Vyskupas ir padėjėjai
Vyskupas ordinaras   •   Vyskupai emeritai   •   Kunigų taryba   •   Kitos tarybos   •   Komisijos   •   Katedros kapitula   •   Kunigai   •   Diakonai   •   Klierikai

Panevėžio vyskupija pagal plotą yra antroji Lietuvoje (po Telšių vyskupijos). Bet pagal gyventojų skaičių — ji ketvirtoji.

Jėzaus įsteigtą Bažnyčią sudaro tikintieji, vienuoliai, vienuolės, kunigai ir vyskupai. Bažnyčioje, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, reikalinga valdymo sistema. Šv. Tėvas vyskupijai valdyti paskiria vyskupą-ordinarą. Šis išsirenka sau artimiausius bendradarbius. Jie dirba vyskupijos centrinėje įstaigoje – kurijoje. Be to, vyskupija turi 3 centrus: Šeimos centrą, Katechetikos centrą, Jaunimo centrą bei Caritas. Tie centrai vadovauja visam sielovadiniam-pastoraciniam darbui visoje vyskupijoje.

Toliau Jūs galite susipažinti su Panevėžio vyskupijos kurijos darbuotojais bei kurijos struktūra.