Vyskupas emeritas Juozas Preikšas (1926-1951-1984-2018)

Gimė Šakiuose 1926 m., augo Griškabūdyje. Baigęs Šakių „Žiburio“ gimnaziją 1945 m. atvyko mokytis į Kauno kunigų seminariją.

1951 m. vysk. K. Paltarokas jam suteikė kunigystės šventimus. Dirbdamas pastoracinį darbą, tęsė teologijos studijas ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Trylika metų dėstė dogminę teologiją, teodicėją (krikščioniškosios filosofijos dalis, nagrinėjanti Dievo pažinimą, egzistavimą ir jo reiškimąsi pasaulyje), kosmologiją Kauno seminarijoje.

1984 m. popiežius Jonas Paulius II nominavo jį vyskupu. Penkerius metus dirbo Kauno arkivyskupo Liudo Povilonio pagalbininku: iš pradžių augziliaru, vėliau administratoriumi. 1989 m. buvo paskirtas į Panevėžį. Panevėžio vyskupiją valdė iki 2002 m.

2018 m. vasario 11 d. Kauno klinikose, eidamas 92-uosius gyvenimo metus mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas.