Mokyk mus, Viešpatie

Raulio Folero (Raoul Follereau) kova

Jo vieno dėka beveik išnyko raupsai žemėje. Bet tai buvo be galo sunki kova.

Baigiantis karui 1944 m., jis rašo JAV prezidentui Ruzveltui: “24 val. Jūsų ir sąjungininkų karo išlaidų užtektų pagydyti viso pasaulio raupsuotiesiems. Maldauju”. Atsakymo nesulaukė. 1948 m., prasidėjus atominiam ginklavimuisi, jis rašo 15-ai didžiausių pasaulio valstybių: “Atominė energija gali sušildyti visus žemės žmones arba visus nužudyti. Valstybių vadovai, ką Jūs rinksitės — mirtį ar gyvenimą?” Atominis ginklavimas tęsėsi — vadovai pasirinko mirtį…

1954 m. jis rašo dviejų didžiausių pasaulio valstybių vadovams, JAV — Ruzveltui ir TSRS — Malenkovui: “Abi galingos šalys duokite man po bombonešį. Jų dviejų užteks išgydyti viso pasaulio raupsuotiesiems. O Jūs dėl vieno bombonešio nė viena nesusilpnėsite (juk turite tūkstančius), ir galėsite ramiai miegoti. Ir aš miegosiu ramiai, nes mano raupsuotiesiems nebeskaudės”… Atsakymo nebuvo nei iš kapitalistų, nei iš komunistų…

Ką pasaulis laimėjo?

Per 60 val. nuo atominio karo pradžios bus 800 mln. žuvusių, per minutę — 150.000! Karui milijardai, o milijonai badauja: septyni iš dešimties dėl bado pasaulyje nesulaukia 15 m. amžiaus. JAV tyrimais nustatyta: jei žiurkę maitina taip, kaip bengalų vaikus, žiurkė pastimpa.

Už vieną šiuolaikinį bombonešį galima pastatyti 30 mokyklų po 20 klasių. Už vieną lėktuvnešį galima nemokamai metus maitinti 400.000 žmonių, už 9 — visą Lietuvą!

1955 m. Folero kreipėsi į kariavusių šalių vadovus: “Vieną tūkstantąją to, ką skyrėte žudymui, duokite man”… Atsakymo nebuvo…

1959 m. jis prašo nuo kiekvieno dolerio ar rublio 1 centą ar kapeiką — vieną dešimt tūkstantąją dalį, ir bus išgydyti visi pasaulio raupsuotieji! Tą patį pakartoja visoms pasaulio valstybėms 1962 m. Niekas neatsiliepia.

Ir tada Folero kreipiasi į viso pasaulio jaunimą: “Pasaulio didžiųjų bedieviškas protas meluoja — jis temoka žmones tik naikinti. Tad Jūs rinkitės! Ką Jūs renkatės?

Naują bombonešį ar 75 ligonines po 1000 lovų? Naują bombonešį ar 30 fakultetų po 1000 studentų? Naują bombonešį ar 250.000 mokytojų? Naują bombonešį ar 50.000 traktorių?.. Kovokite, kad pasaulyje būtų viena taikos diena metuose ir kad valstybės atiduotų vienos dienos ginklavimosi išlaidas!”

Ir atsiliepė 3 mln. jaunimo iš 125 šalių!

De Golis gi pareikalavo tą klausimą įtraukti į SNO dienotvarkę (jis buvo vienintelis iš pasaulio prezidentų, kasdien priimąs Švč. Sakramentą!), ir SNO Generalinė Asamblėja svarstė 1969 m. gruodžio 5 d., ir popiežius Naujųjų Metų dieną paskelbė taikos diena, ir 1982 m. raupsai buvo nugalėti…Raoul Follereau
MOKYK MUS, VIEŠPATIE,
daugiau mylėti kitus, o ne save;
nepasitenkinti meile saviems ir tiems, kurie mus myli.
Duok, kad kentėtume dėl kitų kančių.
Duok malonę kiekvieną savo gyvenimo akimirką jausti,
kad yra milijonai žmonių – Tavo sūnų ir brolių,
kurie miršta iš bado, nors to neužsitarnavo;
kurie sušąla, nors nusipelnė šilumos.
Pasigailėk, Viešpatie, visų pasaulio vargšų.
Pasigailėk raupsuotųjų, kuriems šypsojais, vaikščiodamas žemėje;
milijonų raupsuotųjų, kurie tiesia į Tave rankas be pirštų.
Atleisk mums, kad mes taip ilgai nesirūpinome jų likimu.
Neleisk mums, Viešpatie, vieniems būti laimingais,
bet prispausk mus pasaulio skurdu
ir pagal savo valią išvaduok mus nuo savimylos.

Mano Viešpatie ir mano Dieve,
reikia darbininkų Tavo vynuogynui,
gydytojų Tavo ligoniams ir gelbėtojų kenčiantiems.
Aš pasiruošęs sekti Tave
ir eiti Tavo Evangelijos keliu,
jei Tu to nori.
Stiprink mano pašaukimą, mano norą, mano troškimą
Tavo vardu žmonėms tarnauti
ir jiems Tavo tikėjimo drąsą ir džiaugsmą duoti.

Viešpatie,
padaryk mane geru ganytoju,
kad ieškočiau pražuvusių,
kad slaugyčiau sužeistas širdis,
kad gydyčiau ligonius,
kad rodyčiau kelią paklydusiems,
kad stiprinčiau išsekusius.

Viešpatie,
padaryk mane geru ganytoju.
Padaryk mane duona, atsiduodančia alkaniems;
padaryk mane šaltiniu, girdančiu trokštančius;
padaryk mane šviesa, šviečiančia paklydusiems.

Viešpatie,
siųsk mane ramybės pasiuntiniu
ten, kur žmonės kovoja;
siųsk mane giedros nešėju
ten, kur audros siaučia;
siųsk mane nešti vilties
ten, kur nebėra išeities.

Viešpatie,
kad būčiau aušra tamsiausioje naktyje,
kad neščiau šventę kasdienybės prislėgtiems,
kad skelbčiau prisikėlimą mirštantiems.

Viešpatie,
padaryk mane geru ganytoju,
nešančiu gyvenimą Tavo vaikams. Amen.