Katedros kapitula

Katedros kapitula buvo atkurta 2001 m. rugpjūčio mėn., o jos statutas patvirtintas Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo 2001 m. rugsėjo 6 d. Šis statutas buvo peržiūrėtas ir papildytas Vyskupo Jono Kaunecko 2007 m. kovo 22 d.

Kapitulos uždavinys – atlikti iškilmingas liturgines apeigas katedroje ir vykdyti vyskupo pavestas užduotis. Kapitula yra viešasis juridinis asmuo.

Pirmininkas –

Nariai: kan. Petras BANIULIS, kan. Saulius FILIPAVIČIUS, kan. Juozas JANULIS, kan. Stanislovas KRUMPLIAUSKAS, kan., bažn. t. dr. Robertas PUKENIS

Garbės kanauninkai: kan. Vilnis Viktoras CUKURAS, kan. Juozapas KUODIS, kan. Edmundas RINKEVIČIUS.

Emeritai: g. kan., mons. Povilas MIŠKINIS, kan. Vladas RABAŠAUSKAS, g. kan. jubil. Bronius ŠLAPELIS, g. kan. Vytas MEMĖNAS, g. kan. Povilas SVIRSKIS.

Panevėžio katedros kapitulos istorija

Medžiagą surinko apašt. prot. jubiliatas Bronius ANTANAITIS

Vyskupas Kazimieras Paltarokas, 1926 m. gegužės 2 d. konsekruotas Kauno bazilikoje, tų pačių metų gegužės 30 d. atvyko į Panevėžį kurti vyskupijos ir sielų Ganytojo darbui.

Vyskupui prašant, Popiežius Pijus XI 1927 m. lapkričio 11 d. bule įsteigė Panevėžio katedros kapitulą, kurią sudarė keturi prelatai ir keturi kanauninkai:

  1. Archipresbyteris - prelatas Jonas Grabys,
  2. Dekanas - prelatas Pranciškus Strakšas,
  3. Prepozitas - prelatas Juozas Gražys,
  4. Saugotojas (custos) - prelatas Ignas Labanauskas,
  5. Kanauninkas Mykolas Karosas,
  6. Kanauninkas Jonas Maciejauskas,
  7. Kanauninkas Petras Strelčiūnas,
  8. Kanauninkas Povilas Šidlauskas.

Garbės kanauninkai:

  1. Kanauninkas Liudvikas Šiaučiūnas,
  2. Kanauninkas Jonas Jarašiūnas,
  3. Kanauninkas Antanas Masaitis,
  4. Kanauninkas Ignas Andrašiūnas,
  5. Kanauninkas Matas Kirlys,
  6. Kanauninkas Antanas Bačkys.

Mirus minėtiems prelatams buvo paskirti nauji prelatai:

  1. Prelatas Jonas Maciejauskas,
  2. Prelatas Povilas Šidlauskas,
  3. Prelatas Mykolas Karosas,
  4. Prelatas Jonas Jurgis Jucys,
  5. Prelatas Vladas Butvila,
  6. Prelatas Antanas Kripaitis,
  7. Prelatas Leopoldas Pratkelis,
  8. Prelatas Kazimieras Dulksnys.

Mirusių kapitulos kanauninkų vietoj paskirti nauji kanauninkai:

  1. Kanauninkas Juozas Ruškys,
  2. Kanauninkas Jonas Kriščiūnas,
  3. Kanauninkas Jurgis Danys,
  4. Kanauninkas Antanas Navickas,
  5. Kanauninkas Bronius Antanaitis,
  6. Kanauninkas Petras Žiukelis.

Katedros kapitulos pirmininkai:

 • prelatas Pranciškus Strakšas nuo kapitulos įsteigimo iki mirties 1967 03 23,
 • prelatas Leopoldas Pratkelis nuo 1967 03 25 iki mirties 1983 01 07,
 • prelatas Kazimieras Dulksnys nuo 1983 01 10 iki 2001 09 07,
 • kanauninkas Bronius Antanaitis nuo 2001 09 07 iki 2007 03 22,
 • kanauninkas Robertas Pukenis nuo 2007 03 22.

