis smilkomas, giedamos giesmės, kalbamos maldos, meldžiamasi tyliai savais žodžiais.

Pati vertingiausia yra tylos adoracija.

Paprastai adoracija baigiama palaiminimu su Švenčiausiuoju. Į adoraciją dažnai įjungiama ir eucharistinė procesija.

Viena iš labiausiai paplitusių adoracijos formų – šventoji valanda. Tai adoracija nuo kelių minučių iki valandos ilgio.

Šiuo metu Lietuvoje tai vienoje, tai kitoje bažnyčioje ar vienuolyne vyksta naktinės eucharistinės adoracijos, taip vadinamos eucharistinės adoracijos naktys (EAN). Ypač jų pagausėjo Eucharistijos metais (šv. Tėvas spalio mėn. paskelbė Eucharistijos metus — nuo 2004 m. spalio mėn. iki 2005m. spalio mėn.). Su Eucharistinės adoracijos naktimi Naujuosius 2005-sius Metus sutiko Panevėžyje Katedra, Švč. Trejybės bažnyčia ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tar-naičių vienuolynas.

Panevėžio katedroje vyksta metinė adoracija: Jėzus Kristus Švenčiausiame Sakramente adoruojamas kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro visus Eucharistijos metus. Švenčiausiais Sakramentas išstatomas po rytinių Mišių (apie 9.30 val.) iki vakarinių Mišių (18.00 val.), sekmadieniais – nuo Sumos (13.00 val.) iki vakaro pamaldų (taip pat 18.00). Džiaugiamės, kad Panevėžio žmonės labai nuoširdžiai įsijungė į tą adoraciją: bet kurią dienos valandą katedroje randi būrelius besimeldžiančių žmonių.

Toliau čia pateikiame įvairių adoracijos maldų, kurias sukūrė arba išvertė iš kitų kalbų vyskupas Jonas Kauneckas ...

Be to, adoracijai tinka daugelis tekstų, patalpintų pašaukimo skyrelyje.