Dievo Apvaizdos seserų kongregacija
(diecezinė)

Vienuoliniai namai:

1. Apvaizdos takas 6
LT–35143 Panevėžys
Tel. (45) 464180
Generalinė vyresnioji — ses. Jūratė MARCINKEVIČIŪTĖ
Namų vyresnioji — ses. Loreta PRAKAITYTĖ

2. Smėlynės g. 26
LT–35142 Panevėžys
Namų vyresnioji – ses. Lina RINKAUSKAITĖ

3. Valančiaus g. 16
LT–35159 Panevėžys
Tel. Tel. (45) 581358
El. paštas: ieonora@yahoo.com
Namų vyresnioji – ses. Leonora KASIULYTĖ

4. Naujamiesčio g. 30
LT–35167 Panevėžys
Namų vyresnioji – ses. Ksavera BARZDAITĖ

5. Tiškevičiaus g. 15
LT–35143 Panevėžys
Namų vyresnioji – ses. Daiva TUMASONYTĖ

6. Paryžiaus g. 22
LT–41319 Vabalninkas, Biržų r.
Namų vyresnioji – ses. Veronika LADAUSKAITĖ

7. Vilniaus g. 55
LT–28247 Utena
Namų vyresnioji – ses. Dominyka SLEPIKAITĖ

Kongregacijos ištakos yra siejamos su Šv. Vincento Pauliečio draugijos gimimu ir veikimu Panevėžyje nuo 1927 m. Per 1927-30 metus susikūrus Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos branduoliui, 1930 11 19 buvo patvirtintas Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas. Jį patvirtino Panevėžio vyskupas K. Paltarokas sutinkamai su Kanonų Nr. 689 reikalavimais, pažyma Nr. 5167. Dievo Apvaizdos seserų įkūrėja buvo Marija Rusteikaitė. Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos charizma “būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu” (Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas I, § 1, 1930 m.) harmoningai derinosi su jų misija - karitatyviniu ir labdaringu darbu senelių ir vaikų prieglaudose, siekiant “mažinti moralinį ir materialinį skurdą” (Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas I, § 2, 1930 m.).

Seserys darbavosi keturiose Panevėžio “Dievo Apvaizdos” prieglaudose : Molainių g. 18, Ramygalos g. 108, Varnaičių g. 4a ir Margių g. 3. Jų karitatyvinis darbas buvo taipogi glaudžiai susijęs su švietėjiška veikla: šalia senelių prieglaudų buvo našlaičių namai (Ramygalos g. 108 - II-as vaikų darželis; Varnaičių g. 4a - mergaičių bendrabutis; Molainių g. 18 - berniukų bendrabutis; Tiškevičiaus a. 7- vaikų prieglauda). Čia buvo rūpinamasi ne vien jų materialiniu gyvenimu, bet ir įvairiapusiu ugdymu. (Plg. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus ataskaitas 1932/33 m.)

Antrasis pasaulinis karas nutraukė šią misiją, o sovietams užėmus Lietuvą, kongregacija pasitraukė į pogrindį. Seserys, gyvendamos slaptą vienuolinį gyvenimą, padėjo Bažnyčiai savo patarnavimais: vargoninkavimu ir įvairiapusiu bažnyčių puošimu, katecheze ir jaunimo ugdymu, vadovaudamos procesijoms bei organizuodamos jiems rekolekcijas. Seserys taip pat prisidėjo spausdindamos bei platindamos LKB kroniką ir kitokią religinę literatūrą.

Atgavus Nepriklausomybę, Kongregacija turėjo persiorganizuoti į viešą vienuolinio gyvenimo būdą. Išsiplėtė jų gyvenamosios vietos: 1997 m. Panevėžyje buvo pastatyti nauji centriniai kongregacijos namai (Apvaizdos takas 6), kur seserys galėjo pradėti bendruomeninį gyvenimą ir pirmąją veiklą. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijai dovanojus namą jame buvo įrengta valgyklėlė asocialiems vaikams “Nazaretas”, kuri 2004m. reorganizuota į Panevėžio m. vaikų dienos užimtumo centrą.

Šiuo metu Dievo Apvaizdos seserų tarnavimas Bažnyčiai sekant įkūrėjos dvasia bei misija reiškiasi dviejomis pagrindinėmis kryptimis: karitatyvine ir švietėjiška. Seserų misija skleidžiasi žemiau išvardintose srityse:

  • krikščioniškas ugdymas (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, ruošimas sakramentams, tikybos dėstymas vidurinėse mokyklose, dvasinis palydėjimas, organizuojami susikaupimai, proginiai renginiai, piligriminės ir pažintinės kelionės),
  • kalinių sielovada (Panevėžio m. pataisos namuose),
  • ligonių sielovada (Panevėžio m. slaugos ligoninėje),
  • Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras (rūpinamasi stokojančiais ir socialinės rizikos vaikais) vaikudienoscentras.blogspot.com,
  • pagalba Bažnyčiai (liturginės atributikos ruošimas: rūbų, vėliavų siuvinėjimas; vargoninkavimas; ostijų, komunikantų ir kalėdaičių ruošimas, procesijų rengimas),
  • ekumeninė draugystė (ryšys su Panevėžio m. žydų bendruomene).