Garbės kanauninkai:

  1. Kanauninkas Aleksandras Štombergis,
  2. Kanauninkas Boleslovas Baronas,
  3. Kanauninkas Vincentas Birutavičius,
  4. Kanauninkas Juozapas Vileiniškis,
  5. Kanauninkas Kazimieras Kriščiūnas,
  6. Kanauninkas Juozapas Mazūra,
  7. Kanauninkas Juozapas Norvila,
  8. Kanauninkas Augustinas Liepinis,
  9. Kanauninkas Petras Rauda,
  10. Kanauninkas Jurgis Žitkevičius,
  11. Kanauninkas Antanas Grigaliūnas,
  12. Kanauninkas Jonas Andriejauskas,
  13. Kanauninkas Jonas Asminavičius,
  14. Kanauninkas Antanas Misevičius,
  15. Kanauninkas Vladas Kupstas,
  16. Kanauninkas Mykolas Šeižys.

Vyskupas Kazimieras Paltarokas vyskupo ordinaro pareigose dirbo 31 metus ir 7 mėnesius. Tuo laikotarpiu buvo paskirta 12 prelatų ir 6 kapitulos kanauninkai, 22 garbės kanauninkai. Po vyskupo K. Paltaroko mirties 1958 metais, 2001 m. birželį buvo likę 3 kapituliarai: prelatas Kazimieras Dulksnys, kan. Bronius Antanaitis, kan. Petras Žiukelis.

Vyskupas Juozas Preikšas atnaujino kapitulą, 2001 06 12 skirdamas šiuos kapitulos narius:

  1. Kanauninką Petrą Budriūną,
  2. Kanauninką Saulių Filipavičių,
  3. Kanauninką Juozą Janulį,
  4. Kanauninką Vytautą Kapočių,
  5. Kanauninką Vytautą Masį,
  6. Kanauninką Vladą Rabašauską,
  7. Kanauninką Dalių Tubį.

Paskirti ir 7 garbės kanauninkai:

  1. Kanauninkas Petras Baltuška,
  2. Kanauninkas Petras Baniulis,
  3. Kanauninkas Kazimieras Baronas,
  4. Kanauninkas Antanas Balaišis,
  7. Kanauninkas Povilas Miškinis,
  8. Kanauninkas Bronius Šlapelis.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas paskyrė šiuos kapitulos narius:

  1. g. kan. Gerhard Lange (Eseno vyskupijos kunigas, paskirtas 2002 09 27),
  2. g. kan. Robertas Pukenis (paskirtas 2004 09 23),
  3. g. kan. Vytas Memėnas (Joliet vyskupijos kunigas, paskirtas 2005 06 02),
  4. g. kan. Povilas Svirskis (paskirtas 2007 03 02),
  5. g. kan. Vilnius Viktoras Cukuras (paskirtas 2007 03 02),
  6. g. kan. Vytautas Aloyzas Marozas (paskirtas 2007 03 02),
  7. kan. Stanislovas Krumpliauskas (paskirtas 2007 03 02),
  8. kan. Robertas Pukenis (paskirtas 2007 03 02),
  9. g. kan. Povilas Varžinskas (paskirtas 2007 03 02),
  10. g. kan. Edmundas Rinkevičius (paskirtas 2007 03 02),
  11. g. kan. Juozapas Kuodis (paskirtas 2007 03 02),
  12. kan. Petras Baniulis (paskirtas 2007 03 02),
  13. kan. Povilas Miškinis (paskirtas 2007 03 22),

  Šiuo metu yra 5 kapitulos kanauninkai, 3 garbės kanauninkai ir 10 kanauninkų emeritų.